Savivaldybių įnamiai delsia atskleisti kortas
Li­kus dviem mė­ne­siams iki die­nos, kai „pri­si­re­gis­tra­vu­sie­ji“ prie sa­vi­val­dy­bių bus iš­brauk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tos, žmo­nės ne­sku­ba nu­ro­dy­ti, kur iš tie­sų gy­ve­na.

De­vy­ne­rius me­tus fik­ty­vio­mis na­mų ne­tu­rin­čių as­me­nų prie­glau­do­mis bu­vu­sios sa­vi­val­dy­bės ne­tru­kus nu­si­mes šią naš­tą. Pa­gal sau­sį įsi­ga­lio­ju­sią Gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­są nuo lie­pos 1-osios lai­ki­nai re­gis­truo­ja­mi prie sa­vi­val­dy­bių ga­lės bū­ti tik nak­vy­nės na­mų ar ki­tų vie­šų vie­tų gy­ven­to­jai, glo­bos na­muo­se ar šei­my­no­se užau­gę ir iš jų iš­ei­nan­tys jau­nuo­liai, ka­li­niai ir psi­chia­tri­jos li­go­ni­nių pa­cien­tai, gy­do­mi teis­mo spren­di­mu. Vi­si ki­ti iki šių me­tų vi­du­rio pri­va­lo nu­ro­dy­ti fak­ti­nę gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Nau­do­ja­si spragomis

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pri­imant mi­nė­tą pa­tai­są skelb­ta, kad ša­ly­je yra apie 100 tūkst. žmo­nių, dek­la­ra­vu­sių gy­ve­na­mą­ją vie­tą sa­vi­val­dy­bė­se ir įtrauk­tų į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą. LŽ kal­bin­ti sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai tei­gė, jog šis skai­čius ir da­bar ne­tu­rė­tų bū­ti pa­ki­tęs. To prie­žas­tis – žmo­nės del­sia nu­ro­dy­ti sa­vo fak­ti­nę gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

„Ti­kė­ti­na, kad vie­tos gy­ven­to­jai su­plūs į se­niū­ni­jas bir­že­lio pa­bai­go­je, o gal lie­pos pra­džio­je, už­kimš ko­ri­do­rius ir pik­tin­sis, nes rei­kės lauk­ti ei­lė­se“, – prog­no­za­vo Šiau­lių mies­to Rė­ky­vos se­niū­ni­jos vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Jo­lan­ta Kra­saus­kie­nė.

Anykš­čių se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Pa­jars­kas LŽ pa­sa­ko­jo, kad 2007-ai­siais at­si­ra­dus ga­li­my­bei dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą sa­vi­val­dy­bė­je pir­mais me­tais tai pa­da­rė 70 Anykš­čių ra­jo­no gy­ven­to­jų, o šių me­tų ba­lan­džio 1-ąją to­kių „į­na­mių“ ra­jo­ne jau bu­vo 536. „Žmo­nės pa­ju­to, kad „pri­si­ra­šius“ prie sa­vi­val­dy­bės ne­rei­kia mo­kė­ti už šiukš­lių iš­ve­ži­mą, nes mū­sų ra­jo­ne šios pa­slau­gos kai­na pri­klau­so nuo bu­to gy­ven­to­jų skai­čiaus. Vai­kai, nors gy­ve­na su tė­vais, gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ruo­ja sa­vi­val­dy­bė­je, kad tė­vai, kaip ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys pen­si­nin­kai, gau­tų kom­pen­sa­ci­jas už karš­tą van­de­nį ir šil­dy­mą“, – var­di­jo se­niū­nas.

E. Pa­jars­kas pa­brė­žė, jog Anykš­čių ra­jo­ne nė­ra ti­krų be­na­mių, ne­tu­rin­čių kur glaus­tis ir nak­vo­jan­čių pa­til­tė­se ar ki­to­se vie­to­se. To­dėl jis įsi­ti­ki­nęs, kad prie sa­vi­val­dy­bės re­gis­truo­ja­si sie­kian­tie­ji pa­si­nau­do­ti įsta­ty­mų spra­go­mis. „Pa­tai­są, pa­gal ku­rią žmo­nės ne­be­bus re­gis­truo­ja­mi prie sa­vi­val­dy­bių, ver­ti­nu la­bai tei­gia­mai. As­me­niui nu­ro­džius fak­ti­nę gy­ve­na­mą­ją vie­tą bent jau bus ži­no­ma, kur jo ieš­ko­ti. Jei ten žmo­gaus ne­pa­vyks ras­ti, bus ga­li­ma tei­rau­tis bu­to sa­vi­nin­kų ar kai­my­nų“, – kal­bė­jo se­niū­nas.

Rū­pin­tis ten­ka seniūnijai

Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Pa­įs­trio se­niū­ni­jos va­do­vas Vir­gi­ni­jus Šle­žas in­for­ma­vo, kad šio­je se­niū­ni­jo­je per 20 as­me­nų yra nu­ro­dę ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę kaip sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą. „Paįs­trio se­niū­ni­jo­je su­si­tel­kę daug ko­lek­ty­vi­nių so­dų bend­ri­jų. Su­si­da­riau įspū­dį, kad so­duo­se pa­lie­ka­mi pa­pras­tai nuo ko­kios nors pri­klau­so­my­bės ken­čian­tys žmo­nės, daž­niau­siai – bu­vę na­miš­kiai. Tad iš mū­sų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų, ku­rie sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vo sa­vi­val­dy­bė­je, trys ket­vir­ta­da­liai yra to­kių, ku­rie ne­be­ga­li sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti. Tai da­ry­ti už juos pri­va­lo­me mes, se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai“, – ti­ki­no V. Šle­žas.

Se­niū­nas pri­dū­rė, kad so­duo­se gy­ven­ti pa­lik­ti as­me­nys ru­de­nį daž­niau­siai glau­džia­si ne­šil­do­muo­se na­me­liuo­se, o pa­spau­dus šal­tu­kui at­ei­na į se­niū­ni­ją ieš­ko­ti pa­gal­bos. „Kad ga­lė­tu­me tuos žmo­nes iš­vež­ti į nak­vy­nės na­mus ar slau­gos li­go­ni­nę, tu­ri­me juos re­gis­truo­ti prie sa­vi­val­dy­bės“, – aiš­ki­no V. Šle­žas. Se­niū­nas svars­tė, kad įsi­ga­lio­jus mi­nė­tai pa­tai­sai šis „kon­tin­gen­tas“ var­gu ar ras kur įsi­re­gis­truo­ti, tuo­met šiais žmo­nė­mis bus itin su­nku pa­si­rū­pin­ti.

Gy­ve­na ki­tų sąskaita

Šiau­lių mies­to Rė­ky­vos se­niū­ni­jo­je šiuo me­tu gy­ve­na 27 as­me­nys, ku­rie sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą yra dek­la­ra­vę sa­vi­val­dy­bė­je. Rė­ky­vos se­niū­no Dei­vi­do Pe­tro­le­vi­čiaus ma­ny­mu, jie tai da­ro tik to­dėl, kad ne­rei­kė­tų mo­kė­ti už iš­ve­ža­mas šiukš­les. Be to, nu­ro­džius ti­krą gy­ve­na­mą­ją vie­tą būs­tų sa­vi­nin­kai ga­li ne­be­tek­ti leng­va­tų už šil­dy­mą.

„Iš tie­sų to­kie žmo­nės gud­rau­ja ir gy­ve­na vi­sų ki­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų sąs­kai­ta“, – pa­žy­mė­jo jis.