Seimą ištiko įstatymų kūrybos sausra
Šią va­sa­rą Sei­mo na­riai van­giai kur­pia nau­jus tei­sės ak­tų pro­jek­tus. Tai, kad pa­siek­ta re­kor­di­nė idė­jų sek­lu­ma, par­la­men­ta­rams – nė mo­tais, esą jie ne­lenk­ty­niau­ja kur­da­mi įsta­ty­mus.

Pa­si­bai­gus Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jai par­la­men­ta­rai iki šios die­nos įre­gis­tra­vo tik 16 nau­jų įsta­ty­mo pro­jek­tų. Pra­ėju­siais me­tais tuo pa­čiu me­tu Sei­mo tei­sė­kū­ros ini­cia­ty­vos krai­ty­je pui­ka­vo­si net 130 tei­sės ak­tų, o už­per­nai lie­pą - 70 nau­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

Val­dan­čių­jų at­sto­vai aiš­ki­na, esą Sei­mo ka­den­ci­jai ei­nant į pa­bai­gą vi­si es­mi­niai taš­kai ant „i“ jau su­dė­lio­ti, o stal­čiuo­se gu­li šūs­nis dar ne­svars­ty­tų įsta­ty­mų pa­tai­sų. Ta­čiau opo­zi­ci­ja jau­čia par­la­men­tą už­gu­lu­sį idė­jų bad­me­tį ir di­des­nį nei tei­sė­kū­ra par­la­men­ta­rų no­rą va­sa­rą mė­gau­tis poil­sio ma­lo­nu­mais. Po­li­to­lo­gai, ste­bė­da­mi su­lė­tė­ju­sį įsta­ty­mų lei­dė­jų dar­bą, įžvel­gia pir­muo­sius pa­si­ren­gi­mo ar­tė­jan­tiems Sei­mo rin­ki­mams ženk­lus.

Dar­bas kaip šven­tė, šven­tė - darbas

Di­džiau­sios Sei­me Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė tei­gė, jog įsta­ty­mų kū­ri­mo in­ten­sy­vu­mas pri­klau­so nuo lai­ko­tar­pio. „Ka­den­ci­ja ei­na į pa­bai­gą, dėl es­mi­nių klau­si­mų vis­kas lyg ir su­dė­lio­ta. Ki­ta ver­tus, Sei­me yra daug ne­priim­tų komp­lek­si­nių įsta­ty­mų pro­jek­tų“, - LŽ aiš­ki­no par­la­men­ta­rė.

Pa­sak I. Šiau­lie­nės, vers­tis per gal­vą re­gis­truo­jant nau­jus tei­sės ak­tus nė­ra rei­ka­lo. „Bū­ti­na at­si­min­ti ir tai, jog pa­grin­di­nį mū­sų įsta­ty­mų kar­ka­są jau esa­me su­kū­rę, tad bet ku­ri jų pa­tai­sa yra su­nkiai "įmon­tuo­ja­ma", nes tu­ri bū­ti par­eng­ta taip, kad ne­griau­tų vi­sos sis­te­mos. Da­ry­ti pa­tai­sas vien dėl pa­tai­sų – nei tiks­lin­ga, nei pra­smin­ga“, - kal­bė­jo ji.

So­cial­de­mo­kra­tė ne­ma­no, kad pa­si­bai­gus ple­na­ri­nei se­si­jai Sei­mo na­riai pa­si­nė­rė į poil­sį ir už­mir­šo sa­vo par­ei­gas. „Šiuo me­tu yra ki­to­kio po­bū­džio veik­los. Gal­būt dau­ge­lis da­ly­vau­ja ren­gi­niuo­se, su­si­ti­ki­muo­se su rin­kė­jais, o per se­si­jas dir­ba­ma Sei­mo ko­mi­te­tuo­se, ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se. Daž­nai juo­kau­ju, kad mū­sų dar­bas - kaip šven­tė, o šven­tė yra dar­bas!” - pa­žy­mė­jo Sei­mo LSDP frak­ci­jos va­do­vė.

Lau­kia Vy­riau­sy­bės iniciatyvų

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis va­sa­rą su­ma­žė­ju­sį tau­tos iš­rink­tų­jų ini­cia­ty­vu­mą ren­giant įsta­ty­mus grin­džia tuo, kad ne­ma­žai anks­čiau įre­gis­truo­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų lau­kia sa­vo ei­lės, da­lis jų dar nė­ra pa­sie­kę net pa­tei­ki­mo sta­di­jos. „Par­la­men­ta­rai tru­pu­tį nu­si­vy­lę, o mes, val­dan­čio­ji dau­gu­ma, esa­me su­si­ta­rę ne­re­gis­truo­ti įsta­ty­mų pro­jek­tų. Sa­vo prog­ra­mą vyk­do­me per Vy­riau­sy­bę, o ne pa­vie­niui“, - LŽ pa­brė­žė jis.

K. Koms­kis pri­pa­žįs­ta, kad va­sa­rą šiek tiek su­lė­tė­ja par­la­men­to dar­bas. „Ta­čiau Sei­mo na­riai da­bar ne tik poil­siau­ja, bet ir ak­ty­viai su­si­tin­ka su rin­kė­jais, va­žiuo­ja į sa­vo rin­ki­mų apy­gar­das. Per su­si­ti­ki­mus su žmo­nės kaip tik ir at­si­ran­da dau­giau idė­jų nei per se­si­jas tarp ke­tu­rių Sei­mo sie­nų“, - pa­ti­ki­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Tau­tos iš­rink­tie­ji poilsiauja

Ta­čiau opo­zi­ci­nės Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma ne­slė­pė, kad lie­pą įre­gis­truo­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų var­ga­ną krai­tį, ma­tyt, lė­mė tai, jog dau­gu­ma par­la­men­ta­rų pa­si­nė­rė į va­sa­ros poil­sį. J. Raz­ma taip pat pri­mi­nė, kad pra­ėju­siais me­tais Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ja bu­vo pra­tęs­ta. Tą­syk vi­du­va­sa­rį par­la­men­te vy­ko an­trai ka­den­ci­jai per­rink­tos pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės prie­sai­kos pri­ėmi­mo ce­re­mo­ni­ja. „Na­tū­ra­lu, kad tuo lai­ko­tar­piu ne vi­si Sei­mo na­riai pla­na­vo at­os­to­gas, dau­gu­ma jas nu­kė­lė į rugp­jū­čio mė­ne­sį, o da­bar pa­pras­čiau­siai poil­siau­ja. Nors mū­sų at­os­to­gos tei­siš­kai ne­įfor­min­tos, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) yra pa­sa­kęs, kad at­os­to­gos Sei­mo na­riams pri­klau­so. To­dėl ir įsta­ty­mų pro­jek­tų įre­gis­truo­ta ma­žiau“, - LŽ tvir­ti­no J. Raz­ma.

Kon­ser­va­to­rius taip pat už­si­mi­nė, kad šios ka­den­ci­jos Sei­me vis la­biau jau­čia­mas nau­jų idė­jų sty­gius. „Trūks­ta verž­lu­mo, par­la­men­to dar­bas tam­pa vis van­ges­nis, mo­no­to­niš­kes­nis, dau­giau­sia ap­si­ri­bo­ja­ma for­ma­liais Vy­riau­sy­bės pro­jek­tais. Ly­gin­da­mas su anks­tes­nių ka­den­ci­jų par­la­men­tais ma­tau tam ti­krą reg­re­są“, - pa­žy­mė­jo TS-LKD at­sto­vas.

Ofi­cia­lių at­os­to­gų kratosi

J. Raz­ma ma­no, kad Sei­mo na­riams tu­rė­tų bū­ti įtei­sin­tas ir reg­la­men­tuo­tas at­os­to­gų lai­ko­tar­pis, per ku­rį po­li­ti­kai ga­lė­tų lais­vai at­si­pūs­ti nuo dar­bų. „Da­bar su­sik­los­čiu­si keis­ta si­tua­ci­ja: pa­gal KT nu­ta­ri­mą par­la­men­ta­rams at­os­to­gos pri­klau­so, ta­čiau Sei­mo sta­tu­te jų ne­ma­to­me. Ši tei­si­nė dvip­ras­my­bė ne­da­ro Sei­mui gar­bės“, - sa­kė J. Raz­ma.

2004 me­tais KT kons­ta­ta­vo, kad Sei­mo na­riams, kaip ir vi­siems dir­ban­tiems pi­lie­čiams, pri­klau­so at­os­to­gos, ir jas rei­kė­tų įtvir­tin­ti įsta­ty­mu. Ban­dy­mų įgy­ven­din­ti šią KT nu­ta­ri­mo nuo­sta­tą Sei­me bū­ta ne vie­no, bet vi­si – ne­sėk­min­gi. „Jei­gu Sei­mo na­riai ne­no­ri pri­pa­žin­ti KT nu­ta­ri­mo, rei­kė­tų pa­da­ry­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, kaip tos Sei­mo na­rio at­os­to­gos yra su­pran­ta­mos“, - pa­brė­žė J. Raz­ma.

Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ne­pri­ta­ria idė­jai įtei­sin­ti par­la­men­ta­rų at­os­to­gas. „Sei­mo na­riai jau rink­da­mie­si po­li­ti­ko ke­lią ži­no, kad pa­gal įsta­ty­mus jo­kios at­os­to­gos ne­nu­ma­ty­tos“, - bai­gus šią Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją par­eiš­kė par­la­men­to va­do­vė.

Ar­tė­jan­čių Sei­mo rin­ki­mų ženklas

Pa­sak po­li­to­lo­go, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio, šią va­sa­rą, pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, smar­kiai su­ma­žė­jęs Sei­mo na­rių ini­cia­ty­vu­mas ga­li tu­rė­ti ke­lias prie­žas­tis. „Nau­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų tei­ki­mo va­jus daž­niau­siai ky­la tuo­met, kai vals­ty­bė­je at­si­ran­da tam ti­kras ju­ri­di­nis va­kuu­mas. Ga­li­mas daik­tas, jog pa­ga­liau pri­ėjo­me ri­bą, kai bend­ras vi­sų įsta­ty­mų, tei­sės ak­tų nor­mų pa­ke­tas yra be­maž su­for­muo­tas, tad da­bar be­lie­ka ne­sku­bant to­bu­lin­ti tai, ką tu­ri­me“, - vie­ną ga­li­mų prie­lai­dų LŽ įvar­di­jo po­li­to­lo­gas.

Vis dėl­to L. Bie­li­nis ma­no, kad rea­les­nis šią va­sa­rą su­sto­ju­sios tei­sė­kū­ros pa­aiš­ki­ni­mas su­si­jęs su ki­tų me­tų ru­de­nį vyk­sian­čiais Sei­mo rin­ki­mais. „Nors iki rin­ki­mų dar li­ko ga­na daug lai­ko, po­li­ti­nės par­ti­jos pui­kiai su­pran­ta, kad jiems jau rei­kia pra­dė­ti reng­tis. Va­sa­ra – su­si­kau­pi­mo me­tas. Di­džia­jai da­liai po­li­ti­kų, ypač par­la­men­ta­rams, la­bai svar­bu ne įsta­ty­mai, o vie­šo­jo įvaiz­džio pa­lai­ky­mas. To­dėl dau­gu­ma jų grei­čiau­siai dir­ba su rin­kė­jais re­gio­nuo­se, for­muo­ja stra­te­gi­jas, kaip rei­kės elg­tis per ru­dens ir pa­va­sa­rio se­si­jas“, - spė­jo po­li­to­lo­gas.