Seimą sukiršino meilė pensininkams
Nuo sau­sio į prieš­kri­zi­nį ly­gį bus grą­žin­tos li­gos ir ne­dar­bo iš­mo­kos, nuo lie­pos - di­di­na­mos pen­si­jos. Šie ir ki­ti val­džios įsi­pa­rei­go­ji­mai įtvir­tin­ti ki­tų me­tų “Sod­ros” biu­dže­te.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do (“Sod­ros”) biu­dže­tas va­kar Sei­me pa­lai­min­tas iš­skir­ti­nai val­dan­čių­jų bal­sais. Jų vie­ny­bei už­ti­krin­ti bu­vo mo­bi­li­zuo­ti be­veik vi­si par­la­men­ta­rai mi­nis­trai (ne­bu­vo tik Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos va­do­vo).

Bar­niais vir­tu­si dis­ku­si­ja iš sa­lės iš­gi­nė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ją. Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS), Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja ir Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė (iš­sky­rus du po­li­ti­kus) bal­sa­vi­me taip pat ne­da­ly­va­vo. Už “Sod­ros” biu­dže­tą bal­sa­vo 74 par­la­men­ta­rai, bal­sa­vu­sių­jų prieš ir su­si­lai­ku­sių­jų ne­bu­vo. Kon­ser­va­to­riai, įžvel­gę, kad pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ros bu­vo pa­žeis­tos, krei­pė­si į Sei­mo eti­kos sar­gus.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę įta­ri­mų TS-LKD at­sto­vams ki­lo ir dėl 2015 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pri­ėmi­mo tvar­kos. Su pa­sta­bo­mis su­ti­ku­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ža­dė­jo ket­vir­ta­die­nį teik­ti šį fi­nan­si­nį įsta­ty­mą per­bal­suo­ti.

Su­ba­lan­suo­tas ir tva­rus

Svar­biau­sia va­ka­rykš­čių de­ši­nės ir kai­rės dis­ku­si­jų ašis - ką vie­ni prieš še­še­rius me­tus pri­dir­bo, o ki­ti da­bar pri­va­lo iš­tai­sy­ti. Tad po­sė­dis pri­mi­nė var­žy­tu­ves, kas la­biau my­li pa­pras­tus žmo­nes, ypač pen­si­nin­kus.

So­cial­de­mo­kra­tai ke­lis­kart pri­mi­nė, kad pen­si­jas nu­gny­bu­si kon­ser­va­to­rių va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė taip ir ne­su­ge­bė­jo su­kur­ti jų kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mo. Val­dan­tie­ji net ne­svars­tė TS-LKD su­bran­din­tos idė­jos pen­si­jų ne­prie­mo­kas grą­žin­ti per vie­nus - 2015 me­tus. Kon­ser­va­to­riai šiam kil­niam tiks­lui siū­lė pa­nau­do­ti „Sod­ros“ ar­ba vals­ty­bės sko­lin­tas lė­šas. Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad toks ke­lias pa­di­din­tų vals­ty­bės sko­lą ir jos tvar­ky­mo iš­lai­das, su­kur­tų ne­pa­lan­kią ap­lin­ką tva­riai eko­no­mi­kos plė­trai.

Pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kė ir kon­ser­va­to­rių siū­ly­mas at­si­sa­ky­ti ma­žų­jų bend­ri­jų na­rių ap­mo­kes­ti­ni­mo bei už­ti­krin­ti, kad ki­tą­met ne­ma­žė­tų vi­du­ti­nės pen­si­jos ir dar­bo už­mo­kes­čio san­ty­kis.

“No­rė­tų­si, kad biu­dže­tas bū­tų ne­de­fi­ci­ti­nis. De­ja, gy­ve­ni­mas da­ro ko­rek­ci­jas ir 0,5 mlrd. li­tų de­fi­ci­tas dar liks, „Sod­ros“ sko­la bus jau 13 mlrd. li­tų. Bet Sei­mo dau­gu­ma sa­vo pa­ža­dus vyk­do”, - agi­tuo­da­mas pri­tar­ti pro­jek­tui kal­bė­jo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas.

Anot Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­no Vy­tau­to Gap­šio, biu­dže­tas yra su­ba­lan­suo­tas. “Iš­ke­lia­me į vals­ty­bės biu­dže­tą tas iš­lai­das, ku­rios yra ne­bū­din­gos „Sod­rai“, dau­giau pi­ni­gų pa­lik­da­mi žmo­nių so­cia­li­nėms ga­ran­ti­joms, o ne ins­ti­tu­ci­joms fi­nan­suo­ti”, - ti­ki­no jis.

Ne­pa­ma­tuo­tas optimizmas

Li­be­ra­lai at­krei­pė dė­me­sį, kad “Sod­ros” biu­dže­tas su­da­ry­tas re­mian­tis “per daug op­ti­mis­ti­niu vie­šų­jų fi­nan­sų pla­nu”, ne­at­siž­velg­ta į ga­li­mas iš­orės grės­mes. “Tu­rint gal­vo­je tai, kad ki­tą­met bū­da­mi eu­ro zo­no­je tu­rė­si­me ki­to­kią ma­kroe­ko­no­mi­nę, so­cia­li­nę ir eko­no­mi­nę ap­lin­ką, biu­dže­tas lie­ka la­bai prob­le­miš­kas”, - tei­gė Kęs­tu­tis Gla­vec­kas.

Jam pri­ta­rė LS frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. “Su­si­da­ro įspū­dis, kad so­cia­li­nio drau­di­mo biu­dže­tą įsi­vaiz­duo­ja­me kaip ko­kį nors vi­siš­kai at­ski­rą, iš ki­tos pla­ne­tos nu­leis­tą pi­ni­gų kap­šą. Ta­čiau tai yra mū­sų eko­no­mi­kos, jos au­gi­mo at­spin­dys”, - sa­kė jis. Li­be­ra­las pa­si­ge­do aiš­kes­nių so­cia­li­nės par­amos skirs­ty­mo kri­te­ri­jų.

“La­bai gai­la, kad toks klau­si­mas pa­ver­čia­mas tuš­čio po­li­ti­ka­vi­mo ob­jek­tu, aiš­ki­nant, kas čia ką pra­ei­ty­je pa­da­rė ar ko ne­pa­da­rė”, - ap­gai­les­ta­vo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma. Pa­sak jo, “ra­miai su­sė­dus”, pa­sik­vie­tus “a­bie­jų ša­lių pri­pa­žįs­ta­mus fi­nan­sų eks­per­tus”, bu­vo ga­li­ma su­tar­ti, kaip ki­tą­met iš­mo­kė­ti pen­si­jų kom­pen­sa­ci­jas. “Vie­nų me­tų sko­li­ni­mo­si ati­dė­ji­mas nie­ko ne­le­mia, o per tą lai­ką žmo­nės ir mirš­ta, ir svar­bių po­rei­kių at­si­ran­da. Ma­nau, šį klau­si­mą ga­lė­jo­me iš­spręs­ti jau­triau”, - kal­bė­jo kon­ser­va­to­rius.

Pa­si­pik­ti­nę, kad „pri­si­deng­da­ma for­ma­lio­mis pro­ce­dū­ro­mis ir šiurkš­čiai lau­žy­da­ma Sei­mo sta­tu­tą” par­la­men­to pir­mi­nin­kė “gru­biu bū­du” ne­lei­do svars­ty­ti TS-LKD frak­ci­jos siū­lo­mų „Sod­ros“ biu­dže­to pa­tai­sų, kon­ser­va­to­riai krei­pė­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją. Šį sa­vo pro­jek­tą jie ke­ti­na svars­ty­ti ket­vir­ta­die­nį, opo­zi­ci­jos dar­bot­var­kės me­tu.

Dau­gės apdraustųjų

Pla­nuo­ja­mos ki­tų me­tu „Sod­ros“ biu­dže­to pa­ja­mos yra 3,24 mlrd. eu­rų (11,185 mlrd. li­tų), iš­lai­dos - 3,395 mlrd. eu­rų (11,72 mlrd. li­tų). Se­nat­vės pen­si­joms pla­nuo­ja­ma skir­ti dau­giau kaip 2,441 mlrd. eu­rų, li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­koms - 56,4 mln. eu­rų, ne­dar­bo so­cia­li­niam drau­di­mui - be­veik 132 mln. eu­rų, ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­niam drau­di­mui - be­veik 18,3 mln. eu­rų.

Di­džiau­sią “Sod­ros” biu­dže­to pa­ja­mų da­lį su­da­rys drau­dė­jų (per 2,779 mlrd. eu­rų) ir apd­raus­tų­jų įmo­kos (apie 294,4 mln. eu­rų). Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2015 me­tais apd­raus­tų­jų skai­čius sieks 1,413 mln. žmo­nių.

Drau­džia­mo­sios pa­ja­mos, tai­ko­mos pen­si­joms aps­kai­čiuo­ti, 2015 me­tais dėl pers­kai­čia­vi­mo į eu­rus pa­di­dės 0,05 eu­ro ir me­tų pra­džio­je sieks 431 eu­rą. Ba­zi­nė pen­si­ja pa­di­dės 0,74 eu­ro ir sieks 105 eu­rus. Nuo 2015 me­tų lie­pos ba­zi­nė pen­si­ja ir ei­na­mų­jų me­tų drau­džia­mo­sios pa­ja­mos di­dės 3 eu­rais ir bus ati­tin­ka­mai 108 eu­rai ir 434 eu­rai. Pen­si­joms didn­ti nuo lie­pos bus pa­nau­do­ta 22,7 mln. eu­rų.