Seimas atmetė prezidentės veto dėl Darbo kodekso
Sei­mo na­riai tre­čia­die­nį at­me­tė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­to dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so ir pa­li­ko bir­že­lį pri­im­tą ko­dek­so va­rian­tą, li­be­ra­li­zuo­jan­tį dar­bo san­ty­kius.

Už tai bal­sa­vo 74 par­la­men­ta­rai, 39 bu­vo prieš, 10 su­si­lai­kė.

„Šį Sei­mo spren­di­mą ver­tins rin­kė­jai“, – pre­zi­den­tės D.Gry­baus­kai­tės po­zi­ci­ją BNS per­da­vė jos spau­dos tar­ny­ba.

Tuo me­tu prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tre­čia­die­nį Sei­me pa­brė­žė, kad nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas yra bū­ti­nas Lie­tu­vai, no­rint kon­ku­ruo­ti pa­sau­ly­je.

„At­me­ti­mo me­tu mes ga­li­me daug grei­čiau pa­tai­sy­ti kai ku­riuos straips­nius, ku­rie yra su­de­rin­ti su prof­są­jun­gų va­do­vais. (Pre­zi­den­tės ve­to – BNS) pri­ėmi­mo me­tu mes už­del­si­me ir ma­nau, var­gu, ar šio­je ka­den­ci­jo­je pri­im­si­me“, – tre­čia­die­nį Sei­me kal­bė­jo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

At­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to siū­lęs Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys tei­gė, kad pa­li­kus ga­lio­ti bir­že­lį pri­im­tą ko­dek­so va­rian­tą bū­tų su­kur­ta ge­res­nė dar­bo rin­ka.

„Lie­tu­vai rei­kia kuo dau­giau ge­rai ap­mo­ka­mų dar­bo vie­tų, kur su žmo­nė­mis bū­tų skai­to­ma­si, ver­ti­na­mas jų dar­bas ir su­ge­bė­ji­mas. Ši­ta nau­jas Dar­bo ko­dek­sas tam da­ly­kui at­si­ras­ti lei­džia. Gal ir at­si­ras vie­nas ki­tas ne­tiks­lu­mas, ta­čiau ki­tas Sei­mas ga­lės juos iš­tai­sy­ti. Bet jei užk­liū­si­me su pre­zi­den­tės ve­to, tai ne­ves mū­sų į ge­res­nę dar­bo rin­ką, o nu­ves mus į bau­džia­vą, ku­ri ga­lio­ja ir da­bar“, – par­la­men­te kal­bė­jo K.Dauk­šys.

Pri­im­ti pre­zi­den­tės pa­siū­ly­tas pa­tai­sas siū­lęs kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis tvir­ti­no, kad toks žings­nis yra „tei­sin­ges­nis ir hu­ma­niš­kes­nis“.

„Mes pri­ta­ria­me pre­zi­den­tės ve­to su vi­so­mis pa­tai­so­mis, nors ne vi­sos pa­tai­sos mums yra tin­ka­mos. Mums at­ro­do, kad ti­krai rei­kė­tų lanks­čiau kal­bė­ti su dir­ban­čiai­siais ir da­ry­ti nuo­lai­das. Mū­sų ma­ny­mu, šian­dien yra pro­tin­giau­sias, la­biau­siai komp­ro­mi­so ieš­kan­tis žinngs­nis yra pri­im­ti Dar­bo ko­dek­są su pre­zi­den­tės pa­tai­so­mis ir re­gis­truo­ti nau­jas pa­tai­sas per šią ka­den­ci­ją, kad vel­tui ne­nuei­tų tas dar­bas. Nau­jas ko­dek­sas gal tru­pu­tį šlei­vas, gal tru­pu­tį krei­vas, bet komp­ro­mi­si­nis ir svar­biau­sia tai­kus, ne­prie­ši­nan­tis dar­buo­to­jų ir darb­da­vių“, – Sei­me kal­bė­jo kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė.

Ža­da tobulinti

Al­gir­das But­ke­vi­čius ža­da iš­te­sė­ti sa­vo pa­ža­dus pro­fe­si­nėms są­jun­goms ir nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są dar šio­je Sei­mo ka­den­ci­jo­je pa­tai­sy­ti, kad jis bū­tų pri­im­ti­nas vi­soms pu­sėms.

„Aiš­ku, pri­pa­žįs­tu, kad ruo­šiant to­kį di­džiu­lį so­cia­li­nį mo­de­lį su 44 įsta­ty­mo pro­jek­tais, ne­iš­ven­gė­me klai­dų. Pa­sta­ruo­ju me­tu man pa­vy­ko su­si­tik­ti su prof­są­jun­gų ly­de­riais. Aš no­riu la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad ma­no pa­ža­dai, ku­rie yra duo­di prof­są­jun­gų ly­de­riams, taip pat ka­da su­si­ti­kau su vers­lo or­ga­ni­za­ci­jo­mis, mes ti­krai tas klai­das pri­pa­ži­no­me, ku­rias bu­vo­me pa­da­rę. (...) Jei­gu dar at­si­ras pa­siū­ly­mų, tai mes esa­me at­vi­ri ir esa­me pa­si­ruo­šę apie tai dis­ku­tuo­ti. Svar­biau­sia, kad mes pa­sių­si­me sig­na­lą, jog ei­na­me ta link­me, kad dar­bo san­ty­kius da­ro­me lanks­čius“, – žur­na­lis­tams po bal­sa­vi­mo Sei­me sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Šian­dien Sei­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­ris su­ku­ria prie­lai­das stip­rin­ti ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mą var­žan­tis dėl in­ves­ti­ci­jų, di­di­na ša­lies at­spa­ru­mą ga­li­miems eko­no­mi­niams su­krė­ti­mams. Dar­bo san­ty­kių re­for­ma yra in­ves­ti­ci­ja į na­šes­nį ir ge­riau at­ly­gi­na­mą dar­bą, į nau­jas dar­bo vie­tas, tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą, nes re­for­ma leis įgy­ven­din­ti ir tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų rei­ka­la­vi­mus“, – sa­kė prem­je­ras.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas tei­gia, kad įsta­ty­mui įsi­ga­lio­jus, bus ste­bi­ma kaip jis vei­kia ir, rei­ka­lui esant, nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas bus to­liau to­bu­li­na­mas.

„Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šios pa­tai­sos ry­toj bus re­gis­truo­tos. Mes vis­ką da­ry­si­me, kad su­spė­tu­me, nes ki­tu at­ve­ju pro­ce­dū­riš­kai vis­kas il­gai už­si­tęs­tų. Šian­dien tu­rė­jau su­si­ti­ki­mą su Sei­mo pir­mi­nin­ke ir ji pa­sa­kė, kad iki spa­lio 22 ar 24 die­nos bū­tų ga­li­ma pa­tai­sas pri­im­ti“, – tvir­ti­no prem­je­ras.

Rugp­jū­čio pra­džio­je A. But­ke­vi­čius prof­są­jun­goms pri­sta­tė pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma grįž­ti prie nuo­sta­tos, kad dar­buo­to­jas in­di­vi­dua­liuo­se san­ty­kiuo­se lai­ko­mas silp­nes­nią­ja ša­li­mi (tai yra, konf­lik­to at­ve­ju spren­di­mas yra dar­buo­to­jo nau­dai), dvi­gu­bin­ti iš­ei­ti­nes iš­mo­kas pen­si­nin­kams.

Be to, siū­lo­ma su­teik­ti pir­mu­mo tei­sę bū­ti pa­lik­tiems dar­be tė­vams, au­gi­nan­tiems ne­įga­lų vai­ką iki 18 me­tų, pa­si­rink­ti at­os­to­gas au­gi­nan­tiems bent vie­ną vai­ką iki 14 me­tų, vie­ni­šiems dir­ban­tiems tė­vams pa­il­gin­ti at­os­to­gas bei įspė­ji­mo apie at­lei­di­mo iš dar­bo ter­mi­ną, at­si­sa­ky­ti ne­nus­ta­ty­tos apim­ties dar­bo su­tar­čių.

Nu­ken­tės darbuotojai

Dar­buo­to­jai ne­bus pa­kan­ka­mai ap­sau­go­ti ir nu­ken­tės, o tai ga­lė­jo lem­ti as­me­ni­nis pre­zi­den­tės ir prem­je­ro konf­lik­tas, sa­ko prof­są­jun­gų va­do­vas.

„Sei­mo spren­di­mas nu­liū­di­no, jį ver­ti­na­me ne­igia­mai, ka­dan­gi jei bū­tų pre­zi­den­tės ve­to pri­im­tas, tas ko­dek­sas net su pre­zi­den­tės ve­to bū­tų bu­vęs tai­sy­ti­nas, bet ne­bū­tų rei­kė­ję tiek daug tai­sy­ti, bū­tų daug pa­pras­tes­nė pro­ce­dū­ra, ir tas ko­dek­sas bū­tų ne tik li­be­ra­lus, bet ir so­cia­liai at­sa­kin­gas. (...) Gal čia dau­giau as­me­ni­nis pre­zi­den­tės ir prem­je­ro konf­lik­tas, ir bū­tent dėl to as­me­ni­nio konf­lik­to la­biau­siai nu­ken­tės dir­ban­tie­ji, ka­dan­gi jie tą sa­vo sau­gu­mą nau­ja­me ko­dek­se pra­ras“, – BNS sa­kė Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas.

Anot jo, tre­čia­die­nio bal­sa­vi­mas Sei­me par­odė, kad pri­klau­sy­mas par­ti­jai yra svar­biau už ki­tus po­li­ti­kų in­te­re­sus.

„Bal­sa­vi­mas aiš­kiai par­odė, kad par­ti­nė pri­klau­so­my­bė yra svar­biau už svei­ką pro­tą, ir kai ku­rie po­li­ti­kai, ry­te bal­sa­vę vie­naip, tu­riu ome­ny­je So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę Kris­ti­ną Miš­ki­nie­nę, ku­ri ry­te bal­sa­vo už pre­zi­den­tės ve­to, o per po­sė­dį jau bal­sa­vo prieš pre­zi­den­tės ve­to. Aiš­kiai ma­to­me, kad Sei­mo na­riams la­biau rū­pi pa­lai­ky­ti darb­da­vius, o ne dar­buo­to­jus“, – kal­bė­jo A.Čer­niaus­kas.

Po bal­sa­vi­mo Sei­me žur­na­lis­tams jis tei­gė, kad Tri­ša­lės ta­ry­bos for­ma­vi­mo pa­kei­ti­mus ruo­šia­ma­si skųs­ti Tarp­tau­ti­nei dar­bo or­ga­ni­za­ci­jai.

„(Ti­krai reik­tų keis­ti – BNS) at­si­sa­ky­mą dar­buo­to­ją pri­pa­žin­ti silp­ną­ja pu­se, ko šia­me įsta­ty­me nė­ra. Taip pat nu­lio apim­ties su­tar­tys – mes gir­dė­jo­me, kaip Sei­mo na­riai to­kias su­tar­tis gy­rė, bet mes tu­ri­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos iš­va­das, kur ne­re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti to­kių su­tar­čių. Ki­ta prob­le­ma – dar­bo lai­ko aps­kai­ta“, – Sei­me žur­na­lis­tams kal­bė­jo kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas.

Ti­ki­si eko­no­mi­kos augimo

Darb­da­viai ir in­ves­tuo­to­jai tei­gia, kad Sei­mui at­me­tus pre­zi­den­tės ve­to dėl Dar­bo ko­dek­so, bus už­ti­krin­tas ša­lies eko­no­mi­kos au­gi­mas, di­des­nis kon­ku­ren­cin­gu­mas, su­da­ry­tos są­ly­gos leng­viau pri­trauk­ti tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas.

„Nors nau­ja­ja­me Dar­bo ko­dek­se yra trū­ku­mų, tai di­de­lis žings­nis į prie­kį vi­sai Lie­tu­vai – tiek dar­buo­to­jams, tiek darb­da­viams. Tai − ir ge­ra ži­nia in­ves­tuo­to­jams, kad Lie­tu­vo­je dar­bo san­ty­kiai bus pa­žan­gūs, ska­ti­nan­tys kur­ti nau­jas dar­bo vie­tas ir kur­ti bei plė­to­ti vers­lą mū­sų ša­ly­je“, – pra­ne­ši­me tei­gė „In­ves­tors“ Fo­rum“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Va­liū­nas.

Aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė Rū­ta Sky­rie­nė tei­gė, kad dar­bo san­ty­kiai iki šiol ne­bu­vo pri­tai­ky­ti prie pa­si­kei­tu­sios ap­lin­kos ir bu­vo „tar­tum šaukš­tas de­gu­to“.

„Spar­čiai be­si­kei­čian­čią eko­no­mi­nę si­tua­ci­ją ati­tin­kan­tis ir pa­si­kei­tu­sius dar­buo­to­jų bei darb­da­vių po­rei­kius ten­ki­nan­tis dar­bo san­ty­kių re­gu­lia­vi­mas leis Lie­tu­vai tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je kon­ku­ruo­ti dėl di­des­nių in­ves­ti­ci­jų ir pri­trauk­ti ta­len­tus. Tai spren­di­mas, ku­rio nau­dą jau­si­me ar­ti­miau­sią de­šimt­me­tį“, – pra­ne­ši­me tei­gė R.Sky­rie­nė.

Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Val­das Su­tkus tei­gia, kad Dar­bo ko­dek­sas nė­ra to­bu­las, ta­čiau komp­ro­mi­si­nis do­ku­men­tas.

„Šian­dien Lie­tu­va žen­gė svar­bų žings­nį ša­lies eko­no­mi­kos ir žmo­nių mąs­ty­mo mo­der­ni­za­vi­mo kryp­ti­mi. Tai ne­abe­jo­ti­nas žings­nis į prie­kį, nes at­sis­vei­ki­na­me ne tik iš so­viet­me­čio iš­au­gu­siu do­ku­men­tu, bet ir su se­ną­ja mąs­ty­se­na. Mąs­ty­se­na, kad vers­las no­ri ką nors ap­gau­ti ar per­gud­rau­ti dir­ban­čiuo­sius. Iš tie­sų yra prieš­in­gai – šiuo­lai­ki­nė­je Lie­tu­vo­je dar­buo­to­jas yra par­tne­ris ir bū­ti­na vers­lo sėk­mės są­ly­ga“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė V.Su­tkus.

Val­dan­čių­jų bal­sų ne­bū­tų užtekę

Iš­sa­mūs Sei­mo bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai ro­do, jog val­dan­tie­ji ne­tu­rė­jo pa­kan­ka­mai bal­sų at­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to Dar­bo ko­dek­sui ir tam pa­si­tel­kė opo­zi­ci­jos at­sto­vų. Ve­to at­me­ti­mui bu­vo rei­ka­lin­gas 71 bal­sas, ta­čiau šio spren­di­mo ne­pa­lai­kė da­lis „dar­bie­čių“, so­cial­de­mo­kra­tų, vie­nas „tvar­kie­tis“.

Ve­to at­me­ti­mui pri­ta­rė 29 so­cial­de­mo­kra­tai, ta­čiau 8 šios frak­ci­jos na­riai bal­sa­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė. Tarp ne­pri­ta­ru­sių ve­to at­me­ti­mui bu­vo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas, Auš­ri­nė Ma­ri­ja Pa­vi­lio­nie­nė, Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ir ki­ti.

Bal­suo­jant dėl pre­zi­den­tės ve­to, ski­lo ir val­dan­čių­jų „dar­bie­čių“ frak­ci­ja – 18 jos na­rių bal­sa­vo už ve­to at­me­ti­mą, 4 prieš ir 2 su­si­lai­kė. Tarp ne­pri­ta­ru­sių­jų dau­gu­mos po­zi­ci­jai – „dar­bie­čiai“ Sei­mo svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė, Ge­di­mi­nas Ja­ka­vo­nis, Me­čis­lo­vas Zaš­čiu­rins­kas ir ki­ti.

Dau­gu­ma val­dan­čių­jų „tvar­kie­čių“ frak­ci­jos na­rių – 8 – bal­sa­vo už tai, kad ve­to bū­tų at­mes­tas. Vie­nin­te­lis „tvar­kie­tis“ Al­gi­man­tas Dumb­ra­va ne­pri­ta­rė ve­to at­me­ti­mui.

Šį bal­sų trū­ku­mą tarp val­dan­čių­jų di­džią­ja da­li­mi kom­pen­sa­vo opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio vie­nin­ga par­ama (12 bal­sų „už“) ve­to at­me­ti­mui, taip pat ir tri­jų opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių – Ar­vy­do Vi­džiū­no, Dai­niaus Krei­vio ir Ser­ge­jaus Jo­vai­šos „už“. Prieš bal­sa­vo 20 kon­ser­va­to­rių, o frak­ci­jos se­niū­nas A. Ku­bi­lius bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo.

Už ve­to at­me­ti­mą taip pat bal­sa­vo ir 4 Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vai, ta­čiau 7 šios gru­pės na­riai ne­pri­ta­rė ve­to at­me­ti­mui. Vie­nin­gai ve­to at­me­ti­mui ne­pri­ta­rė ir 7 Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos na­riai.

Už pre­zi­den­tės ve­to bal­sa­vęs So­cial­de­mo­kra­tas A.Sy­sas BNS tei­gė, kad taip bal­sa­vo, kad bū­tų ga­li­ma pa­pras­čiau ko­re­guo­ti pri­im­tą Dar­bo ko­dek­są.

„E­su įsi­ti­ki­nęs, kad pa­da­rė­me klai­dą at­mes­da­mi pre­zi­den­tės ve­to ir da­bar tei­kia­me tas pa­čias pa­tai­sas, ku­rias pre­zi­den­tė iš­kart siū­lė. Re­gis­truo­ja­mos pa­tai­sos, ei­na­ma il­ges­niu ke­liu vie­toj to, kad pri­tar­ti ir už­re­gis­truo­ti 2–3 pa­tai­sas, ku­rios ne­va pa­kenk­tų vers­lui, da­bar re­gis­truo­ja­ma dau­giau kaip 10 pa­tai­sų, ku­rias rei­kia tai­sy­ti dėl dar­buo­to­jų. Ma­nau, kad rei­kė­jo at­mes­ti as­me­ni­nes am­bi­ci­jas, kad čia pre­zi­den­tė. Bu­vo es­mi­nė klai­da pa­da­ry­ta, kad pri­pa­žin­ti, jog dar­buo­to­jai ir darb­da­viai yra ly­gūs dar­bo rin­ko­je“, – BNS sa­kė A.Sy­sas.

Pa­klaus­tas, ko­dėl iš­sis­ky­rė so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos bal­sa­vi­mas dėl Dar­bo ko­dek­so ve­to, jis tei­gė, kad kiek­vie­nas ga­li lais­vai pri­im­ti spren­di­mus.

„Kiek­vie­nas sa­vaip bend­rau­ja su dar­buo­to­jais, su at­sto­vais ir vie­ni tu­ri drą­sos pa­sa­ky­ti, kad taip elg­tis ne­ga­li­ma, o ki­ti ne­tu­ri tos drą­sos. Ką pa­da­ry­si, toks gy­ve­ni­mas“, – kal­bė­jo A.Sy­sas.

Kon­ser­va­to­rius A.Vi­džiū­nas sa­kė, jog par­ti­jos frak­ci­ja ne­bu­vo pri­ėmu­si vie­nin­gos nuo­mo­nės, to­dėl kiek­vie­nas na­rys ga­lė­jo bal­suo­ti, kaip no­rė­jo.

„Ne­bu­vo jo­kio vie­nin­go spren­di­mo, ne­bu­vo pri­va­lo­mo bal­sa­vi­mo. Bal­sa­vau dėl to, kad es­tai yra de­vin­ti, o mes šim­tas kaž­ke­lin­ti pa­sau­ly­je pa­gal dar­bo san­ty­kius, ir rei­kia kaž­ką da­ry­ti. Ta­da bus dar­bo vie­tos ir ne­verk­si­me, kad es­tai ap­len­kė Lie­tu­vą. Tech­niš­kai te­gul ta­ria­si darb­da­viai, te­gul ta­ria­si prof­są­jun­gos, bet mes tu­ri­me ju­dė­ti į prie­kį ir ne­pas­kęs­ti prieš­rin­ki­mi­nė­se ne­są­mo­nė­se“, – BNS tei­gė A.Vi­džiū­nas.

Jis tei­gė ne­gir­dė­jęs apie skir­tin­gų frak­ci­jų su­si­ta­ri­mus bal­suo­ti prieš pre­zi­den­tės ve­to.

Vis dėl­to kon­ser­va­to­rių vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė sa­kė, kad par­ti­ja tu­rė­jo sa­vo po­zi­ci­ją ir bu­vo su­ta­ru­si bal­suo­ti už ve­to.

„Dar­bo ko­dek­sas tu­rė­jo bū­ti tas ins­tru­men­tas, ku­ris pri­trauk­tų in­ves­ti­ci­jas. (...) Mes frak­ci­jo­je lai­kė­mės po­zi­ci­jos, kad pri­im­tu­me Dar­bo ko­dek­są su pre­zi­den­tės ve­to ir ta­da re­gis­truo­tu­me pa­tai­sas į pre­zi­den­tės pa­tai­sas. Pra­ktiš­kai vie­no­je ar ki­to­je pu­sė­je re­zul­ta­tas nė­ra ga­lu­ti­nis“, – žur­na­lis­tams kal­bė­jo I.De­gu­tie­nė.

Anot jos, pir­mi­nis Dar­bo ko­dek­sas nė­ra ge­rai par­eng­tas įsta­ty­mas.

„Nuo pat pra­džių nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas bu­vo kaip koks eks­pe­ri­men­tas. Pro­jek­tas ti­krai ne­bu­vo su­de­rin­tas Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Tik at­ėjus šiam pro­jek­tui iš Vy­riau­sy­bės, mes ma­tė­me daug ne­sklan­du­mų. Tiek, kiek aš esu Sei­me – du de­šimt­me­čius be­veik, pir­mą kar­tą iš Vy­riau­sy­bės toks pus­fab­ri­ka­tis rim­to do­ku­men­to at­ke­lia­vo į Sei­mą“, – sa­kė I.De­gu­tie­nė.

„Dar­bie­tis“ Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas ti­ki­no, kad Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja ir­gi ne­tu­rė­jo vie­nin­gos po­zi­ci­jos, to­dėl kiek­vie­nas na­rys ga­lė­jo bal­suo­ti, kaip no­ri. Dėl to jis sa­ko pa­lai­kęs pre­zi­den­tės ve­to.

„Aš iš­ti­ki­mas sa­vo pri­nci­pams. Dar­buo­to­jams, ku­rių yra 1,15 mi­li­jo­no, bus blo­giau. At­ly­gi­ni­mai nuo to ne­pa­di­dės. Pa­gar­ba dir­ban­čia­jam taip pat ne­pa­di­dės. Jis to­liau liks silp­nes­ne pu­se. To­dėl aš nuo­sek­liai pa­lai­kiau pre­zi­den­tės ve­to“, – BNS sa­kė M.Zas­čiu­rins­kas.

Sei­mo na­rys ne­bu­vo už­ti­krin­tas, ar prem­je­ro pa­ža­dai tai­sy­ti Dar­bo ko­dek­są bus iš­pil­dy­ti.

Kaip ra­šė BNS, lie­pą prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas A.But­ke­vi­čius pir­mą kar­tą per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus bu­vo pa­kvie­tęs su­si­ti­ki­mo Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rį kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos Sei­me se­niū­ną And­rių Ku­bi­lių. Pa­sta­ra­sis tą­kart ne­slė­pė, kad prem­je­ras pra­šė kon­ser­va­to­rių par­amos at­me­tant pre­zi­den­tės ve­to, nes val­dan­tie­siems, jų tuo­me­ti­niais skai­čia­vi­mais, trū­ko 5 bal­sų.

Sei­mo na­riai tre­čia­die­nį at­me­tė pre­zi­den­tės D.Gry­baus­kai­tės ve­to dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so ir pa­li­ko bir­že­lį pri­im­tą ko­dek­so va­rian­tą, li­be­ra­li­zuo­jan­tį dar­bo san­ty­kius. Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas kar­tu su vi­su so­cia­li­nio mo­de­lio pa­ke­tu įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų pra­džios.

Ra­gi­na patvirtinti

An­tros pa­gal po­pu­lia­ru­mą Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis ma­no, kad tai­sy­ti tre­čia­die­nį pri­im­tą Dar­bo ko­dek­są tu­rės bū­ti vie­nu iš pir­mų­jų nau­jai iš­rink­to Sei­mo dar­bų.

„Ko­dek­sas tu­ri tap­ti so­cia­liai tei­sin­ges­nis ir su­ba­lan­suo­tas, o ne nau­din­gas iš­im­ti­nai tik vie­nai pu­sei“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas R.Kar­baus­kis.

Anot jo, pers­vars­tant ko­dek­są bū­ti­na at­siž­velg­ti į pre­zi­den­tės ir Tri­ša­lės ta­ry­bos pa­sta­bas.

„Dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mas pa­gal pa­tvir­tin­tą ydin­gą mo­de­lį tik dar la­biau pa­ska­tins emig­ra­ci­ją. Vi­sų an­tra, tai ne­išsp­ręs dar­buo­to­jų prob­le­mų, prieš­in­gai – jų tik pri­da­rys ir įva­rys žmo­nes į kam­pą“, – sa­ko LVŽS ly­de­ris.

Sei­mo na­riai tre­čia­die­nį at­me­tė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­to dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so ir pa­li­ko bir­že­lį pri­im­tą ko­dek­so va­rian­tą, li­be­ra­li­zuo­jan­tį dar­bo san­ty­kius. Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas kar­tu su vi­su so­cia­li­nio mo­de­lio pa­ke­tu įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų pra­džios.

Už tai bal­sa­vo 74 par­la­men­ta­rai, 39 bu­vo prieš, 10 su­si­lai­kė.

„Sei­mo val­dan­tie­ji ti­krai spjo­vė į vei­dą Lie­tu­vos žmo­nėms. Pa­sa­ky­ti, jog jie nu­vy­lė vi­suo­me­nę, bū­tų per­ne­lyg švel­nu ir ne­ats­pin­dė­tų rea­ly­bės. Jie pa­de­mons­tra­vo, kad vi­suo­me­nė jiems nė kiek ne­rū­pi“, – Sei­mo spren­di­mą ko­men­ta­vo R.Kar­baus­kis.

Jo žo­džiais, at­me­tant Pre­zi­den­tės ve­to pa­de­mons­truo­tas ab­so­liu­tus ni­hi­liz­mas ir šian­die­nos si­tua­ci­jos dar­bo rin­ko­je ne­su­vo­ki­mas.

Tre­čia­die­nį pa­skelb­ta por­ta­lo del­fi.lt už­sa­ky­mu rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai“ at­lik­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa ro­do, kad LVŽS spa­lį vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je užim­tų an­trą vie­tą. An­trą­ją po­zi­ci­ją Sei­mo rin­ki­muo­se „vals­tie­čiams“ ro­do ir „Vil­mo­rus“ at­lie­ka­mos apk­lau­sos.