Seimas: balsavimo statistika pribloškia
Par­la­men­to po­sė­džių sa­lė­je ne­už­si­sė­di ne tik tau­tos iš­rink­tie­ji, ei­nan­tys ir mi­nis­trų par­ei­gas. Skai­čiai liu­di­ja, kad Sei­mo pir­mi­nin­kė, jos pa­va­duo­to­jai, ryš­kiau­si opo­zi­ci­jos at­sto­vai šią ka­den­ci­ją da­ly­va­vo ma­žiau nei pu­sė­je bal­sa­vi­mų.

An­tai Sei­mo va­do­vė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė bal­sa­vo 2006 kar­tus (iš vi­so su­reng­ti 4663 bal­sa­vi­mai). Sta­tis­ti­ka ro­do, kad maž­daug 45 par­la­men­ta­rai da­ly­vau­ja ma­žiau nei pu­sė­je vi­sų bal­sa­vi­mų.

Kvo­ru­mo problema

Skai­čiuo­ja­ma, kad vi­du­ti­niš­kai kiek­vie­nas šios ka­den­ci­jos Sei­mo na­rys da­ly­va­vo 54 proc. vi­sų bal­sa­vi­mų. Tai reiš­kia, kad ša­lies gy­ve­ni­mą le­mian­tys tei­sės ak­tai pri­ima­mi vos pu­sės tau­tos iš­rink­tų­jų bal­sais, o kar­tais įsta­ty­mus lai­mi­na vos ke­lios de­šim­tys par­la­men­ta­rų. Aki­vaiz­di ir ki­ta ten­den­ci­ja – šios ka­den­ci­jos Sei­mo na­riai ne­lin­kę už­si­sė­dė­ti ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je. Pa­tys par­la­men­ta­rai juo­kau­ja, kad per va­ka­ri­nius Sei­mo po­sė­džius, kai juo­se lie­ka itin ma­žai po­li­ti­kų, ga­li bū­ti pri­im­ti, at­ro­dy­tų, keis­čiau­si pa­siū­ly­mai, ku­riems pa­tvir­tin­ti ne­rei­kia kva­li­fi­kuo­tos dau­gu­mos.

Ki­ta ver­tus, ne­trūks­ta at­ve­jų, kai tuš­čios kė­dės ba­do akis per bal­sa­vi­mus svar­biais klau­si­mais. An­tai pa­sta­ruo­ju me­tu bal­suo­jant dėl so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų po pie­tų nuo­lat trūk­da­vo kvo­ru­mo. Dėl to pa­ties pro­jek­to reng­ti ke­li bal­sa­vi­mai, kol su­si­rink­da­vo rei­kia­mas skai­čius par­la­men­ta­rų.

Sta­tis­ti­ka at­sklei­džia, kad, tar­ki­me, mi­nis­trų par­ei­gas ei­nan­tys Sei­mo na­riai da­ly­vau­ja tik kas de­šim­ta­me bal­sa­vi­me. Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius nuo ka­den­ci­jos pra­džios da­ly­va­vo 440 bal­sa­vi­mų. Re­ti sve­čiai par­la­men­te – ir kul­tū­ros mi­nis­tras „dar­bie­tis“ Ša­rū­nas Bi­ru­tis, tei­sin­gu­mo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ber­na­to­nis ir jo par­ti­jos bi­čiu­lis kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Ne­bal­suo­da­mi reiš­kia poziciją

Ne itin uo­lių ple­na­ri­nių po­sė­džių lan­ky­to­jų aps­tu tiek val­dan­čių­jų, tiek opo­zi­ci­jos gre­to­se. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas, opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius nuo ka­den­ci­jos pra­džios da­ly­va­vo 1992 bal­sa­vi­muo­se iš 4663.

Pa­na­šūs skai­čiai – ir ki­tų opo­zi­ci­jos vei­kė­jų. Tar­ki­me, kon­ser­va­to­rių Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės, Dai­niaus Krei­vio, Ag­nės Bi­lo­tai­tės. „Bu­vo at­ve­jų, kad sir­gu­lia­vau, bu­vo, kad bu­vau ne Sei­me, tu­rė­jau trau­mų, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Bet bu­vo ir to­kių at­ve­jų, kai frak­ci­ja su­ta­rė kai ku­riais klau­si­mais ne­bal­suo­ti“, – ko­men­ta­vo pa­sta­ro­ji.

Par­la­men­ta­rė pri­pa­ži­no, kad ten­den­ci­ja, kai ry­te bū­na daug par­la­men­ta­rų, o po­piet – ma­žiau, eg­zis­tuo­ja, ta­čiau pa­aiš­kin­ti ją esą su­nku. „Rei­kė­tų žiū­rė­ti į svars­to­mus klau­si­mus, frak­ci­jas, si­tua­ci­jas“, – sa­kė ji.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las taip pat pri­pa­ži­no mi­nė­tą ten­den­ci­ją. „Pa­ly­gin­ti ma­žiau da­ly­vau­ju ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se, ypač va­ka­ri­niuo­se ket­vir­ta­die­niais. Ma­no dar­bot­var­kė skel­bia­ma vie­šai. Pa­vyz­džiui, už­va­kar po pie­tų iš­va­žia­vau į Kau­ną, him­no sa­lė­je (bai­giant se­si­ją – aut.) jau ne­be­gie­do­jau. Tai­gi, vi­si bal­sa­vi­mai pra­leis­ti“, – pa­sa­ko­jo jis.

Li­be­ra­las pa­brė­žė, kad da­ly­va­vi­mo bal­sa­vi­muo­se sta­tis­ti­ka dar ne­ats­pin­di Sei­mo na­rio ak­ty­vu­mo. Kar­tais pri­imant įsta­ty­mą pa­siū­lo­ma gau­sy­bė pa­tai­sų ir dėl kiek­vie­nos bal­suo­ja­ma. „Tas myg­tu­ko spau­dy­mas ma­žai ką ro­do“, – ti­ki­no jis.

Nie­ko nauja

Po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius svars­tė, kad esant prob­le­mai dėl ple­na­ri­nių po­sė­džių lan­ko­mu­mo Sei­mo sta­tu­te ga­lė­tų bū­ti for­mu­luo­ja­mi griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai. Ta­čiau ne­ak­ty­vus da­ly­va­vi­mas po­sė­džiuo­se, anot jo, ne vien šios ka­den­ci­jos par­la­men­to bė­da.

„Jei da­bar­ti­nį Sei­mą ly­gin­tu­me su anks­tes­niu, ši dau­gu­ma dar pa­kan­ka­ma, anks­tes­nė bu­vo „prie iš­si­vaikš­čio­ji­mo ri­bos“. Rei­kė­jo, kad par­la­men­ta­rai daž­niau da­ly­vau­tų bal­sa­vi­muo­se“, – sa­kė po­li­to­lo­gas. Tai, kad va­ka­ri­nių po­sė­džių pa­bai­go­je ga­li­ma pra­stum­ti net keis­čiau­sią idė­ją, A. Kru­pa­vi­čius lai­ko blo­ga pra­kti­ka. „Taip ne­tu­rė­tų bū­ti, bet tai­syk­lė­mis to­kio el­ge­sio ne­su­re­gu­liuo­si“, – pa­žy­mė­jo jis.

Par­la­men­ta­rai ver­ti­na­mi ne vien pa­gal tai, kiek lai­ko pra­lei­džia bal­suo­da­mi: vie­ni jų yra ak­ty­vūs kal­bė­to­jai, ki­ti tei­kia daug pa­siū­ly­mų, dar ki­ti in­ten­sy­viai dir­ba su rin­kė­jais vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. „La­bai pa­sy­vius Sei­mo na­rius rin­kė­jai anks­čiau ar vė­liau nu­bau­džia“, – re­ziu­ma­vo A. Kru­pa­vi­čius.

5 re­kor­di­nin­kai ir 5 autsaideriai

Šal­ti­nis: lrs.lt