Savivaldybių skolos mažėjo, bet ši informacija neteisinga, skelbia auditoriai
Vals­ty­bės kon­tro­lė, bai­gu­si 60-ties sa­vi­val­dy­bių vals­ty­bi­nį au­di­tą, pa­skel­bė, kad nors sa­vi­val­dy­bių sko­la 2014 me­tais ofi­cia­liai su­ma­žė­jo 0,1 pro­cen­to, iš tie­sų įie duo­me­nys ne­ro­do tei­sin­gos in­for­ma­ci­jos, mat me­ri­jos at­as­kai­to­se ne­mi­ni fi­nan­si­nės nuo­mos įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­rie ga­li ri­bo­ti vie­tos bend­ruo­me­nėms bū­ti­nų in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą.

Pa­ti­kri­nę Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bes, vals­ty­bės kon­tro­lie­riai kons­ta­ta­vo nu­sta­tę sis­te­mi­nes prob­le­mas sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pla­na­vi­mo ir pa­skirs­ty­mo, sko­li­ni­mo­si, mo­ki­nių ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo, ci­vi­li­nės sau­gos už­ti­kri­ni­mo, ke­lių ir gat­vių prie­žiū­ros, sa­vi­val­dy­bių vi­daus san­do­rių bei fi­nan­si­nių at­as­kai­tų par­en­gi­mo sri­ty­se.

Vals­ty­bės kon­tro­lės skel­bia­mo­je au­di­to at­sa­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad sa­vi­val­dy­bių sta­tis­ti­nių at­as­kai­tų duo­me­ni­mis, jų sko­la 2014 me­tų pa­bai­go­je sie­kė kiek dau­giau nei 2 mlrd. li­tų (581,5 mln. eu­rų), ta­čiau šie duo­me­nys esą ne­ro­do tei­sin­gos in­for­ma­ci­jos. Au­di­to­rių tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bės sa­vo at­as­kai­to­se ne­pa­ro­dė 44,4 mln. li­tų (be­veik 13 mln. eu­rų) fi­nan­si­nės nuo­mos įsi­pa­rei­go­ji­mų (li­zin­gų, ga­ran­ti­jų, lai­da­vi­mo do­ku­men­tų).

Kaip ži­nia, sie­kiant re­gu­liuo­ti sa­vi­val­dy­bių sko­los di­dė­ji­mą kiek­vie­nais biu­dže­ti­niais me­tais joms nu­sta­to­mas bend­ra­sis sko­li­ni­mo­si li­mi­tas (2014- 2015 me­tais jis sie­kė 70 pro­cen­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų). Di­džio­ji dau­gu­ma sa­vi­val­dy­bių lai­kė­si nu­sta­ty­tų li­mi­tų, iš­sky­rus Aly­taus mies­to ir Birš­to­no sa­vi­val­dy­bes. Be to, sep­ty­nių sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nės įstai­gos, sa­vo var­du pri­siė­mu­sios sko­li­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus – jie sie­kė 9,3 mln. li­tų (2,7 mln. eu­rų) - pa­žei­dė tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus.

„Sa­vi­val­dy­bėms vis dar su­dė­tin­ga par­eng­ti kon­so­li­duo­tą­sias fi­nan­si­nes at­as­kai­tas taip, kad jo­se pa­teik­ti duo­me­nys bū­tų tei­sin­gi. Net 49-ių sa­vi­val­dy­bių iš 60-ies at­as­kai­to­se nu­sta­ty­ti reikš­min­gi duo­me­nų iš­krai­py­mai, dėl ku­rių bu­vo mo­di­fi­kuo­tos nuo­mo­nės: ma­žes­ni tur­to (3,3 mln. li­tų, be­veik mi­li­jo­no eu­rų) ir įsi­pa­rei­go­ji­mų (1,8 mln.li­tų, pu­sė mi­li­jo­no eu­rų) li­ku­čiai, 58 mln. li­tų (16,8 mln. eu­rų) di­des­nės pa­grin­di­nės veik­los pa­ja­mos ir 13,5 mln. li­tų (be­veik 4 mln. eu­rų) di­des­nės pa­grin­di­nės veik­los są­nau­dos“, - nu­ro­dė Vals­ty­bės kon­tro­lė.

Sa­vi­val­dy­bėms vis dar su­dė­tin­ga par­eng­ti ir kon­so­li­duo­tą­sias fi­nan­si­nes at­as­kai­tas, o ne­tei­sin­gais jų duo­me­ni­mis ne­ga­li pa­si­nau­do­ti iš­orės var­to­to­jai. Duo­me­nys ne­nau­do­ja­mi ir sa­vi­val­dy­bė­se pri­imant spren­di­mus dėl iš­tek­lių pa­skirs­ty­mo ir jų nau­do­ji­mo tei­kiant vie­šą­sias pa­slau­gas.

Be to, Vals­ty­bės kon­tro­lė sa­vi­val­dy­bė­se pa­si­ge­do ir vai­kų ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo ko­ky­bės kon­tro­lės. Ne­si­lai­kant Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tų, pra­ėju­siais me­tais bu­vo pa­anau­do­ta net 4,5 mln. li­tų (1,3 mln. eu­rų) lė­šų. Ne­tin­ka­mai par­eng­ti pir­ki­mų do­ku­men­tai ir at­lik­tos pro­ce­dū­ros tu­rė­jo įta­kos mais­to pro­duk­tų ir mai­ti­ni­mo pa­slau­gų ko­ky­bei – tie­kė­jams bu­vo su­da­ro­mos ga­li­my­bės juos tiek­ti sa­vo nuo­žiū­ra ir sa­vo nu­sta­ty­ta kai­na.

„Įs­tai­go­se vyk­do­ma mais­to pro­duk­tų ko­ky­bės ir vai­kų mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo kon­tro­lė ne vi­sais at­ve­jais bu­vo tin­ka­mai at­lie­ka­ma. Sie­kiant už­ti­krin­ti, kad vai­kams bū­tų tie­kia­mas tik tin­ka­mos ko­ky­bės, sau­gus ir svei­ka­tai pa­lan­kus mais­tas, švie­ti­mo įstai­gos ga­lė­tų tai­ky­ti ir ki­tas mai­ti­ni­mo ko­ky­bės kon­tro­lės prie­mo­nes, ku­rios leis­tų už­ti­krin­ti tie­kia­mų mais­to pro­duk­tų ir pa­tie­ka­lų ko­ky­bę bei ska­tin­tų tie­kė­jų są­ži­nin­gu­mą, ypa­tin­gai tais at­ve­jais, kai tie­kė­jų pa­siū­ly­tos kai­nos bū­na ne­įp­ras­tai ma­žos“, - nu­ro­dė kon­tro­lie­riai.

Vals­ty­bės kon­tro­lė taip pat kons­ta­ta­vo, kad švie­ti­mo įstai­go­se mai­ti­ni­mo pa­slau­gų tie­kė­jai ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­ja­si sa­vi­val­dy­bių tur­tu, ap­mo­ka­ma da­lis jų pa­ti­ria­mų ko­mu­na­li­nių iš­lai­dų, tie­kė­jams ne­pri­va­lo­ma nau­do­ti ka­sos apa­ra­tų, o tai ga­li tu­rė­ti ne­igia­mą įta­ką skaid­riai gry­nų­jų pi­ni­gų aps­kai­tai ir da­ry­ti ne­igia­mą po­vei­kį mo­kes­čių su­rin­ki­mui ir kon­tro­lei.

Sa­vi­val­dy­bė­se nė­ra tin­ka­mai vyk­do­ma ir vals­ty­bi­nė ci­vi­li­nės sau­gos funk­ci­ja: kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se nė­ra eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų val­dy­mo pla­nų, ne­įreng­tos ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čios slėp­tu­vės, ne­už­ti­kri­na­mas vi­sų gy­ven­to­jų pers­pė­ji­mas ir in­for­ma­vi­mas apie gre­sian­čią ar su­si­da­riu­sią eks­tre­ma­lią­ją si­tua­ci­ją, nes ga­li­ma pers­pė­ti 51,5 proc. gy­ven­to­jų, o Vil­niaus mies­te tik 7,8 proc. In­for­ma­ci­ja apie ci­vi­li­nę sau­gą sa­vi­val­dy­bių in­ter­ne­to pus­la­piuo­se su­nkiai su­ran­da­ma, ne­už­ti­kri­na­mas pri­va­lo­mų ci­vi­li­nės sau­gos pra­ty­bų ir mo­ky­mų vyk­dy­mas.

Lė­šos vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ir gat­vių prie­žiū­rai, tai­sy­mui, tie­si­mui ir sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mui pla­nuo­ja­mos ne­nuo­sek­liai ir šiam pro­ce­sui Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja ir sa­vi­val­dy­bės ne­ski­ria­ma tin­ka­mo dė­me­sio. Di­rek­ci­ja fi­nan­suo­ti­nus sa­vi­val­dy­bių in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus ne vi­sais at­ve­jais at­ren­ka pa­gal nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus, o ro­dik­lis, tu­rin­tis įta­kos sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­moms lė­šoms aps­kai­čiuo­ti, yra ne­pa­ti­ki­mas, nes ne vi­si vie­ti­nės reikš­mės ke­liai in­ven­to­ri­zuo­ti ir aps­kai­ty­ti. Da­lis lė­šų in­ves­ti­ci­joms į vie­ti­nės reikš­mės ke­lius ski­ria­ma ne­ren­giant in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų.