Seimas apribojo elektroninių cigarečių rūkymą Lietuvoje
Vi­sur, kur da­bar ne­lei­džia­ma rū­ky­ti pa­pras­tų ci­ga­re­čių ar ki­tų ta­ba­ko ga­mi­nių, Sei­mas užd­rau­dė rū­ky­ti ir elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes.

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė ati­tin­ka­mus Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, ku­riuos par­en­gė so­cial­de­mo­kra­tas Ju­ras Po­že­la, - už bal­sa­vo 71 par­la­men­ta­rai, o su­si­lai­kė vie­nas - „dar­bie­tis“ Da­rius Ulic­kas.

Rū­ky­ti elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių ne­bus ga­li­ma vi­so­se švie­ti­mo ir svei­ka­tos įstai­go­se, bend­ro­se gy­ve­na­mo­sio­se ar ki­to­se bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se, vie­ša­ja­me trans­por­te, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se, klu­buo­se, dis­ko­te­ko­se, in­ter­ne­to ka­vi­nė­se, lo­ši­mo na­muo­se, au­to­ma­tų ar bin­go sa­lo­nuo­se, ki­to­se lais­va­lai­kio įstai­go­se, spor­to sa­lė­se ir ki­to­se žmo­nėms ap­tar­nau­ti skir­to­se pa­tal­po­se, taip pat sa­vi­val­dy­bių užd­raus­to­se rū­ky­ti vie­šo­se vie­to­se.

Sei­mas nuo šių me­tų ge­gu­žės yra užd­rau­dęs ne­pil­na­me­čiams par­duo­ti ir rū­ky­ti elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes.