Savižudybių prevencijos biuras pradės veikti nuo metų pradžios
Ga­vus pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą, Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos biu­ras tu­rė­tų pra­dė­tų veik­ti nuo ki­tų me­tų pra­džios.

„Ga­vo­me pa­pil­do­mai pi­ni­gus, Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos cen­tras dirbs, pa­čio Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro nuo­sta­tai pa­pil­dy­ti“, - sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Pla­nuo­ja­ma, kad cen­tras pra­dės veik­ti nuo sau­sio 1-osios.

Mi­nis­trės tei­gi­mu, biu­re iš pra­džių dirbs še­ši dar­buo­to­jai, vė­liau ga­li bū­ti įdar­bin­ti dar še­ši as­me­nys.

Bu­vu­sio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio pa­si­ra­šy­ta­me įsa­ky­me dėl Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos biu­ro įstei­gi­mo nu­sta­ty­ta, kad jo spe­cia­lis­tai rinks, ana­li­zuos, api­bend­rins in­for­ma­ci­ją apie sa­vi­žu­dy­bes, jas są­ly­go­jan­čius ri­zi­kos veiks­nius, teiks siū­ly­mus pre­ven­ci­jos bei postp­re­ven­ci­jos klau­si­mais.

Pa­gal kom­pe­ten­ci­ją cen­tras da­ly­vaus koor­di­nuo­jant tar­pins­ti­tu­ci­nių sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos prie­mo­nių or­ga­ni­za­vi­mą ir vyk­dy­mą, vyk­dys in­for­ma­ci­nę bei švie­čia­mą­ją veik­lą, sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos klau­si­mais vi­suo­me­nė­je, da­ly­vaus vyk­dant as­mens ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos ri­zi­kos veiks­nių bei pre­ven­ci­jos prie­mo­nių ver­ti­ni­mą.

Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos biu­ras tu­rė­jo bū­ti ati­da­ry­tas spa­lio mė­ne­sį, ta­čiau tuo­met mi­nis­te­ri­ja biu­rui ne­su­ra­do įstei­gi­mui rei­ka­lin­gų 400 tūkst. li­tų.

Kas­met vi­du­ti­niš­kai Lie­tu­vo­je nu­si­žu­do apie 1000 žmo­nių. Pa­gal sa­vi­žu­dy­bių skai­čių Lie­tu­va pir­mau­ja Eu­ro­po­je.