Seimas biudžeto projektą grąžino Vyriausybei
Sei­mas pir­mą kar­tą aps­vars­tė 2016-ųjų biu­dže­to pro­jek­tą ir grą­ži­no jį to­bu­lin­ti Vy­riau­sy­bei. An­tras jo svars­ty­mas nu­ma­ty­tas gruo­džio 8-ąją.   

Par­la­men­ti­nė opo­zi­ci­ja, kaip ir per anks­tes­nius biu­dže­tų svars­ty­mus, Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą pro­jek­tą kri­ti­ka­vo, tuo me­tu val­dan­tie­ji tei­gė, kad biu­dže­tas su­pla­nuo­tas pa­gal ga­li­my­bes, nors ir ga­lė­jo bū­ti so­cia­li­niu po­žiū­riu ge­res­nis, la­biau ten­kin­ti žmo­nių lū­kes­čius.

„Vis dėl­to mes iš­lai­ko­me fis­ka­li­nę draus­mę, su­pran­ta­ma, biu­dže­tas yra įtemp­tas, iš­lai­ko­mos yra de­fi­ci­to ri­bos“, – tei­gė so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius pik­ti­no­si, kad nė vie­no­je Sei­mo ins­ti­tu­ci­jo­je nė­ra aps­vars­ty­tos kri­tiš­kos EK iš­va­dos dėl Lie­tu­vos ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­to.

Ne­įver­tin­da­mas EK iš­va­dos, pa­sak jo, Sei­mas ri­zi­kuo­ja. „Stip­riai ri­zi­kuo­ja, kad pa­si­ti­kė­ji­mas tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se Lie­tu­vos fi­nan­sais ga­li su­ma­žė­ti ir Lie­tu­vai tek­tų bran­giau sko­lin­tis“, – tei­gė A.Ku­bi­lius.

Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to va­do­vas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas Vy­riau­sy­bei siū­lė nu­sta­ty­ti nau­ją pa­ja­mų iš kli­ma­to tar­šos lei­di­mų (ATL) nau­do­ji­mą.

„Lie­tu­va kli­ma­to tar­šos ele­men­tus par­duo­da ir mes per mė­ne­sį gau­na­me apie 2 mln. eu­rų (...) yra su­kaup­ta apie 100 mln. eu­rų, ta­čiau nie­kaip ne­išei­na jų nau­do­ti, juos vis kau­pia­me, bet tie pi­ni­gai ti­krai ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mi vi­suo­me­ni­nia­me sek­to­riu­je – mo­kyk­lų, dar­že­lių var­žos ma­ži­ni­mui“, – tei­gė ko­mi­te­to va­do­vas.

Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Jo­li­ta Vaic­kie­nė Vy­riau­sy­bę par­agi­no įver­tin­ti vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mą ir „į­trauk­ti tik nau­jus, pa­grįs­tus, efek­ty­vius ir ra­cio­na­lius pro­jek­tus, ne­pra­dė­ti nau­jų“: „2015 me­tais nau­jų bu­vo pra­dė­ta be­veik už 200 mln. eu­rų, o ne­baig­tų yra la­bai daug“.

Svei­ka­tos ap­sau­gos ko­mi­te­to va­do­vė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė Vy­riau­sy­bei siū­lo di­din­ti pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) įmo­kas, ku­rias vals­ty­bė mo­ka už ne­dir­ban­čius as­me­nis.

„Me­ti­nė vals­ty­bės biu­dže­to įmo­ka, mo­ka­ma už vie­ną drau­džia­mą­jį vals­ty­bės lė­šo­mis, – 255,7 eu­ro – 3,2 kar­tus ma­žes­nė už dir­ban­čio as­mens me­ti­nę PSD įmo­ką, ku­ri yra 807 eu­rai, ir pu­san­tro kar­to ma­žes­nė už me­ti­nę sa­va­ran­kiš­kai PSD įmo­ką mo­kan­čių as­mens įmo­ką – 378 eu­rai. Nors ir vals­ty­bės lė­šo­mis drau­džia­mus as­me­nis su­mo­ka­mos ma­žiau­sios PSD įmo­kos, jų svei­ka­tos prie­žiū­ra PSD biu­dže­tui kai­nuo­ja bran­giau­siai“, – tei­gė D.Mi­ku­tie­nė.

Pa­sak jos, vals­ty­bės lė­šo­mis drau­džia­mų as­me­nų svei­ka­tos prie­žiū­ros iš­lai­dos dvi­gu­bai vir­ši­ja lė­šas, ku­rias vals­ty­bės biu­dže­tas per­ve­da į PSD biu­dže­tą už jų drau­di­mą.

Pa­sak Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Pe­tro Nar­ke­vi­čiaus, Sei­mo na­riai ir ko­mi­te­tai Vy­riau­sy­bei siū­lė ki­tais me­tais ras­ti pa­pil­do­mai be­veik 800 mln. eu­rų įvai­rioms vals­ty­bės val­dy­mo sri­tims.

Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Va­len­ti­nas Stun­dys ap­gai­les­ta­vo, kad ki­tais me­tais lė­šų švie­ti­mui ir moks­lui ski­ria­ma ma­žiau.

Pa­sak jo, pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mas bu­vo siū­lo­mas, ma­ži­nant iš­lai­das kraš­to ap­sau­gai bei vals­ty­bės sko­los ap­tar­na­vi­mui. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas įpa­rei­go­jo Vy­riau­sy­bę pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ti tik 3,6 mln. eu­rų So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai bei įver­tin­ti fi­nan­si­nes ga­li­my­bes įvai­rioms sri­tims nu­ma­ty­ti dar 64,2 mln. eu­rų.

Vy­riau­sy­bei siū­lo­ma ras­ti lė­šų pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti 5 proc. – 18,3 mln. eu­rų, me­lio­ra­ci­jai – 15 mln. eu­rų, pie­no sek­to­riui – 12,6 mln. eu­rų, iki­mo­kyk­li­nio, bend­ro­jo la­vi­ni­mo ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų mo­ki­nių svei­ka­tos stip­ri­ni­mui – 5,7 mln. eu­rų, kla­sės krep­še­lio fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lio eks­pe­ri­men­tui pen­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se – 3,75 mln. eu­rų.

Be­veik 2 mln. eu­rų siū­lo­ma nu­ma­ty­ti ne­įga­lių­jų so­cia­li­nei in­teg­ra­ci­jai, 1,5 mln. eu­rų – švie­ti­mo įstai­gų re­mon­tui, 1 mln. eu­rų – Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai, 0,8 mln. eu­rų – Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bai, 0,7 mln. eu­rų – spe­cia­li­zuo­tų pa­gal­bos cen­trų tar­ny­bai, 0,52 mln. eu­rų – sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­rek­ci­jų dar­bo už­mo­kes­čio, po 0,5 mln. eu­rų – Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai ir pa­si­ren­gi­mui Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nėms žai­dy­nėms bei 2016 me­tų Eu­ro­pos jau­nių irk­la­vi­mo čem­pio­na­tui, 0,378 mln. eu­rų Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai, po 0,15 mln. eu­rų – vals­ty­bės te­ri­to­ri­jos bend­ra­jam pla­nui ir Bib­lio­te­kų me­tų prog­ra­mai.

Taip pat siū­lo­ma nu­ma­ty­ti lė­šų tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­loms 6 proc. pa­di­din­ti mo­ki­nio krep­še­lį, su­vie­no­din­ti dar­že­lių pe­da­go­gų ir mo­ky­to­jų al­gas bei pa­di­din­ti biu­dže­ti­nin­kų – ne vals­ty­bės tar­nau­to­jų – at­ly­gi­ni­mus.

Į šiuos pa­siū­ly­mus ne­įtrauk­ta re­ko­men­da­ci­ja pa­pil­do­mai fi­nan­suo­ti vi­daus sau­gu­mo ir jė­gos struk­tū­ras – tam siū­lo­ma pa­pil­do­mai skir­ti apie 70 mln. eu­rų. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas siū­lo asig­na­vi­mus di­din­ti, ma­ži­nant iš­lai­das kraš­to ap­sau­gai.

Po pir­mo­jo svars­ty­mo biu­dže­to pro­jek­tas bus grą­žin­tas Vy­riau­sy­bei ir po sa­vai­tės vėl grįš į Sei­mą.

An­tras 2016 me­tų biu­dže­to pro­jek­to svars­ty­mas Sei­me nu­ma­ty­tas gruo­džio 8 die­ną, o pri­im­ti jį pla­nuo­ja­ma gruo­džio 10 die­ną.

Pri­ta­rė „Sod­ros“ biudžetui

Sei­mas an­tra­die­nį po svars­ty­mo pri­ta­rė de­fi­ci­ti­niam ki­tų me­tų „Sod­ros“ biu­dže­to pro­jek­tui, ku­ria­me, be ki­ta ko, nu­ma­ty­ta 74 mln. eu­rų pen­si­jų pa­di­di­ni­mui. Nuo sau­sio vi­du­ti­nę pen­si­ją ke­ti­na­ma pa­di­din­ti 3 proc., ar­ba 8 eu­rais iki 265 eu­rų.

Už bal­sa­vo 54, prieš – 20, o su­si­lai­kė 15 Sei­mo na­rių.

Sei­mas at­me­tė kon­ser­va­to­riaus Ri­man­to Jo­no Da­gio siū­ly­mą pen­si­jų di­di­ni­mui ki­tais me­tais nu­ma­ty­ti dar dau­giau lė­šų, bet Sei­mas jo siū­ly­mą at­me­tė.

Ba­zi­nė pen­si­ja ki­tą­met tu­rė­tų di­dė­ti 4 eu­rais iki 112 eu­rų.

„Sod­ros“ biu­dže­to de­fi­ci­tas 2016 me­tais tu­rė­tų bū­ti 95,494 mln. eu­rų – maž­daug 48 proc. ma­žiau nei šie­met, jos pa­ja­mos pla­nuo­ja­mos 3,344 mlrd. eu­rų, iš­lai­dos – 3,439 mlrd. eu­rų, ar­ba ati­tin­ka­mai 2 proc. dau­giau ir 0,6 proc. ma­žiau.

Drau­džia­mo­sios pa­ja­mos ki­tą­met di­dės 11 eu­rų iki 445 eu­rų.

Di­džio­ji da­lis „Sod­ros“ biu­dže­to iš­lai­dų ki­tą­met tra­di­ciš­kai teks pen­si­joms.

Grą­ži­no to­bu­lin­ti PSDF biu­dže­to projektą

Sei­mas at­siž­vel­gė į par­la­men­ti­nio Svei­ka­tos ap­sau­gos rei­ka­lų ko­mi­te­to pra­šy­mą ir grą­ži­no Vy­riau­sy­bei Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to pro­jek­tą.

Už tai bal­sa­vo 57, prieš – 11, o su­si­lai­kė 20 par­la­men­ta­rų.

Svei­ka­tos ap­sau­gos rei­ka­lų ko­mi­te­to siū­lo vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mus fon­dui pa­di­din­ti 110,39 mln. eu­rų bei iš vi­so skir­ti 125,678 mln. eu­rų. Sie­kiant už­ti­krin­ti ge­res­nį mo­der­niau­sių ir pa­žan­giau­sių vais­tų prie­ina­mu­mą, siū­lo­ma 6,5 mln. eu­rų pa­di­din­ti lė­šas ino­va­ci­niams vais­tams – iš vi­so tam skir­ti 13 mln. eu­rų.

Ko­mi­te­tas taip pat pra­šo dau­giau dė­me­sio ir lė­šų skir­ti vai­kų krū­mi­nių dan­tų prie­žiū­rai, jų den­gi­mo si­lan­tais fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mai.

At­siž­vel­giant į tai, kad Lie­tu­vo­je ser­ga­mu­mas pik­ty­bi­ne odos me­la­no­ma iš­au­go 53,2 proc., ko­mi­te­tas pa­siū­lė pa­tvir­tin­ti ir nuo ki­tų me­tų įgy­ven­din­ti iš PSDF fi­nan­suo­ja­mą nau­ją pre­ven­ci­nę vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos prog­ra­mą.

Taip pat siū­lo­ma nu­ma­ty­ti lė­šų sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­nės prog­ra­mos par­en­gi­mui. Siū­lo­ma per­žiū­rė­ti ap­mo­kė­ji­mo už svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas sis­te­mą ir aps­vars­ty­ti ga­li­my­bę pa­di­din­ti įkai­nius.

Sei­mui svars­ty­ti bu­vo pa­teik­tas su­ba­lan­suo­to PSDF biu­dže­to pro­jek­tas – jo pa­ja­mos ir iš­lai­dos tu­rė­tų pa­di­dė­ti 4,1 proc. iki 1,438 mlrd. eu­rų.