Savivaldybių kontrolieriai – turtingesni nei Prezidentūros tarnautojai
Lie­tu­vo­je iš 15 įstai­gų, ku­rio­se fik­suo­ja­mi aukš­čiau­si dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kiai, de­vy­nios pri­klau­so sa­vi­val­dy­bių au­di­to ir kon­tro­lės tar­ny­boms, ta­čiau da­lis jų net ke­le­rius me­tus ven­gia at­lik­ti veik­los au­di­tus, pa­skel­bė Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vas Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius.

„Ar ga­li­te įsi­vaiz­duo­ti, kad Mo­lė­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus tar­ny­bo­je pri­skai­čiuo­tas vi­du­ti­nis mė­ne­sio dar­bo už­mo­kes­tis – 1 942 eu­rai, kai Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jų al­gų vi­dur­kis ne­sie­kia 1 800 eu­rų. Skai­čiai ti­krai šo­ki­ruo­ja: Lie­tu­vo­je iš 15 įstai­gų, ku­rio­se fik­suo­ja­mi aukš­čiau­si dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kiai, 9 pri­klau­so sa­vi­val­dy­bių au­di­to ir kon­tro­lės tar­ny­boms, ta­čiau da­lis tar­ny­bų net ke­le­tą me­tų ven­gia at­lik­ti veik­los au­di­tus, nors tai ga­lė­tų pa­dė­ti vie­šo­jo sek­to­riaus su­bjek­tams efek­ty­viau or­ga­ni­zuo­ti veik­lą ir tau­py­ti lė­šas“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

Taip V. Kamb­le­vi­čius įver­ti­no aukš­čiau­sio­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bų at­lik­tų au­di­tų iš­ori­nės per­žiū­ros 2016 me­tų at­as­kai­tą. Pa­sak Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, su­si­pa­ži­nus su šiuo do­ku­men­tu, ky­la klau­si­mas: ar vis dar rei­ka­lin­gi sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lie­riai?

Pa­gal at­as­kai­tą, ana­li­zuo­jant ko­ky­bės kon­tro­lės sis­te­mas reikš­min­gų trū­ku­mų šie­met bu­vo nu­sta­ty­ta de­vy­nio­se tar­ny­bo­se (Ig­na­li­nos, Jur­bar­ko, Kau­no, Laz­di­jų, Ra­sei­nių, Vil­niaus, Vil­ka­viš­kio ra­jo­nų, Drus­ki­nin­kų ir Ma­ri­jam­po­lės). „Liūd­niau­sia, kad nė vie­nos iš apž­velg­tų įstai­gų ne­ga­li­ma įver­tin­ti kaip vei­kian­čios be trū­ku­mų. Pa­ste­bi­ma, kad pa­žan­gą, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nių me­tų iš­ori­nių per­žiū­rų re­zul­ta­tais, pa­da­rė tik Za­ra­sų ra­jo­no ir Drus­ki­nin­kų tar­ny­bos, ta­čiau bend­ras au­di­to ko­ky­bės ly­gis ne­ge­rė­jo. Dau­giau nei pu­sė­je tar­ny­bų taip pat nu­sta­ty­ta reikš­min­gų nu­kry­pi­mų nuo au­di­tą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų“, – pa­žy­mė­jo V. Kamb­le­vi­čius.

Pa­sak jo, Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas jau ėmė­si ini­cia­ty­vos to­bu­lin­ti tei­sės ak­tus: šį ru­de­nį Sei­mas tu­rė­tų svars­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tus, ku­rie pa­dės už­ti­krin­ti au­di­to ko­ky­bę. „Da­bar­ti­nė pa­dė­tis ne­nor­ma­li, ka­dan­gi dar­bo už­mo­kes­tis su­nkiai ko­re­liuo­ja su šių tar­nau­to­jų funk­ci­jo­mis ir au­di­to ko­ky­be“, – kal­bė­jo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.