Seimas dar kartą atmetė internetinio balsavimo idėją
Sei­mas an­tra­die­nį at­me­tė in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo idė­ją – ne­už­te­ko bal­sų pri­im­ti nag­ri­nė­ti pro­jek­tą, ku­ris bū­tų įtvir­ti­nęs elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo pri­nci­pus.

Už Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą pro­jek­tą ba­la­vo 43 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 10, su­si­lai­kė 35 par­la­men­ta­rai. Už in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo ga­li­my­bę pa­si­sa­kė di­des­nė da­lis so­cial­de­mo­kra­tų ir „dar­bie­čių“ bei li­be­ra­lai, prieš bu­vo ir su­si­lai­kė kon­ser­va­to­riai, „tvar­kie­čiai“ ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos na­riai. Pro­jek­tas grą­žin­tas to­bu­lin­ti.

Pro­jek­tas bū­tų su­da­ręs teo­ri­nes są­ly­gas bal­suo­ti in­ter­ne­tu, o ne iš kar­to įtei­si­nęs pa­tį bal­sa­vi­mą – nu­sta­tęs pa­grin­di­nius bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu pri­nci­pus, rin­kė­jo bal­so pri­ori­te­to, bal­so pa­ti­kri­ni­mo ir anu­lia­vi­mo tai­syk­les, rin­kė­jo ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mo as­pek­tus, in­for­ma­ci­nės sis­te­mos stei­gi­mo pa­grin­dus, sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus.

Pro­jek­tą mi­nis­te­ri­ja par­en­gė Vy­riau­sy­bės pa­ve­di­mu po to, kai Sei­mas ke­lis kar­tus at­me­tė in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą įtei­si­nan­čius pro­jek­tus. Mi­nis­te­ri­ja tvir­ti­no, kad pri­ėmus įsta­ty­mo pro­jek­tą bus su­da­ry­tos są­ly­gos iš­ban­dy­ti bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­mą prieš pra­de­dant ją nau­do­ti įvai­riuo­se bal­sa­vi­muo­se per rin­ki­mus ir re­fe­ren­du­mus.

Įsta­ty­mo pro­jek­tas nu­ma­tė, kad vyks­tant bal­sa­vi­mui, rin­kė­jas in­ter­ne­tu ga­li bal­suo­ti ke­lis kar­tus, ta­čiau bū­tų įskai­to­mas tik vė­liau­siai gau­tas rin­kė­jo bal­sas. To­kiu bū­du su­da­rius rin­kė­jui ga­li­my­bę pa­keis­ti sa­vo bal­są, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ti­kė­jo­si pa­nai­kin­ti prie­lai­das pa­pirk­ti bal­suo­jan­čius in­ter­ne­tu rin­kė­jus.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ber­na­to­nis pri­sta­ty­da­mas pro­jek­tą sa­kė, kad įtei­si­nus in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą pa­di­dės rin­kė­jų ak­ty­vu­mas. „Rin­kė­jų ak­ty­vu­mas Lie­tu­vo­je – vie­nas ma­žiau­sių vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je. 2014 me­tų ge­gu­žės 11 die­ną ir 2015 me­tų ko­vo 1 die­ną pre­zi­den­to ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se da­ly­va­vo tik apie 47 proc. rin­kė­jų, kai ki­to­se ES ša­ly­se ak­ty­vu­mas sie­kia 67 pro­cen­tus. Vie­na iš svar­bių ma­žė­jan­čio ak­ty­vu­mo prie­žas­čių – Lie­tu­vos pi­lie­čių emig­ra­ci­ja. 2014 me­tų duo­me­ni­mis, virš 600 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių as­me­nų gy­ve­na už­sie­ny­je, ir iš jų tik 11–14 tūkst. bal­suo­ja rin­ki­mų me­tu“, – sa­kė J.Ber­na­to­nis.

Sei­mo In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Min­dau­gas Bas­tys pa­brė­žė, kad in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo įtei­si­ni­mas įra­šy­tas Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je. „Di­džio­ji vi­suo­me­nės da­lis pa­si­sa­ko už in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą, tai su­da­ro ga­li­my­bę pla­tes­nei vi­suo­me­nės da­liai da­ly­vau­ti vi­suo­me­nės val­dy­me per rin­ki­mų tei­sę, tai su­da­ro są­ly­gas už­ti­krin­ti, kad bū­tų ma­žiau per­ka­ma bal­sų, ma­žiau klas­to­ja­ma, kai jie skai­čiuo­ja­mi. Tai šiuo­lai­kiš­ka, mo­der­nu ir ki­tų vals­ty­bių pa­vyz­dys ro­do, kad in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo pra­kti­ka ga­li pui­kiau­siai veik­ti“, – sa­kė M.Bas­tys.

Prieš pa­si­sa­kęs kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas sa­kė, kad in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas ne už­kirs ke­lią pre­ky­bai bal­sais, kaip tei­gia ini­cia­to­riai, o prieš­in­gai – su­da­rys tam pa­lan­kias są­ly­gas.

„Ne­pa­si­duo­ki­me pa­vir­šu­ti­niš­kiems šū­kiams – šiuo­lai­kiš­ka, mo­der­nu. Kaž­ko­dėl šiuo­lai­ki­nia­me mo­der­nia­me pa­sau­ly­je yra vie­nin­te­lė Es­ti­ja, ku­ri (su in­ter­ne­ti­niu bal­sa­vi­mu) pa­si­da­rė sėk­min­gus vie­šuo­sius ry­šius, ir jo­kios ki­tos vals­ty­bės net nė­ra pri­ar­tė­ję „prie elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo). Sa­ko­ma, at­si­da­ro ga­li­my­bė. Taip, vie­na ga­li­my­bė ati­da­ro­ma – ati­da­ro­ma ga­li­my­bė pre­kiau­ti bal­sais ir lik­ti ne­bau­džia­mam. Ki­taip sa­kant, par­duo­du sa­vo bal­są vie­ną kar­tą, par­duo­du an­trą kar­tą. Kons­ti­tu­ci­ja rei­ka­lau­ja, kad bū­tų bal­suo­ja­ma ap­lin­ko­je, kur ne­ga­li bū­ti da­ro­ma įta­ka, kur ne­ga­li­ma pa­pir­ki­nė­ti. Kai bal­sa­vi­mo ka­bi­na per­si­ke­lia į kiek­vie­nus na­mus, kiek­vie­ną įmo­nę, tas rei­ka­la­vi­mas dings­ta“, – kal­bė­jo M.Ado­mė­nas.

Par­la­men­tas pa­va­sa­rio se­si­jo­je grą­ži­no ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti su in­ter­ne­ti­niu bal­sa­vi­mu su­si­ju­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus. Dau­gu­ma prieš in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą pa­si­sa­kan­čių par­la­men­ta­rų ke­lia abe­jo­nes, ar bus už­ti­krin­tas bal­sa­vi­mo sis­te­mos sau­gu­mas, ga­ran­tuo­ja­mi skaid­rūs rin­ki­mų re­zul­ta­tai.

Ge­gu­žę vyk­dy­tos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­sos duo­me­nys ro­do, kad 56 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų yra už bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu įtei­si­ni­mą kaip pa­pil­do­mą ga­li­my­bę da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.