Seimas atleido Viktorą Aiduką iš Aukščiausiojo Teismo teisėjų pareigų
Sei­mas, at­siž­velg­da­mas į pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės de­kre­tą ir at­lei­do, va­do­vau­da­ma­sis Kons­ti­tu­ci­ja, at­lei­do Vik­to­rą Ai­du­ką iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo par­ei­gų sa­vo no­ru.

„Šių me­tų ko­vo 10 die­ną bu­vo gau­tas Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo V. Ai­du­ko pra­šy­mas at­leis­ti iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo par­ei­gų Kons­ti­tu­ci­jos 115 straips­nio 1 punk­to pa­grin­du, tai yra sa­vo no­ru. Va­do­vau­da­ma­si Kons­ti­tu­ci­ja Pre­zi­den­tė 2017 m. ko­vo 13 d. de­kre­tu krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą pa­ta­ri­mo teik­ti Sei­mui at­leis­ti V. Ai­du­ką iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo par­ei­gų sa­vo no­riu. 2017 m. ko­vo 17 d. bu­vo gau­tas vien­bal­sis Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mas“, – pri­sta­ty­da­ma pro­jek­tą sa­kė Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė.

Slap­to Sei­mo na­rių bal­sa­vi­mo me­tu už nu­ta­ri­mą „Dėl Vik­to­ro Ai­du­ko at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo par­ei­gų“ (pro­jek­tas Nr. XIIIP-482) bal­sa­vo 69, prieš 5, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­rai.

Įtei­kė siū­ly­mą atleisti

Sei­mui ket­vir­ta­die­nį pa­teik­tas ša­lies va­do­vės Da­lios Gry­baus­kai­tės siū­ly­mas iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) tei­sė­jo par­ei­gų jo pra­šy­mu at­leis­ti Vik­to­rą Ai­du­ką.

„Pre­zi­den­tė, va­do­vau­da­ma­si Kons­ti­tu­ci­ja ir Teis­mų įsta­ty­mu, ga­vu­si Tei­sė­jų ta­ry­bos pri­ta­ri­mą, tei­kia Sei­mui at­leis­ti Vik­to­rą Ai­du­ką iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo par­ei­gų sa­vo no­ru“, – de­kre­tą trum­pai pri­sta­tė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė.

Klau­si­mų dėl ša­lies va­do­vės de­kre­to jos pa­ta­rė­ja ne­su­lau­kė, ne­bu­vo ir dėl V.Ai­du­ko pa­si­trau­ki­mo pa­si­sa­ky­ti no­rin­čių par­la­men­ta­rų. Dėl jo at­lei­di­mo bus bal­suo­ja­ma 14 va­lan­dą slap­tu bal­sa­vi­mu. LAT tei­sė­jus pre­zi­den­to tei­ki­mu ski­ria ir at­lei­džia Sei­mas.

63 me­tų V.Ai­du­kas ko­vo pra­džio­je įtei­kė at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą pa­aiš­kė­jus, kad fi­gū­ruo­ja ty­ri­me dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos teis­mui nag­ri­nė­jant Dar­bo par­ti­jos by­lą.

Tei­sė­sau­ga ti­ria duo­me­nis, kad iš par­ei­gų at­leis­ta Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ro­rė Ri­ta Aliu­ko­nie­nė ga­lė­jo da­ry­ti įta­ką LAT nag­ri­nė­jant va­di­na­mą­ją Dar­bo par­ti­jos juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos bau­džia­mą­ją by­lą. Tei­sė­jų ko­le­gi­jos pir­mi­nin­ku nag­ri­nė­jant šią by­lą bu­vo V.Ai­du­kas. Jis apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas.

Pa­sku­ti­nės ins­tan­ci­jos teis­mas gruo­džio pa­bai­go­je pa­skel­bė, kad Dar­bo par­ti­ja tu­rė­jo bū­ti tei­sia­ma „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je, ne­pai­sant to, kad ji reor­ga­ni­za­vo­si prieš pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuo­spren­dį.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas taip pat pa­skel­bė, kad Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, bu­vęs jos ly­de­ris Vy­tau­tas Gap­šys ir bu­vu­si fi­nan­si­nin­kė Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė pa­grįs­tai nu­teis­ti už ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą. Jiems skir­tos pi­ni­gi­nės bau­dos. Teis­mas taip pat pa­tvir­ti­no Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mą iš­tei­sin­ti juos dėl su­kčia­vi­mo.