Seimas atmetė prezidentės veto
Sei­mas at­siž­vel­gė į dvie­jų - Kai­mo rei­ka­lų ir Ap­lin­kos ap­sau­gos - ko­mi­te­tų siū­ly­mą ir at­me­tė pre­zi­den­tės ve­to dėl pa­tai­sų, ku­rios ne­kei­čia Lie­tu­vo­je vei­kian­čių urė­di­jų skai­čiaus. To­kį spren­di­mą pa­svei­ki­no prie Sei­mo su­si­rin­kę urė­di­jų dar­buo­to­jai.

Prieš Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­to bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai, už - 8 , o su­si­lai­kė 4 par­la­men­ta­rai.

„Ne­su­pan­tu, kam nai­kin­ti urė­di­jas“, - Sei­me tei­gė „dar­bie­tis“ Ge­di­mi­nas Ja­ka­vo­nis.

Pa­sak jo, urė­di­jos da­bar dir­ba ge­rai: mo­ka mo­kes­čius, sau­go ir vei­sia miš­kus, su­tei­kia žmo­nėms se­zo­ni­nio dar­bo. Jis pa­siū­lė įver­tin­ti ge­ne­ra­li­nio urė­do Ri­man­to Prū­sai­čio, su­kė­lu­sio dis­ku­si­jas dėl urė­di­jų stam­bi­ni­mo, el­ge­sį.

Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Ar­tū­ras Skar­džius par­eiš­kė, kad įsta­ty­me ne­tu­rė­tų bū­ti reg­la­men­tuo­tas kon­kre­tus urė­di­jų skai­čius. Pa­sak jo, miš­kai val­do­mi ne­efek­ty­viai.

„Ku­bi­nis me­tras me­di­nos Lie­tu­vo­je ge­ne­ruo­ja 9 eu­rus, o Lat­vi­jo­je - 13, Šve­di­jo­je - be­veik 15“, - aiš­ki­no A.Skar­džius.

So­cial­de­mo­kra­tas And­rius Pa­lio­nis ak­cen­ta­vo, kad urė­di­jos ga­li eks­por­tuo­ti me­die­ną į vi­są Eu­ro­pos Są­jun­gą - tu­ri ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čias li­cen­ci­jas.

„Jei­gu ne­dirb­tų vi­sos urė­di­jos pa­gal vie­ną kur­pa­lių, vi­sos bū­tų pel­nin­gos“, - tei­gė par­la­men­ta­ras.

Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rys Li­nas Bal­sys par­eiš­kė, kad urė­di­jų stam­bi­ni­mą re­mia ša­lies me­die­nos pra­mo­nė.

Ša­lies va­do­vės ve­tuo­ti pa­tai­sas pra­šė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius - esą jos prieš­ta­rau­ja Vy­riau­sy­bės nu­ma­ty­tai miš­kų ūkio pert­var­kai bei pe­rė­ji­mui prie efek­ty­vaus ir cen­tra­li­zuo­to miš­kų val­dy­mo.

Tei­gia­ma, kad treč­da­lis urė­di­jų ne­pa­sie­kia mi­ni­ma­lios 5 proc. pel­nin­gu­mo nor­mos, o per­nai urė­di­jų pel­nas smu­ko 11 proc.

Dėl ati­dė­lio­ja­mos miš­kų ūkio pert­var­kos Lie­tu­va yra su­lau­ku­si pa­sta­bų iš Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO).

Lie­tu­va tu­ri per 2 mln. hek­ta­rų miš­kų.