Seimas apribojo kadencijas teatrų vadovams
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė pa­tai­sas, ku­rio­mis ap­ri­bo­jo tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jas.

Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai nu­ma­to, kad na­cio­na­li­nio, vals­ty­bi­nio ar sa­vi­val­dy­bės tea­tro ar kon­cer­ti­nės įstai­gos va­do­vas par­ei­gas ga­lė­tų ei­ti ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės.

Už to­kias pa­tai­sas bal­sa­vo 65 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo sep­ty­ni, su­si­lai­kė 22 par­la­men­ta­rai. Siū­lo­ma, kad opo­zi­ci­jos at­sto­vų ini­ci­juo­ti pa­kei­ti­mai įsi­ga­lio­tų nuo lie­pos.

Iki šiol tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas.

Pa­tai­sos kar­tu nu­ma­to, kad tea­trų va­do­vams tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mai, o juos pa­žei­dus sa­vi­nin­ko funk­ci­jas įgy­ven­di­nan­ti ins­ti­tu­ci­ja pri­im­tų spren­di­mą to­kį va­do­vą at­leis­ti iš par­ei­gų.

Va­do­vai bū­tų at­lei­džia­mi, jei bū­tų kons­ta­tuo­tas vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tas, pa­žeis­tų Kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės veik­los ir eti­kos tai­syk­les.

Iki šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo tam ti­kram ter­mi­nui dirb­ti va­do­vais pri­im­ti as­me­nys par­ei­gas ei­tų iki šio ter­mi­no pa­bai­gos, o į dar­bą pri­im­ti ne­ter­mi­nuo­tam lai­ko­tar­piui to­liau ei­tų par­ei­gas vie­ne­rius me­tus nuo šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo die­nos.

Pa­tai­sos taip pat nu­ma­to, kad jei kon­kur­sas įstai­gos va­do­vo par­ei­goms bu­vo su­reng­tas iki sta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo, ta­čiau kon­kur­so nu­ga­lė­to­jas dar ne­pra­dė­jo ei­ti par­ei­gų, toks kon­kur­sas bū­tų lai­ko­mas ne­ga­lio­jan­čiu ir tu­rė­tų bū­ti ren­gia­mas iš nau­jo.

To­kio­je si­tua­ci­jo­je bu­vo mi­nis­trės pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­dęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­tau­tas Kė­vi­šas, kon­kur­są ki­tai ka­den­ci­jai va­do­vau­ti tea­trui lai­mė­jęs dar pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį, ta­čiau nau­ją ka­den­ci­ją tu­rė­jęs pra­dė­ti nuo lie­pos, bet šio kon­kur­so re­zul­ta­tai pa­nai­kin­ti.

Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son kon­kur­so į LNOBT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus par­ei­gas re­zul­ta­tus pa­nai­ki­no tre­čia­die­nį dėl at­ran­ko­je nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų.

G.Kė­vi­šas BNS tre­čia­die­nį at­si­sa­kė pa­ko­men­tuo­ti mi­nis­trės spren­di­mą.