Seimas 2017-uosius paskelbė poeto K.Bradūno metais
Sei­mas jau pra­si­dė­ju­sius 2017-uo­sius šią sa­vai­tę pa­skel­bė iš­ei­vi­jos poe­to Ka­zio Bra­dū­no me­tais, mi­nint šim­tą­sias jo gi­mi­mo me­ti­nes.

„K.Bra­dū­nas yra vie­nas ryš­kiau­sių ne tik iš­ei­vi­jos, bet ir vi­sos lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros po An­tro­jo pa­sau­lio ka­ro poe­tas. K.Bra­dū­nas bu­vo ne tik poe­tas, dau­ge­lio ope­rų teks­tų kū­rė­jas, pub­li­cis­tas, bet ir li­te­ra­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo iš­ei­vi­jo­je JAV or­ga­ni­za­to­rius, įkvė­pė­jas, tel­kęs iš­ei­vi­jo­je ku­rian­čius poe­tus, ra­šy­to­jus, re­da­ga­vęs li­te­ra­tū­ri­nius lei­di­nius“, – sa­kė ko­le­gas pri­tar­ti siū­ly­mui ra­gi­nęs „vals­tie­čių“ at­sto­vas Sta­sys Tu­mė­nas.

Šių me­tų va­sa­rio 11 die­ną bus mi­ni­mos šim­to­sios poe­to gi­mi­mo me­ti­nės. „Šią ini­cia­ty­vą – pa­skelb­ti K.Bra­dū­no me­tais – idė­ją iš­kė­lė ir pa­tei­kė pi­lie­tiš­kai nu­si­tei­kę mo­ky­to­jai, tai yra di­džiu­lė mo­ky­to­jų li­tua­nis­tų bend­ruo­me­nė, ir tai yra pui­kus pa­vyz­dys“, – pa­brė­žė S.Tu­mė­nas.

2017-ie­ji taip pat yra pa­skelb­ti ra­šy­to­jos Ie­vos Si­mo­nai­ty­tės, Spor­to, Re­for­ma­ci­jos, Tau­ti­nio kos­tiu­mo, Pi­lia­kal­nių me­tais.