Seimas baigė pavasario sesiją
Par­la­men­ta­rai an­tra­die­nį su­gie­do­ję him­ną bai­gė pa­va­sa­rio se­si­ją.

Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus duo­me­ni­mis, per šią se­si­ją Sei­mas su­ren­gė 62 ple­na­ri­nius po­sė­džius, per juos pri­im­ta dau­giau kaip 420 tei­sės ak­tų.

Par­la­men­ta­rai per pa­va­sa­rio se­si­ją pri­ėmė Al­ko­ho­lio kon­tro­lės pa­tai­sas, ma­ži­nan­čias svai­ga­lų prie­ina­mu­mą, pa­tvir­tin­to urė­di­jų re­for­mą, vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų op­ti­mi­za­vi­mo pla­ną, Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas, pra­dė­jo ap­kal­tas prieš Sei­mo na­rius Min­dau­gą Bas­tį ir Kęs­tu­tį Pū­ką, iš­klau­sė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės me­ti­nį pra­ne­ši­mą, kt.

Ši pa­va­sa­rio se­si­ja bu­vo pra­tęs­ta du kar­tus. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją ji tu­rė­jo baig­tis bir­že­lio 30 die­ną. Pa­va­sa­rio se­si­ja pra­si­de­da ko­vo 10 die­ną.