Seimą suerzino ministerijos savivalė
Sei­mo val­dy­ba ap­si­žiū­rė­jo, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos par­eng­ta­me at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to pro­jek­te Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai skir­ta 770 tūkst. eu­rų ma­žiau nei pra­šy­ta. Nu­brauk­tus pi­ni­gus ke­ti­na­ma at­siim­ti iš pa­čios mi­nis­te­ri­jos ki­še­nės.

Pa­grin­di­nį 2017-ųjų biu­dže­to pro­jek­to pa­tai­sų koor­di­na­to­rių par­la­men­ti­nį Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą (BFK) pa­sie­kė Sei­mo va­do­vy­bės pa­gal­bos šauks­mas. Sei­mo val­dy­ba par­agi­no BFK pri­tar­ti jos pa­tvir­tin­tiems Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos fi­nan­sa­vi­mo skai­čiams, o ne Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, sie­kian­čios nu­rėž­ti rie­bų ga­ba­lą. Ka­dan­gi tei­kiant biu­dže­to pa­tai­sas bū­ti­na nu­ro­dy­ti, iš ko­kio šal­ti­nio siū­lo­ma už­lo­py­ti sky­lę, Sei­mo val­dy­ba dū­rė pirš­tu į pa­čios Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­mus. Sei­mo va­do­vų nuo­mo­ne, mi­nis­te­ri­jos sa­vi­va­lė pra­si­len­kia su įsta­ty­mais. Ta­čiau Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pri­mi­nė, kad vis­ką spren­džia Sei­mas – kaip šis nu­tars, taip ir bus.

Nuo­la­ti­nė prob­le­ma

Rugp­jū­čio vi­du­ry­je Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu pa­tvir­tin­tas par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jos asig­na­vi­mų dy­dis 2017 me­tams sie­kė 29,892 mln. eu­rų. Iš jų 17 mln. eu­rų skir­ta dar­bo už­mo­kes­čiui mo­kė­ti, 896 tūkst. eu­rų – tur­tui įsi­gy­ti. Šie skai­čia­vi­mai bu­vo at­lik­ti lai­kan­tis pa­čios Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jų. Ta­čiau reng­da­ma biu­dže­tą mi­nis­te­ri­ja nu­spren­dė, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja iš­si­vers ir su kiek ma­žes­ne su­ma – 29,123 mln. eu­rų su­ma. To­kiu at­ve­ju at­ly­gi­ni­mų mo­kos fon­das ma­žė­tų 132 tūkst. eu­rų, tur­tui įsi­gy­ti lik­tų 579 tūkst. eu­rų.

Sei­mo val­dy­bos na­rės kon­ser­va­to­rės Ire­nos De­gu­tie­nės tei­gi­mu, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, nu­brau­ku­si Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pra­šy­tas lė­šas, pa­pras­čiau­siai ne­si­lai­kė įsta­ty­mų. „Sei­mo na­rių ir jų pa­dė­jė­jų at­ly­gi­ni­mai fik­suo­ti įsta­ty­mu. Kad jį vyk­dy­tu­me, mums pri­trūks pi­ni­gų. Ma­tyt, vi­siems brau­kė ir mums kar­tu nu­brau­kė“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­la­men­ta­rė. Ne­su­sip­ra­ti­mų dėl Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos biu­dže­to, anot I. De­gu­tie­nės, ky­la kas­kart, kai tik bū­na svars­to­mas biu­dže­tas. „Vi­są lai­ką kė­si­na­ma­si nu­brauk­ti kan­ce­lia­ri­jos lė­šas. Vy­riau­sy­bė į Sei­mą žiū­ri lyg į po­du­krą, nors gy­ve­na­me par­la­men­ti­nė­je vals­ty­bė­je. Tuo me­tu mi­nis­te­ri­joms asig­na­vi­mų ne­gai­li­ma. Pa­žiū­rė­ki­te, kiek gau­na pa­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja“, – pik­ti­no­si ji. Kon­ser­va­to­rė ti­ki­no, kad Sei­mas sten­gia­si tau­py­ti kiek įma­no­ma. „Svars­to­me kiek­vie­nos ko­man­di­ruo­tės rei­ka­lin­gu­mą, ven­gia­me vi­so­kių eg­zo­tiš­kų iš­vy­kų, ko ne­pa­sa­ky­si apie mi­nis­te­ri­jas. Val­di­nin­kų ke­lio­nėms ka­žin ko­dėl pi­ni­gų vi­suo­met pa­kan­ka“, – pa­brė­žė Sei­mo na­rė.

Lė­šų su­mą tiks­lins

„Jei įvy­ko klai­da, be abe­jo, teik­si­me pa­tai­sas. Fi­nan­sa­vi­mas tu­ri ati­tik­ti vi­sus par­ame­trus“, – tvir­ti­no Sei­mo BFK vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas. Jis taip pat sa­kė ma­tan­tis, kur bū­tų ga­li­ma su­tau­py­ti vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gų. „Pir­miau­sia la­bai ap­kar­py­čiau ko­man­di­ruo­tes – tiek Sei­mo na­rių, tiek mi­nis­te­ri­jų val­di­nin­kų, ku­rie įsi­gud­ri­na skrai­dy­ti vers­lo kla­se“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė tei­gė, jog kol kas ne­svars­to­ma, kaip rei­kė­tų vers­tis, jei bū­tų pa­tvir­tin­tas toks kan­ce­lia­ri­jos biu­dže­tas, ko­kį siū­lo Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. „Jei­gu taip ir lik­tų, žiū­rė­tu­me, ko­kių prie­mo­nių im­tis. Ma­nau, tek­tų net keis­ti kai ku­riuos tei­sės ak­tus“, – spė­jo kanc­le­rė. Ji pri­dū­rė, kad be­veik vi­sos tur­tui įsi­gy­ti nu­ma­ty­tos lė­šos bus skir­tos Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lės tech­ni­kai ir įran­gai at­nau­jin­ti, taip pat in­for­ma­ci­nių sis­te­mų ap­sau­gai.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus va­do­vė Te­re­sė Sta­niu­ly­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog vi­si spren­di­mai pri­klau­sys nuo Sei­mo va­lios. „Ga­lu­ti­niai biu­dže­to skai­čiai bus to­kie, ko­kius pa­tvir­tins Sei­mas. Iki pri­ėmi­mo pro­jek­tas bus tiks­li­na­mas at­siž­vel­giant į Sei­mo BFK api­bend­rin­tus pa­siū­ly­mus“, – aiš­ki­no T. Sta­niu­ly­tė.

At­ei­nan­čių me­tų biu­dže­tą bai­gian­tis gruo­džiui pri­ims jau nau­ja­sis Sei­mas. Pir­ma­sis biu­dže­to svars­ty­mas nu­ma­ty­tas lap­kri­čio 25 die­ną.

Trys pri­ori­te­tai

2017 me­tų biu­dže­to pro­jek­tas Sei­mui bu­vo pa­teik­tas an­tra­die­nį. Jį pri­sta­čiu­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad at­ei­nan­čių me­tų pri­ori­te­tai – orien­ta­ci­ja į so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mą, kraš­to ap­sau­gos stip­ri­ni­mas ir bū­ti­nų struk­tū­ri­nių re­for­mų fi­nan­sa­vi­mas. Pla­nuo­ja­ma, kad ki­tą­met bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) augs 2,7 proc. – 0,5 proc. ma­žiau, nei prog­no­zuo­ta pa­va­sa­rį. Prie­žas­tis – Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės spren­di­mas pa­si­trauk­ti iš ES ir pa­di­dė­jęs geo­po­li­ti­nis ne­apib­rėž­tu­mas. Pla­nuo­ja­mas val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas – 0,8 proc. BVP. R. Bud­ber­gy­tės tei­gi­mu, 2017 me­tų de­fi­ci­tui įta­kos tu­rės dvi prie­žas­tys: so­cia­li­nis mo­de­lis ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mas. Skai­čiuo­ja­ma, kad vi­du­ti­nė me­ti­nė inf­lia­ci­ja sieks 2,2 proc., vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis (ne­ats­kai­čius mo­kes­čių) kils 6,2 proc., o ne­dar­bo ly­gis su­ma­žės iki 7,2 pro­cen­to. 2017-ųjų biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­ty­tos per 8,476 mlrd. eu­rų sie­kian­čios vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos ir dau­giau kaip 9,059 mlrd. eu­rų iš­lai­dos (asig­na­vi­mai vir­ši­ja pa­ja­mas 583,4 mln. eu­rų). Kar­tu su Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tos tarp­tau­ti­nės par­amos lė­šo­mis biu­dže­tą su­da­rys 9,997 mlrd. eu­rų, o tai 5,9 proc. dau­giau, nei pla­nuo­ta 2016 me­tais, asig­na­vi­mai – 10,580 mlrd. eu­rų, t. y. 504 mln. eu­rų dau­giau nei šie­met.