Seimas atsižvelgė į prezidentės veto
Sei­mas at­siž­vel­gė į pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­to dėl Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sų – jų at­si­sa­ky­ta.

Bal­suo­da­mas dėl ša­lies va­do­vės ve­to Sei­mas an­tra­die­nį ap­sisp­ren­dė gruo­džio pra­džio­je sa­vo pri­im­tas pa­tai­sas lai­ky­ti ne­priim­to­mis. Už tai bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai, 18 no­rė­jo pa­tai­sas svars­ty­ti iš nau­jo.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, ga­vus pre­zi­den­to ve­to Sei­mas bal­sa­vi­mu tu­ri nu­spręs­ti, ar svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo, ar lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­priim­tu.

Už pre­zi­den­tės siū­ly­mą lai­ky­ti pa­tai­sas ne­priim­to­mis vien­bal­siai bal­sa­vo kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai, di­džio­ji da­lis „vals­tie­čių“, da­lis so­cial­de­mo­kra­tų, ku­rių di­džio­ji frak­ci­jos da­lis ne­da­ly­va­vo bal­sa­vi­me.

Už tai, kad pa­tai­sos bū­tų svars­to­mos iš nau­jo, bal­sa­vo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­ja, ke­li „tvar­kie­čiai“ ir „vals­tie­čiai“.

„Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mas yra vie­ša­sis in­te­re­sas, to­dėl pri­im­ti pa­kei­ti­mai yra ne­pro­por­cin­gi ir at­ve­ria ke­lią ne ge­res­nei žmo­gaus tei­sių gar­bės ir oru­mo ap­sau­gai, bet pla­tes­niam ne tik žur­na­lis­tų, bet ir vi­sų žmo­nių tei­si­niam per­se­kio­ji­mui už kri­tiš­ką bet ko­kią for­ma par­eikš­tą nuo­mo­nę“, – sa­kė ve­to Sei­me pri­sta­čiu­si pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė.

Anot jos, Sei­mo anks­čiau pri­im­tas re­gu­lia­vi­mas ga­li tu­rė­ti „stip­rų at­gra­san­tį po­vei­kį ži­niask­lai­dai at­lik­ti sa­vo tie­sio­gi­nę par­ei­gą, t.y. in­for­muo­ti vi­suo­me­nę jai svar­biais klau­si­mais, o taip pat vi­sų pi­lie­čių kons­ti­tu­ci­nę tei­sę kri­ti­kuo­ti vals­ty­bės val­džios ins­ti­tu­ci­jas, nes su­ku­ria prie­lai­das teis­mi­ne tvar­ka per­se­kio­ti vi­sus, ku­rie iš­sa­ko kri­ti­ką po­li­ti­kų ir vie­šų as­me­nų at­žvil­giu“.

Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį ve­ta­vo Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas dėl vie­šų as­me­nų įžei­di­mo.

To­kį spren­di­mą pre­zi­den­tė pri­ėmė po kon­sul­ta­ci­jų su tei­si­nin­kais, ži­niask­lai­dos sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vais bei žur­na­lis­tais.

Sei­mas pa­tai­sas gruo­džio 8 die­ną pri­ėmė ar­gu­men­tuo­da­mas, kad įžei­di­mą iš­brau­kus iš Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, už jį rei­kia nu­ma­ty­ti ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę. Ži­niask­lai­dos at­sto­vams užk­liu­vo, kad kei­čiant įsta­ty­mą at­si­sa­ky­ta iš­ly­gos, jog at­sa­ko­my­bė ne­tai­ko­ma, kai in­for­ma­ci­jos ne­tiks­lu­mai at­si­ran­da sie­kiant są­ži­nin­gai in­for­muo­ti apie vie­šo as­mens vals­ty­bi­nę ir vi­suo­me­ni­nę veik­lą.

Kai ku­rie po­li­ti­kai tei­gė, kad ne­ri­mas dėl žo­džio lais­vės yra ne­pag­rįs­tas. Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras sa­kė, kad nuo­sta­ta Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­va įtrauk­ta at­siž­vel­giant į Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pra­kti­ką, tad ji bū­tų tai­ko­ma bet ko­kiu at­ve­ju, o ri­bą tarp kri­ti­kos ir įžei­di­mo vi­sa­da ver­tin­tų teis­mas. Jis bal­sa­vi­me dėl pre­zi­den­tės ve­to ne­da­ly­va­vo.