Seimas atleido VTEK vadovą Romą Valentukevičių
Sei­mas an­tra­die­nį iš par­ei­gų at­lei­do Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) va­do­vą Ro­mą Va­len­tu­ke­vi­čių.

Už tai bal­sa­vo 99 par­la­men­ta­rai, nė vie­nas ne­bu­vo prieš, vie­nas su­si­lai­kė.

„Ko­mi­si­jos iš­vis įvaiz­dis yra tur­būt toks, kad gal sa­ky­ti žo­dį „su­si­komp­ro­mi­ta­vęs“ bū­tų drą­su, bet ti­krai taip. Ga­lė­tu­me va­din­ti šva­ros ko­mi­si­ja, o mes ja nu­sto­jo­me ti­kė­ti. Ma­nau, per­mai­nos ir ko­mi­si­jos su­dė­ty­je, ir ko­mi­si­jos dar­buo­to­jų su­dė­ty­je tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­tos ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je“, – pri­sta­ty­da­mas Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl at­lei­di­mo sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

Pa­gal nu­ta­ri­mą, R.Va­len­tu­ke­vi­čius at­lei­džia­mas nuo ko­vo 20 die­nos.

„Žvel­giant šian­dien į VTEK įvaiz­dį su­si­da­ro įspū­dis, kad ji yra pa­ta­pu­si mun­du­ro iš­plo­vi­mo ar­ba iš­ba­li­ni­mo ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri la­bai daž­nai vyk­do po­li­ti­nius už­sa­ky­mus, nors tu­rė­tų bū­ti vi­siš­kai ki­taip. VTEK tu­rė­tų bū­ti de­mons­truo­jan­tis skaid­ru­mą, pri­nci­pin­gu­mą ir ne­ša­liš­ku­mą. Ir dėl to ti­kriau­siai ne­ma­žai yra pri­si­dė­jęs ins­ti­tu­ci­jos pir­mi­nin­kas“, – per Sei­mo po­sė­dį kal­bė­jo kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė.

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Po­vi­las Urb­šys pra­ne­šė, kad VTEK jo va­do­vau­ja­mam ko­mi­te­tui veik­los at­as­kai­to­je nu­ro­dė, jog 209 as­me­nų at­žvil­giu ne­bu­vo pra­dė­ti ty­ri­mai.

„Nep­ra­dė­ti nag­ri­nė­ti pra­šy­mų ga­li pri­im­ti tik ko­mi­si­ja kaip ko­le­gia­lus or­ga­nas, to­kių įga­lio­ji­mų VTEK pir­mi­nin­kui ne­su­tei­kia­ma, – sa­kė P.Urb­šys ir pa­brė­žė, kad pats R.Va­len­tu­ke­vi­čius yra pri­si­pa­ži­nęs, jog yra par­ašęs apie 200 to­kių re­ko­men­da­ci­jų. – Mes ta­da tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja ne­be­funk­cio­nuo­ja kaip ko­le­gia­lus or­ga­nas“.

P.Urb­šys taip pat tei­gė, kad ko­mi­te­tui ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kiek VTEK per me­tus gau­na pra­ne­ši­mų, skun­dų ir par­eiš­ki­mų. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad 2012 me­tais VTEK at­li­ko 263 ty­ri­mus, o 2016 me­tais – 82.

V.Pra­nckie­tis tvir­ti­no nau­jo kan­di­da­to į VTEK va­do­vus ne­tu­rin­tis, lai­ki­nai ko­mi­si­jai va­do­vaus vie­nas iš da­bar­ti­nių ko­mi­si­jos na­rių. Jis taip pat tvir­ti­no, kad rei­kė­tų keis­ti šios ko­mi­si­jos su­da­ry­mo pri­nci­pus, kad ji bū­tų de­po­li­ti­zuo­ta.

Sei­mo pir­mi­nin­kas dar sau­sį par­agi­no VTEK va­do­vą trauk­tis, ta­čiau at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą jis įtei­kė pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Sei­mo va­do­vo kri­ti­kos R.Va­len­tu­ke­vi­čius su­lau­kė, kai vie­nas­me­niš­kai iš­aiš­ki­no, kad tuo­me­ti­nė Sei­mo na­rė Gre­ta Kil­di­šie­nė ne­pri­va­lė­jo dek­la­ruo­ti, jog nau­do­ja­si ma­mos iš „Ag­ro­kon­cer­no“ nuo­mo­ja­mu au­to­mo­bi­liu.

Šį klau­si­mą iš nau­jo nag­ri­nė­ju­si VTEK pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eiš­kė, kad ne­dek­la­ruo­da­ma, jog nau­do­ja­si par­ti­jos pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mo kon­cer­no au­to­mo­bi­liu, G.Kil­di­šie­nė pa­žei­dė įsta­ty­mą.

R.Va­len­tu­ke­vi­čius jau anks­čiau bu­vo su­lau­kęs prie­kaiš­tų dėl ins­ti­tu­ci­jos po­li­ti­za­vi­mo, jis kri­ti­kuo­tas, kai ne­įž­vel­gus pa­žei­di­mų ne­bu­vo pra­dė­tas ty­ri­mas dėl va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės skan­da­lo Drus­ki­nin­kuo­se, kai iš ko­mi­si­jos nu­skam­bė­jo siū­ly­mas įtei­sin­ti gy­ven­to­jų pi­ni­gi­nes do­va­nas me­di­kams.

R.Va­len­tu­ke­vi­čius VTEK va­do­vu pa­skir­tas 2014 me­tais, tuo­me­ti­nės par­la­men­to va­do­vės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės siū­ly­mu, pa­gal par­la­men­ti­nių frak­ci­jų re­ko­men­da­ci­jas. Anks­čiau R.Va­len­tu­ke­vi­čius yra dir­bęs Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo Pri­ima­mo­jo sky­riaus ve­dė­ju, 1999–2013 me­tais ėjo Sei­mo kon­tro­lie­riaus par­ei­gas, dvi ka­den­ci­jas va­do­va­vo šiai įstai­gai.

Pa­gal įsta­ty­mą, VTEK pir­mi­nin­ką iš šios ko­mi­si­jos na­rių Sei­mo pir­mi­nin­ko tei­ki­mu ski­ria Sei­mas. VTEK su­da­ro pen­ki na­riai, ski­ria­mi pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai.