Seimas baigė rudens sesiją
Gruo­džio 23 d. Sei­mas bai­gė ei­li­nę VII (ru­dens) se­si­ją. Nuo rug­sė­jo 10 d. iki gruo­džio 23 d. su­reng­ti 48 Sei­mo po­sė­džiai, jų me­tu pri­im­ta dau­giau kaip 300 tei­sės ak­tų.

Se­si­jo­je daug dė­me­sio skir­ta fi­nan­sų, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mo, eko­no­mi­kos, kraš­to gy­ny­bos ir sau­gu­mo stip­ri­ni­mo, ener­ge­ti­kos, vals­ty­bės val­dy­mo, tei­sėt­var­kos, ap­lin­kos ap­sau­gos, svei­ka­tos, švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ir ki­tiems klau­si­mams.

Pa­grin­di­nis pri­im­tas ru­dens se­si­jo­je do­ku­men­tas – 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mas, kar­tu su juo pa­tvir­tin­ti ir Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do ir Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tai. Pa­tvir­tin­tu vals­ty­bės biu­dže­tu sie­kia­ma ska­tin­ti eko­no­mi­ką, di­di­na­mos iš­lai­dos žmo­nių ge­ro­vei, ša­lies gy­ny­bai ir vie­ša­jam sau­gu­mui, kar­tu lai­kan­tis fis­ka­li­nės draus­mės rei­ka­la­vi­mų.

Se­si­jo­je Sei­mas pri­ta­rė par­la­men­to va­do­vės siū­ly­mui dar vie­ne­riems me­tams pra­tęs­ti su­ma­žin­tų rep­re­zen­ta­ci­nių ir par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mų lė­šų ga­lio­ji­mą. Pa­tvir­tin­tas vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės par­ei­gū­nų ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų par­ei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nis dy­dis, tai­ko­mas 2016 me­tais, ly­gus 130,5 Eur, t. y. toks pat, ku­ris ga­lio­ja 2015 me­tais.

Pri­im­to­mis Ak­ci­zų įsta­ty­mo pa­tai­so­mis nu­tar­ta tre­jus me­tus nuo ko­vo 1 d. nuo­sek­liai di­din­ti ak­ci­zų ta­ri­fus vi­siems al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams ir eti­lo al­ko­ho­liui: alui, vi­sų ka­te­go­ri­jų vy­nams ir ki­tiems fer­men­tuo­tiems gė­ri­mams bei vi­siems tar­pi­niams pro­duk­tams kas­met po 8 proc., o eti­lo al­ko­ho­liui – po 2,5 proc.; taip pat nu­spręs­ta di­din­ti ak­ci­zus ci­ga­re­tėms, ci­ga­rams ir ci­ga­ri­lėms. Par­la­men­ta­rai dar kar­tą pa­tvir­ti­no spren­di­mą, kad pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais sta­cio­na­rio­sio­se de­ga­li­nė­se bus drau­džia­ma nuo 2016 m. sau­sio 1 d.

Sei­mas pa­di­di­no mo­kes­čio ta­ri­fus už iš­gau­na­mą gin­ta­rą ir ki­tus iš­tek­lius – dur­pes, mo­liui, smė­lį, žvy­rą ir kt, nu­sta­tė ma­žes­nį mo­kes­čio ta­ri­fą už pa­vir­ši­nį van­de­nį, nau­do­ja­mą su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų im­por­to ter­mi­na­lo veik­lo­je. Taip pat nu­spręs­ta tai­ky­ti ak­ci­zų leng­va­tą tik di­des­nės kon­cen­tra­ci­jos bio­de­ga­lų ir de­ga­lų mi­ši­niams (E85 ir B100), ku­rie ati­tin­ka ES stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mus.

Lab­da­ros ir par­amos ir Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mų pa­tai­so­mis nu­tar­ta nuo 2017 m. sau­sio 1 d. su­da­ry­ti ga­li­my­bę nuo­la­ti­niams gy­ven­to­jams skir­ti iki 2 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio me­no kū­rė­jo sta­tu­są tu­rin­tiems fi­zi­niams as­me­nims. Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­so­mis nu­spręs­ta pa­di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų mi­ni­mu­mą.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo, Ak­ci­zų įsta­ty­mo, Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo, Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo, Mo­kes­čio už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius įsta­ty­mo. Mo­kes­čio už vals­ty­bės tur­to nau­do­ji­mą pa­ti­kė­ji­mo tei­se įsta­ty­mo, Ang­lia­van­de­ni­lių iš­tek­lių mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­so­mis pa­keis­ti da­lies mo­kes­čių dek­la­ra­vi­mo ir su­mo­kė­ji­mo ter­mi­nai.

Tarp svar­bes­nių ener­ge­ti­kos sri­ties klau­si­mų – pri­im­tos Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis nu­sta­ty­tas ter­mi­na­lo veik­lai už­ti­krin­ti rei­ka­lin­gas mi­ni­ma­lus du­jų kie­kis. SGD ter­mi­na­lo bū­ti­no­jo kie­kio ar kie­kio da­lies įsi­gi­ji­mo są­nau­dos pri­pa­žįs­ta­mos pa­grįs­to­mis ener­gi­jos ga­min­to­jų ku­ro įsi­gi­ji­mo są­nau­do­mis ir įtrau­kia­mos į jiems tai­ko­mas vals­ty­bės re­gu­liuo­ja­mas ener­gi­jos kai­nas.

Sei­mas, at­siž­velg­da­mas į eu­ro­pi­nių di­rek­ty­vų nuo­sta­tas, pri­ėmė pa­tai­sas dėl ak­ci­zų šil­dy­mui nau­do­ja­moms gam­ti­nės du­joms, ap­mo­kes­tin­da­mas gam­ti­nes du­jas, nau­do­ja­mas kaip šil­dy­mui skir­tą ku­rą. At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­tai­so­mis pa­tiks­lin­tas ga­mi­nan­čių var­to­to­jų pa­tiek­tos į elek­tros tink­lus ir iš elek­tros tink­lų su­var­to­tos elek­tros ener­gi­jos kie­kių san­ty­kio aps­kai­ty­mui lai­ko­tar­pis: nuo ba­lan­džio 1 d. iki ki­tų me­tų ko­vo 31 d.

Ru­dens se­si­jo­je Sei­mas pra­dė­jo svars­ty­ti nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį, ku­ris api­ma 7 pa­grin­di­nius ir 27 ly­di­muo­sius tei­sės ak­tų pro­jek­tus, su­si­ju­sius su užim­tu­mo di­di­ni­mu, dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mo to­bu­li­ni­mu ir so­cia­li­nio drau­di­mo tva­ru­mu. Šių pro­jek­tų svars­ty­mą nu­ma­to­ma tęs­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

Sei­mo pri­im­to­mis Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­so­mis sie­kia­ma už­kirs­ti ke­lią sek­sua­li­niams nu­si­kal­ti­mams prieš vai­kus ir užd­raus­ta žmo­nėms, pri­pa­žin­tiems kal­tais už nu­si­kals­ta­mas vei­kas vai­ko sek­sua­li­nio ap­sisp­ren­di­mo lais­vei ir ne­lie­čia­mu­mui, at­ei­ty­je dirb­ti su vai­kais.

Pri­im­to­mis So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo pa­tai­so­mis pa­tiks­lin­ta par­ama tiks­li­nėms gru­pėms –so­cia­li­nė­se įmo­nė­se bus re­mia­mas vy­res­nių kaip 50 me­tų as­me­nų, įsi­re­gis­tra­vu­sių te­ri­to­ri­nė­se dar­bo bir­žo­se be­dar­biais įdar­bi­ni­mas.

Eko­no­mi­kos sri­ty­je Sei­mas nuo 2016 m. va­sa­rio 1 d. su­griež­ti­no var­to­ji­mo kre­di­to iš­da­vi­mą. Pri­im­tais pa­kei­ti­mais sie­kia­ma re­gu­liuo­ti var­to­ji­mo kre­di­to rin­ką taip, kad var­to­ji­mo kre­di­to da­vė­jai sko­lin­tų, o var­to­ji­mo kre­di­to ga­vė­jai sko­lin­tų­si at­sa­kin­giau. Že­mės įsta­ty­mo pa­tai­so­mis nu­sta­ty­ta, kad be auk­cio­no vals­ty­bi­nė že­mė ga­lės bū­ti iš­nuo­mo­ja­ma, kai jos rei­kės re­gio­no so­cia­li­nės, eko­no­mi­nės plė­tros ir (ar­ba) inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tams, pri­pa­žin­tiems re­gio­ni­nės svar­bos pro­jek­tais.

Sei­mas pri­ėmė Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mą, ri­bo­da­mas di­de­lę rin­kos ga­lią tu­rin­čių maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių rin­kos ga­lios pa­nau­do­ji­mą ir už­ti­krin­da­mas tie­kė­jų ir di­de­lę rin­kos ga­lią tu­rin­čių maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių in­te­re­sų pu­siaus­vy­rą.

Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo ir Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mo pa­tai­so­mis to­bu­li­na­mas tei­si­nių san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mas, tai­ko­mas kre­di­to­riams – že­mės ūkio veik­los su­bjek­tams, par­da­vu­siems že­mės ūkio pro­duk­tus, vyk­dant įmo­nių ir fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to pro­ce­sus.

Sei­mas su­ma­ži­no mo­kes­tį už ne­pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų są­var­ty­ne ša­li­na­mas at­lie­kas. Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo pa­tai­so­mis įtvir­tin­to nau­ją ter­mi­ną – „pluoš­ti­nės ka­na­pės so­di­nin­kys­tei“.

Kraš­to ap­sau­gos sri­ty­je Sei­mas nu­sta­tė, kad tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se 2016 ir 2017 me­tais da­ly­vaus iki 130 ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų.

Ru­dens se­si­jo­je, kaip įpras­ta, ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta tei­sėt­var­kai. Sei­mas nu­ta­rė pra­dė­ti teis­mų reor­ga­ni­za­vi­mo pri­jun­gi­mo bū­du pro­ce­dū­ras: da­bar esan­čius 49 apy­lin­kių teis­mus nu­ma­to­ma nuo 2018 m. sau­sio 1 d. su­jung­ti į 12 apy­lin­kių teis­mų, o Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dų ad­mi­nis­tra­ci­nius teis­mus pri­jung­ti prie Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo. Teis­mų įsta­ty­mo pa­tai­so­mis Sei­mas lei­do apy­lin­kių (apy­gar­dų) teis­mų tei­sė­jams pro­ce­so įsta­ty­mų nu­sta­ty­tais at­ve­jais nag­ri­nė­ti vi­sas by­las, teis­min­gas apy­lin­kių (apy­gar­dų) teis­mams.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­so­mis nu­sta­ty­ta prie­vo­lė au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jams nu­ro­dy­ti vi­sus eis­mo ar ki­tus įvy­kius, ku­riuo­se mo­to­ri­nė trans­por­to prie­mo­nė bu­vo ap­ga­din­ta per lai­ko­tar­pį, ku­rį par­da­vė­jas yra mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas, taip pat vi­sus ki­tus par­da­vė­jui ži­no­mus eis­mo ar ki­tus įvy­kius, ku­riuo­se mo­to­ri­nė trans­por­to prie­mo­nė bu­vo ap­ga­din­ta.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­so­mis su­da­ry­tos tei­si­nės prie­lai­dos elek­tro­ni­nei by­lai bau­džia­mo­jo­je by­lo­je ir pro­ce­se. Pri­im­tos ir šio ko­dek­so pa­tai­sos, ku­rio­mis įgy­ven­di­na­ma eu­ro­pi­nė di­rek­ty­va dėl bū­ti­niau­sių nu­si­kal­ti­mo au­kų tei­sių, jų ap­sau­gos stan­dar­tų nu­sta­ty­mo.

Sei­mas pa­to­bu­li­no prie­globs­čio su­tei­ki­mo tvar­ką, su­pap­ras­ti­no ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų re­gis­tra­vi­mą, pa­si­nau­do­jant in­for­ma­ci­nių sis­te­mų iš­tek­liais, reg­la­men­ta­vo var­to­to­jų tei­sių in­for­ma­ci­nę sis­te­mą.

Vals­ty­bės val­dy­mas ir sa­vi­val­dos sri­ty­je Sei­mas užd­rau­dė vals­ty­bės tar­nau­to­jams su­da­ry­ti pa­pil­do­mas dar­bo su­tar­tis su sa­vo dar­bo­vie­tė­mis, taip pat gau­ti iš šios ins­ti­tu­ci­jos ar įstai­gos ki­tas pa­ja­mas nei dar­bo už­mo­kes­tis ir šia­me įsta­ty­me įtvir­tin­tas iš­mo­kas, kom­pen­sa­ci­jas ir pa­šal­pas.

Sei­mas ne­pri­ta­rė Kons­ti­tu­ci­jos 56 straips­nio pa­tai­sai, ku­ria bu­vo siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad „Sei­mo na­riais ne­ga­li bū­ti ren­ka­mi šiurkš­čiai pa­žei­dę Kons­ti­tu­ci­ją ar­ba su­lau­žę prie­sai­ką as­me­nys, ku­riuos ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka Sei­mas pa­ša­li­no iš uži­ma­mų par­ei­gų ar ku­rių Sei­mo na­rio man­da­tą pa­nai­ki­no, jei­gu nuo to­kio as­mens pa­ša­li­ni­mo iš uži­ma­mų par­ei­gų ar jo Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo ne­praė­jo 10 me­tų“.

Par­la­men­ta­rai bal­sa­vo už Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės teik­tas Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas, įtvir­tin­da­mas, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu ga­li bū­ti ren­ka­mas as­muo, ku­ris sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vo šios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je li­kus ne ma­žiau kaip 90 die­nų iki rin­ki­mų die­nos. Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­so­mis, pa­tiks­lin­tas rin­kė­jų skai­čius apy­gar­do­se; Sta­tu­te pa­pil­dy­ta Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mo tvar­ka.

Se­si­jo­je Sei­mas pri­ėmė vi­suo­me­nei ak­tua­lius svei­ka­tos, švie­ti­mas, moks­lo ir kul­tū­ros, ap­lin­ko­sau­gos, žmo­gaus tei­sių, už­sie­nio sri­čių spren­di­mus.

Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­me įtvir­tin­ta pa­cien­tų par­ei­ga pra­neš­ti apie ne­at­vy­ki­mą į gy­dy­mo įstai­gą. Pa­tiks­lin­ta ir žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo tvar­ka, iš­ve­žant pa­lai­kus į už­sie­nio vals­ty­bes. Sei­mas pri­ėmė Bio­me­di­ci­nos ty­ri­mų eti­kos įsta­ty­mą, nu­sta­ty­da­mas bio­me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų eti­kos rei­ka­la­vi­mus, taip pat nu­ta­rė, kad al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai tu­rės bū­ti pa­ženk­lin­ti įspė­ji­mais apie al­ko­ho­lio ža­lą nėš­čioms mo­te­rims.

Sei­mas nu­spren­dė pa­siū­ly­ti Vy­riau­sy­bei ne vė­liau kaip iki 2016 m. ba­lan­džio 30 d. pa­teik­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai siū­ly­mą, kad kiek­vie­na Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė na­rė ga­lė­tų pa­ti ap­sisp­ręs­ti dėl va­sa­ros lai­ko tai­ky­mo jos te­ri­to­ri­jo­je, at­siž­vel­giant į va­sa­ros lai­ko po­vei­kio ana­li­zės re­zul­ta­tus.

Pri­im­to­mis Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­so­mis nu­tar­ta nu­sta­ty­ti, kad nuo 2018 m. as­me­nims, ne­pre­ten­duo­jan­tiems į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų vie­tas, bū­tų ke­lia­mas rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti ne tik vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, bet ir bū­ti iš­lai­kiu­siems bent vie­ną vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną. Sei­mas reg­la­men­ta­vo tvar­ką dėl ge­rai be­si­mo­kan­čio as­mens nu­sta­ty­mo ir įtvir­ti­no, kad pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los pa­gal stu­di­jų sri­čių spe­ci­fi­ką spręs, kas bus lai­ko­mas ge­rai be­si­mo­kan­čiu stu­den­tu. Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­so­mis įtei­sin­tas pri­va­lo­mas prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas.

2016-ie­ji pa­skelb­ti kom­po­zi­to­riaus Ju­liaus Ju­ze­liū­no me­tais, Sau­lės mū­šio me­tais, Sei­mo Pir­mi­nin­kės ini­cia­ty­va 2018-ie­ji pa­skelb­ti Lie­tu­vos skau­tų ju­dė­ji­mo me­tais.

Ru­dens se­si­jo­je Sei­mas pri­ėmė ak­tua­lias Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­gal ku­rias Lie­tu­vos ir ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę gi­mi­mu įgi­ję as­me­nys ga­lės tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. Sei­mas taip pat nu­ta­rė įtvir­tin­ti ga­li­my­bę Lie­tu­vos pi­lie­čiui tu­rė­ti ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę, kai jis tu­ri ypa­tin­gų nuo­pel­nų Lie­tu­vos vals­ty­bei.

Sei­mas pri­ėmė Sei­mo re­zo­liu­ci­ją, ku­ria nu­ta­rė, kad žiau­ru­mai, įvyk­dy­ti krikš­čio­nių ir ki­tų gru­pių at­žvil­giu, į ku­rias Ira­ke ir Si­ri­jo­je nu­si­tai­ky­ta dėl spe­ci­fiš­kai re­li­gi­nių prie­žas­čių, yra ge­no­ci­das ir šia re­zo­liu­ci­ja jie pri­ly­gi­na­mi ge­no­ci­do nu­si­kal­ti­mui pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę.

Sei­mas pri­ta­rė Eval­do Pa­ši­lio sky­ri­mui ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru, taip pat Go­dos Amb­ra­sai­tės-Ba­ly­nie­nės, An­ta­no Ru­dzins­ko ir Al­gi­man­to Va­lan­ti­no sky­ri­mui Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jais bei Da­nu­tės Mi­la­šie­nės at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jų; at­lei­do Gra­ži­ną Drė­mai­tę iš Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų, nau­ją­ja pir­mi­nin­ke pa­sky­rė šios ko­mi­si­jos na­rę Eve­li­ną Ka­ra­le­vi­čie­nę.

Sei­mas po­sė­dy­je mi­nė­jo Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų gi­mi­mo me­ti­nes, Pir­mo­jo ir An­tro­jo Sei­mų Pir­mi­nin­ko, Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko, švie­ti­mo mi­nis­tro, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Leo­no Bis­tro 125-osios gi­mi­mo me­ti­nes.