Seimą siūbuojantys skandalai: savi dangsto savus?
Par­ti­jų at­sto­vai ener­gin­gai ra­gi­na tir­ti įta­ri­mų ke­lian­čią sa­vo opo­nen­tų veik­lą, bet kai jų pa­čių bend­ra­žy­giai klimps­ta įta­ri­muo­se ir skan­da­luo­se, ima svars­ty­ti, kad opo­nen­tai gal­būt mė­gi­na sve­ti­mo­mis prob­le­mo­mis bei jų ty­ri­mais Sei­me dangs­ty­ti nuo­sa­vas prob­le­mas ir įtar­ti­ną veik­lą.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu Sei­me su­si­da­ro dau­gu­mos tam ti­krais klau­si­mais ir juos es­ka­luo­ja. Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad li­be­ra­lai ne­sie­kia triukš­mų, ku­riais bū­tų pri­deng­tas jų tei­si­nis pro­ce­sas? Man keis­to­kai at­ro­do, kai Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas bal­suo­ja dėl Min­dau­go Bas­čio ry­šių su nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais, o tų par­ti­jų at­sto­vai, ku­rių bu­vu­siems va­do­vams ar frak­ci­jų na­riams reiš­kia­mi įta­ri­mai, bal­suo­ja drą­siai lyg nie­kur nie­ko“, – pik­ti­na­si Sei­mo na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas.

Tuo me­tu vie­nas iš li­be­ra­lų ly­de­rių – Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vas Vi­ta­li­jus Gai­lius klau­sia – gal jo ko­le­gai li­be­ra­lui Gin­ta­rui Ste­po­na­vi­čiui mes­tais kal­ti­ni­mais dėl esą ne­tei­sė­tai gau­to fi­nan­sa­vi­mo su juo su­si­ju­sioms įstai­goms ban­do­ma pri­deng­ti val­dan­čių­jų prob­le­mas?

J. Ole­kas taip pat pa­ste­bi, kad, ini­ci­juo­jant ap­kal­tą jo bi­čiu­liui par­ti­jo­je M. Bas­čiui, itin ak­ty­viai reiš­kė­si ne tik li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių at­sto­vai, bet ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai „vals­tie­čiai“.

Ma­ža to, po to, kai Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, tu­rė­jęs spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos sta­tu­są, pri­ta­rė M. Bas­čiui pa­teik­tiems kal­ti­ni­mams dėl pa­vo­jin­gų vals­ty­bei ry­šių su Ru­si­jos ener­ge­ti­kos at­sto­vais bei nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio vei­kė­jais, Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pa­siū­lė, kad ty­ri­mas bū­tų tę­sia­mas ir bū­tų pa­siaiš­kin­ta dėl ki­tų so­cial­de­mo­kra­tų veik­los.

Į tai at­sa­ky­da­mi, so­cial­de­mo­kra­tai pa­siū­lė tir­ti ir kon­ser­va­to­rių at­sto­vų, bend­ra­vu­sių ar tu­rė­ju­sių ry­šių su įta­kin­gais Ru­si­jos ener­ge­ti­kos įmo­nių as­me­ni­mis, veik­lą.

So­cial­de­mo­kra­tai sieks tiesos

Pa­klaus­tas, ar Sei­mo LSDP frak­ci­ja nu­si­tei­ku­si gin­ti M. Bas­tį, J. Ole­kas tvir­ti­no, kad pir­miau­sia sie­kia­ma tei­sy­bės.

„Mes jį ra­gi­no­me, kad, jei kal­tas, te­gul pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę. Bet iš tų fak­tų, ku­rie bu­vo pa­teik­ti ko­mi­te­tui, ga­li­ma bū­tų da­ry­ti iš­va­dą, kad tam ti­kri jo ry­šiai ke­lia abe­jo­nių, ta­čiau jie ne­pri­lygs­ta vei­ki­mui prieš vals­ty­bės in­te­re­sus“, – tei­gė J. Ole­kas.

Jis kri­ti­ka­vo V. Pra­nckie­čio ini­cia­ty­vą tęs­ti ty­ri­mą – gal net ku­riant dar vie­ną ko­mi­si­ją – dėl ki­tų so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vų veik­los.

J. Ole­kas įsi­ti­ki­nęs, kad pa­na­šius ty­ri­mus ga­li­ma bū­tų ini­ci­juo­ti ir ki­tų par­la­men­ti­nių par­ti­jų at­žvil­giu: „Ta­čiau ar tuo tu­rė­tų už­siim­ti Sei­mas? Jei­gu yra ko­kių nors įta­ri­mų dėl ne­leis­ti­nų par­ti­jų at­sto­vų ry­šių ar vei­kų, tai to­kiais da­ly­kais tu­rė­tų do­mė­tis tei­sė­sau­ga, bet ne par­la­men­ta­rai.“

Skan­da­lais dangs­to­mi ki­ti skan­da­lai?

Par­la­men­ta­ras, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, tre­čia­die­nį liu­di­jęs Kęs­tu­čio Pū­ko veik­lą ti­rian­čio­je Sei­mo ko­mi­si­jo­je, ste­bė­jo­si, kad pri­va­lė­jo kal­bė­ti apie tai, ko nė­ra ma­tęs ar gir­dė­jęs.

„Kai ki­lo triukš­mas dėl K. Pū­ko el­ge­sio su mo­te­ri­mis, jam pa­siū­liau pa­si­trauk­ti iš frak­ci­jos ir pa­gal­vo­ti, ar ne­ver­tė­tų trauk­tis ir iš Sei­mo. Jis man aiš­ki­no, esą ne­prie­ka­bia­vęs, o tik mo­te­rų aki­vaiz­do­je ble­vyz­go­jęs. Tai ir ga­lė­jau pa­pa­sa­ko­ti ko­mi­si­jai, tik ne­sup­ran­tu, ko­dėl bu­vau klau­si­nė­ja­mas apie tai, kas man nė­ra ži­no­ma. Ko­dėl tuo­met į apk­lau­są ko­mi­si­ja ne­kvie­čia Kau­no me­ro Vis­val­do Ma­ti­jo­šai­čio, ku­ris da­rė griež­tus par­eiš­ki­mus K. Pū­ko at­žvil­giu ir da­vė su­pras­ti tu­rįs kaž­ko­kios in­for­ma­ci­jos apie jį? Ko­dėl ne­kvie­čia­mos žur­na­lis­tės, da­riu­sios ty­ri­mus apie jo el­ge­sį?“ – svars­tė R. Že­mai­tai­tis.

Jis pik­ti­no­si, kad Sei­mas, užuot spren­dęs opias ša­liai prob­le­mas ir pri­imi­nė­jęs svar­bius tei­sės ak­tus, už­sii­ma be­ga­li­niais ty­ri­mais, ku­rie ne­tu­ri nie­ko bend­ro su tuo, ką esan­čios val­džio­je par­ti­jos ža­dė­jo prieš rin­ki­mus.

„Ko­dėl nie­kam ne­rū­pi ug­nia­ge­sių prob­le­mos? Nie­kas ne­siaiš­ki­na, ko­dėl ne­vyk­do­mas 2013 m. Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mas dėl me­di­kų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo. Nie­kas ne­kal­ba, kad šian­dien jau už­da­ro­mos ra­jo­ni­nės li­go­ni­nės ar­ba kaip bus at­ei­ty­je skai­čiuo­ja­mos ir iš­mo­ka­mos pen­si­jos. Su­si­da­ro įspū­dis, kad M. Bas­čio ir K. Pū­ko iš­pūs­ti skan­da­lai kaž­kam la­bai rei­ka­lin­gi. Jais re­mian­tis, rei­kė­tų ini­ci­juo­ti ap­kal­tą ir And­riui Ku­bi­liui, ir Ra­mū­nui Kar­baus­kiui už tai, kad ne­tei­sin­gai dek­la­ra­vo, ko­kiais au­to­mo­bi­liais nau­do­ja­si“, – kal­bė­jo R. Že­mai­tai­tis.

Jis taip pat tvir­ti­no tu­rįs įta­ri­mų, esą li­be­ra­lai sie­kia įsiū­buo­ti su M. Bas­čiu ir K. Pū­ku su­si­ju­sius skan­da­lus, kad pri­deng­tų sa­vas prob­le­mas, su­si­ju­sias su įta­ri­mais ky­ši­nin­ka­vi­mu bu­vu­siam jų ly­de­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui ir šiuo me­tu vie­šu­mon iš­ki­lu­sį skan­da­lą dėl G. Ste­po­na­vi­čiaus ir su juo su­si­ju­sių įmo­nių veik­los.

„Man taip pat la­bai keis­ta, kad ko­mi­si­ja iš­va­das dėl K. Pū­ko veik­los pri­va­lo pa­teik­ti Sei­mui jau iki ge­gu­žės 1 d. Juk net pro­ku­ro­rai taip grei­tai by­lų ne­iš­ti­ria“, – svars­tė R. Že­mai­tai­tis.

„Vals­tie­čiai“ – nie­kuo dėti

„In­for­ma­ci­ją apie K. Pū­ko el­ge­sį mo­te­rų at­žvil­giu pa­vie­ši­no su „MG Bal­tic“ kon­cer­nu su­si­ju­si te­le­vi­zi­ja. Tai gal ir ga­li­ma bū­tų da­ry­ti prie­lai­dą, esą taip ban­do­ma pri­deng­ti li­be­ra­lus? Ta­čiau prie ko čia „vals­tie­čiai?“ – ste­bė­jo­si „vals­tie­čių“ Sei­me at­sto­vas Po­vi­las Urb­šys.

Jis sa­kė lin­kęs ma­ny­ti, kad įvai­rios są­moks­lo teo­ri­jos ku­ria­mos ab­so­liu­čiai ne­lo­giš­kai ir ne­pag­rįs­tai. Pa­sak P. Urb­šio, iš­ei­tų taip, kad Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas ne­iš­da­vė M. Bas­čiui lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, kad pri­deng­tų kre­čia­mus skan­da­lų li­be­ra­lus, o kon­cer­nas „MG Bal­tic“ pa­siun­tė žur­na­lis­tus, ku­rie su­kur­tų re­por­ta­žus, nau­din­gus li­be­ra­lams ir net „vals­tie­čiams“.

Li­be­ra­lai tu­ri sa­vų įtarimų

„O mes kaip tik gal­vo­jo­me, kad G. Ste­po­na­vi­čiaus skan­da­las iš­mes­tas tam, kad juo bū­tų pri­deng­ti ty­ri­mai M. Bas­čio ir K. Pū­ko at­žvil­giu. Ne­be­sup­ran­tu aš tų są­moks­lo teo­ri­jų“, – tei­gė Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

Jo ko­le­ga V. Gai­lius pri­mi­nė, kad ty­ri­mą dėl M. Bas­čio veik­los ini­ci­ja­vo Sei­mo va­do­vas, „vals­tie­čių“ at­sto­vas V. Pra­nckie­tis, ir li­be­ra­lai jo­kios ini­cia­ty­vos šiuo klau­si­mu ne­tu­rė­ję.

„O gal, ver­ti­nant, ka­da koks skan­da­las iš­ki­lo, vis­kas – at­virkš­čiai? Gal G. Ste­po­na­vi­čiaus skan­da­las rei­ka­lin­gas tam, kad M. Bas­čio ir K. Pū­ko is­to­ri­jos bū­tų nu­stum­tos į už­ri­bį? Bet aš su vi­so­mis to­mis is­to­ri­jo­mis ne­tu­riu nie­ko bend­ro ir tie­siog sten­giuo­si rim­tai at­lik­ti sa­vus dar­bus“, – pa­ti­ki­no V. Gai­lius.