Seimas atsisakė panaikinti N. Puteikio imunitetą
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį ne­pa­nai­ki­no par­la­men­ta­ro Nag­lio Pu­tei­kio tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, kad jis ga­lė­tų teis­me baig­ti gin­čą dėl gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo.

Už tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­kin­ti­mą bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo trys, pen­ki su­si­lai­kė.

Kad im­uni­te­tas bū­tų pa­nai­kin­tas, tu­rė­jo bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 71 par­la­men­ta­ras.

Pats N.Pu­tei­kis pra­šė ko­le­gų pa­nai­kin­ti jo tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, kad jis ga­lė­tų ap­si­gin­ti teis­me.

„Nė­ra ki­to bū­do, kaip ap­si­gin­ti nuo ne­tei­sin­gų kal­ti­ni­mų. Lais­vės su­var­žy­mo ne­bi­jau“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Jis taip pat tei­gė ne­ma­nąs, kad tu­rė­tų dangs­ty­tis Sei­mo na­rio im­uni­te­tu by­li­nė­da­ma­sis su pa­pras­ta Lie­tu­vos pi­lie­te.

Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys Vy­tau­tas An­ta­nas Ma­tu­le­vi­čius ra­gi­no iš­vis at­si­sa­ky­ti par­la­men­ta­ro im­uni­te­to ins­ti­tu­to, ku­ris esą daž­niau­siai truk­do, o ne pa­de­da. To­kią min­tį ket­vir­ta­die­nį iš­sa­kė ir prem­je­ras val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rys be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­ima­mas, ne­ga­li bū­ti ki­taip su­var­žo­ma jo lais­vė.

Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis N.Pu­tei­kis teis­me by­li­nė­ja­si su Kris­ti­na Apa­na­vi­čiū­te – Su­li­kie­ne dėl šmeiž­to.

Mo­te­ris aps­kun­dė Sei­mo na­rį teis­mui pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka. Ji rei­ka­lau­ja po­li­ti­ką nu­teis­ti bau­džia­mo­jo­je by­lo­je dėl šmeiž­to. Anot K.Apa­na­vi­čiū­tės-Su­li­kie­nės, par­la­men­ta­ras sa­vai­traš­ty­je „Lais­vas lai­kraš­tis“ apš­mei­žė jos tė­vą ir su­men­ki­no jos pa­čios re­pu­ta­ci­ją, su­da­rė klai­din­gą įspū­dį apie jos šei­mą, dėl ku­rių nu­ken­tė­jo ir ji, ir jos šei­mos na­riai.

K.Apa­na­vi­čiū­tė-Su­li­kie­nė ją šmei­žian­čia in­for­ma­ci­ja lai­ko 2012 me­tais lei­di­ny­je „Lais­vas lai­kraš­tis“ pub­li­kuo­ta­me straips­ny­je „N.Venc­kie­nė žlug­do pre­zi­den­tę ir Lie­tu­vos po­li­ti­nę sis­te­mą“ iš­sa­ky­tus tei­gi­nius, kad par­eiš­kė­jos tė­vas „ap­siš­vie­tęs“ KGB agen­tas“; taip pat, kad lai­kraš­tis „Karš­tas ko­men­ta­ras“, ku­ria­me ji dir­bo, ne­va per pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ją įta­ko­ja­mas Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to.

N.Pu­tei­kis ne­igia sa­vo kal­tę ir tvir­ti­na, kad lai­kraš­ty­je bu­vo ne­tei­sin­gai pa­ci­tuo­tas.