Seimą stums arčiau piliečių
Bū­si­mo­ji Sei­mo va­do­vy­bė ke­ti­na at­pra­tin­ti par­la­men­ta­rus nuo pra­ban­gos ir mo­ky­ti gy­ven­ti tau­piau. Ta­čiau kai ku­rios ini­cia­ty­vos su­tik­tos ne­pa­tik­liai ir pa­kurs­tė dis­ku­si­jų ug­nį.

Kai ku­rios rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ini­cia­ty­vos ge­ro­kai pa­ko­re­guos pa­čių tau­tos iš­rink­tų­jų gy­ve­ni­mą. Tarp jų – pa­siū­ly­mas užd­raus­ti par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas nau­do­ti au­to­mo­bi­lių nuo­mai, Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jus pa­lik­ti be tar­ny­bi­nių ma­ši­nų ir vai­ruo­to­jų. Be to, Sei­mo vieš­bu­ty­je gy­ve­nan­čius po­li­ti­kus at­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma pri­vers­ti mo­kė­ti už van­de­nį ir elek­trą. Šiuo me­tu vi­sos šios iš­lai­dos den­gia­mos iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės.

„Pra­ban­gą tu­ri­me pa­mirš­ti, nes at­ei­na­me tar­nau­ti žmo­nėms, o ne nau­do­tis pa­dė­ti­mi“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė en­tu­zias­tin­ga per­mai­nų rė­mė­ja Ri­ma Baš­kie­nė, pre­ten­duo­jan­ti tap­ti Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mą­ja pa­va­duo­to­ja.

Nau­do­jo­si pa­dė­ti­mi

R. Baš­kie­nė pri­si­pa­ži­no jau su­lau­ku­si reak­ci­jos į LVŽS ini­cia­ty­vą užd­raus­ti par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas nau­do­ti au­to­mo­bi­lių nuo­mai. Anot jos, ma­ši­nas taip nuo­mo­jo­si 61 pa­si­bai­gu­sios ka­den­ci­jos Sei­mo na­rys. „Vie­ni bu­vo kuk­les­ni ir ten­ki­no­si 300 eu­rų įmo­ka per mė­ne­sį. Bet bu­vo ir to­kių, ku­rie skir­da­vo po 500–600 eu­rų. Pri­min­siu, kad vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis bu­vo apie 740, da­bar – 770 eu­rų. Įsi­vaiz­duo­ja­te to­kią Sei­mo na­rio at­as­kai­tą, ku­rio­je tik sąs­kai­ta už jo pra­ban­gaus au­to­mo­bi­lio nuo­mą ir de­ga­lus“, – kal­bė­jo LVŽS at­sto­vė.

Kad ir kaip bū­tų keis­ta, dau­giau­sia pi­ni­gų au­to­mo­bi­lių nuo­mai iš­leis­da­vo dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je rink­ti po­li­ti­kai. „Kur jie va­ži­nė­jo tais au­to­mo­bi­liais? Aki­vaiz­du, kad tai nau­do­ji­ma­sis sa­vo pa­dė­ti­mi – esą Sei­mo na­riui rei­kia di­de­lės ma­ši­nos“, – sa­kė R. Baš­kie­nė. Ji pa­ti vai­ruo­ja nuo­sa­vą 12 me­tų se­nu­mo „Au­di A4“.

R. Baš­kie­nė Sei­mo kanc­le­rės Dai­vos Rau­do­nie­nės pa­pra­šė ne tik par­eng­ti par­la­men­ti­nių lė­šų nau­do­ji­mo ap­ra­šo pa­tai­są, bet ir įspė­ti Sei­mo nau­jo­kus, kad ne­sku­bė­tų nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lių. Kaip ir iki šiol, par­la­men­ta­rai iš mi­nė­tų lė­šų ga­lė­tų pirk­ti de­ga­lus bei pa­deng­ti au­to­mo­bi­lio eksp­loa­ta­ci­jos iš­lai­das.

Juk yra Trans­por­to sky­rius

R. Baš­kie­nė ti­ki­no ne­abe­jo­jan­ti, kad pa­vyks su­tram­dy­ti pla­čius par­la­men­ta­rų už­mo­jus. Anot jos, taip pat nu­ma­to­ma tai­sy­ti Sei­mo sta­tu­tą ir iš par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kų ati­mti tei­sę nau­do­tis tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu su vai­ruo­to­ju. Pa­čių pa­va­duo­to­jų skai­čių pla­nuo­ja­ma ma­žin­ti nuo 7 iki 5. „E­su Sei­mo sen­bu­vė, to­dėl pri­si­žiū­rė­jau vis­ko. Ma­čiau, kaip kie­me vi­są die­ną sto­vi au­to­mo­bi­liai, o jų vai­ruo­to­jai lau­kia, ka­da pa­si­ro­dys Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jai. Tu­ri­me Trans­por­to sky­rių, ku­ris vi­sus mus ap­tar­nau­ja, yra li­mi­tas, kiek ga­li­ma nu­va­žiuo­ti. Tas me­cha­ni­zams vei­kia pui­kiai“, – aiš­ki­no po­li­ti­kė. Ji taip pat už­si­mi­nė, kad at­ei­ty­je Sei­mo vieš­bu­ty­je gy­ve­nan­tiems po­li­ti­kams ga­li tek­ti su­si­mo­kė­ti už van­de­nį ir elek­trą. „A­tė­jo lai­kas keis­ti žmo­nių po­žiū­rį į Sei­mą. O jis pra­dės kis­ti tik tuo­met, kai pa­tys ro­dy­si­me pa­vyz­dį“, – įsi­ti­ki­nu­si R. Baš­kie­nė.

Ka­den­ci­ją bai­gian­čio Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas pri­mi­nė jau prieš de­šimt­me­tį, kai ki­lo va­di­na­ma­sis pri­vi­le­gi­jų skan­da­las, iš pos­to iš­ver­tęs tuo­me­tį par­la­men­to va­do­vą Ar­tū­rą Pa­ulaus­ką, ra­gi­nęs im­tis pa­na­šių re­for­mų. „Vals­tie­čiai“ ma­to tam ti­krą tau­py­mą, jų tei­sė siū­ly­ti. Par­la­men­ti­nių iš­lai­dų su­ma juk ne­si­kei­čia“, – tei­gė jis.

Dar­bo „įrankis“

Pir­mą­kart į Sei­mą iš­rink­tas kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis pri­si­pa­ži­no ne­ži­nan­tis, kaip ver­tin­ti LVŽS siū­ly­mą dėl au­to­mo­bi­lių nuo­mos. „Vie­na ver­tus, pri­vi­le­gi­jų ma­ži­ni­mas – svei­kin­ti­nas ir tei­sin­gas da­ly­kas. Bet jei ly­gin­tu­me su Eu­ro­pos Par­la­men­to pra­kti­ka, tai ten pats par­la­men­ta­ras spren­džia, kam nau­do­ti par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mas lė­šas – au­to­mo­bi­liui nuo­mo­ti ar pieš­tu­kams pirk­ti. Man tai ne­ak­tua­lu, nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lio ne­si­ren­giu“, – sa­kė jis.

Kon­ser­va­to­rės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės tei­gi­mu, au­to­mo­bi­lis ne Vil­niu­je gy­ve­nan­tiems Sei­mo na­riams yra vie­nas pa­grin­di­nių dar­bo įran­kių. Jai pa­čiai jis – lyg biu­ras, ku­ria­me pra­lei­džia la­bai daug lai­ko. „Par­la­men­ti­nės lė­šos tu­ri bū­ti skaid­rios, o ir nuo­ma ge­riau su­re­gu­liuo­ta, ta­čiau vi­sai ją užd­raus­ti – la­bai abe­jo­ti­nas spren­di­mas. Ko­dėl? To­dėl, kad tik iš par­la­men­ta­ro al­gos są­ži­nin­gai gy­ve­nan­tys Sei­mo na­riai tam­pa ne to­kie kon­ku­ren­cin­gi, pa­ly­gin­ti su la­bai tur­tin­gais. Tai oli­gar­chi­nei val­džiai nau­din­gas pa­siū­ly­mas. Jei ku­ris nors Sei­mo na­rys ne­są­ži­nin­gai el­gia­si, tai spręs­ki­me ne­są­ži­nin­go Sei­mo na­rio klau­si­mą. Kam baus­ti są­ži­nin­gus?“ – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ klau­sė ji. R. Juk­ne­vi­čie­nė ti­ki­no va­ži­nė­jan­ti nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu.

Mė­go pra­ban­gą

Per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius kiek­vie­nas Sei­mo na­rys par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms ga­vo po 6756 eu­rus. Dau­gu­ma po­li­ti­kų di­džiau­sią šios su­mos da­lį iš­lei­do au­to­mo­bi­lių nuo­mai ir tech­ni­nei prie­žiū­rai. Vien tik ma­ši­nos nuo­mai Sei­mo na­riai vi­du­ti­niš­kai sky­rė 3000–4500 eu­rų. Bran­giau­siai au­to­mo­bi­lius nuo­mo­jo­si „dar­bie­čiai“ Gin­ta­ras Ta­mo­šiū­nas ir Zi­ta Žvi­kie­nė. Per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį šiam tiks­lui jie ati­tin­ka­mai iš­lei­do 5569 ir 5185 eu­rus. Tre­čias bu­vo so­cial­de­mo­kra­tas An­ta­nas Ne­stec­kis, per de­vy­nis mė­ne­sius au­to­mo­bi­lio nuo­mai ne­pa­gai­lė­jęs 5082 eu­rų. Per mė­ne­sį Sei­mo na­riai gau­na vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms skir­tą su­mą – da­bar 770 eu­rų.