Savivaldybėse viešumas vis dar ignoruojamas
Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės iš vi­sų ša­lies ins­ti­tu­ci­jų vis dar ma­žiau­siai at­spa­rios ko­rup­ci­jai. Taip tei­gia sa­vi­val­dos skaid­ru­mą anks­čiau ty­rę vi­suo­me­ni­nin­kai ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT), ką tik bai­gu­si ti­krin­ti, ar sa­vi­val­dy­bių, mi­nis­te­ri­jų ir joms pa­val­džių įstai­gų in­ter­ne­to sve­tai­nė­se pa­tei­kia­ma pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos apie ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ją.

STT par­ei­gū­nai nu­sta­tė, kad ins­ti­tu­ci­jos sa­vo in­ter­ne­to tink­la­la­piuo­se skel­bia ne­pa­kan­ka­mai ar­ba vi­sai ne­skel­bia in­for­ma­ci­jos apie vyk­do­mą ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ją ir jos re­zul­ta­tus. Kai ku­rios jų aps­kri­tai ap­si­ri­bo­ja tuo, kad pa­skel­bia įsa­ky­mus dėl ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos dar­bo gru­pių su­da­ry­mo.

Pa­siū­lė pataisas

Iš­ana­li­za­vu­si vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius, STT Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (VRM) bei Vy­riau­sy­bei pa­siū­lė keis­ti rei­ka­la­vi­mus sa­vi­val­dy­bių, mi­nis­te­ri­jų ir joms pa­val­džių įstai­gų sve­tai­nėms, jo­se pa­teik­ti dau­giau ir leng­viau su­ran­da­mos in­for­ma­ci­jos apie vyk­do­mą ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ją. STT taip pat ra­gi­na, kad šio­se sve­tai­nė­se bū­tų pa­tei­kia­mi nu­as­me­nin­ti duo­me­nys apie žmo­nes, ke­ti­nan­čius ei­ti tam ti­kras par­ei­gas.

STT Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos val­dy­bos Ko­rup­ci­jos ri­zi­kos sky­riaus spe­cia­lis­tė Ju­li­ja An­ta­nai­tė pa­brė­žė, kad su­griež­ti­nus rei­ka­la­vi­mus mi­nė­tiems tink­la­la­piams, pa­di­dės vi­suo­me­nės ga­li­my­bės su­si­pa­žin­ti su įstai­gų an­ti­ko­rup­ci­ne veik­la ir ki­ta in­for­ma­ci­ja. Kar­tu vie­ša­ja­me sek­to­riu­je ra­sis dau­giau vie­šu­mo, skaid­ru­mo, at­vi­ru­mo, o vi­suo­me­nė la­biau pa­si­ti­kės vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Ne­kon­tro­liuo­ja­ma veikla

Itin daug pa­sta­bų STT tu­rė­jo sa­vi­val­dy­bių in­ter­ne­to sve­tai­nėms. Jo­se in­for­ma­ci­jos gy­ven­to­jams pa­tei­kia­ma la­bai ma­žai.

STT par­ei­gū­nai nu­sta­tė, kad, pa­vyz­džiui, Ra­sei­nių ra­jo­no me­ri­jo­je ne­už­ti­kri­na­mas vie­šų­jų pir­ki­mų ini­ci­ja­vi­mo, or­ga­ni­za­vi­mo ir prie­žiū­ros funk­ci­jų at­sky­ri­mas, o tai di­di­na ko­rup­ci­jos at­si­ra­di­mo ri­zi­ką. Ra­sei­niams bū­ti­na at­si­sa­ky­ti ydin­gos pra­kti­kos, kai pre­kių, pa­slau­gų ar dar­bų po­rei­kį for­muo­jan­tis as­muo pats da­ly­vau­ja vyk­dant ati­tin­ka­mą pir­ki­mą. Sa­vi­val­dy­bei taip pat re­ko­men­duo­ta dau­giau vie­šų­jų pir­ki­mų vyk­dy­ti per Cen­tri­nės per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos elek­tro­ni­nį ka­ta­lo­gą bei pa­skir­ti as­me­nį, at­lie­kan­tį pre­ven­ci­nę kon­tro­lę vie­šų­jų pir­ki­mų sri­ty­je.

Be­je, šioms funk­ci­joms vyk­dy­ti Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2014 me­tais bu­vo su­da­riu­si su­tar­tį su vie­na ad­vo­ka­te, ta­čiau per­nai jos kon­sul­ta­ci­jų val­di­nin­kams pri­rei­kė tik po­rą kar­tų.

Nė­ra specialistų

Ra­sei­nių ra­jo­no me­ras Al­gir­das Gri­cius pri­pa­ži­no, kad me­ri­jos val­di­nin­kų veik­lo­je iš tie­sų dar esa­ma spra­gų. Ta­čiau, jo tei­gi­mu, tai, ką nu­sta­tė STT par­ei­gū­nai, var­gu ar ga­li tu­rė­ti įta­kos ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mui. Anot me­ro, sa­vi­val­dy­bių por­ta­luo­se skelb­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos te­mo­mis, pa­teik­ti dau­giau duo­me­nų, už­ker­tant ke­lią ga­li­mai ko­rup­ci­jai, yra su­dė­tin­ga, nes me­ri­jo­se be­veik nė­ra spe­cia­lis­tų, ku­rie ga­lė­tų ver­tin­ti, ko­kie duo­me­nys ir in­for­ma­ci­ja yra skelb­ti­ni. Esą daž­niau­siai šis dar­bas pa­ve­da­mas ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tams ar tei­si­nin­kams, ku­rie nė­ra pa­kan­ka­mai ge­rai su­si­pa­ži­nę su ko­rup­ci­jos ap­raiš­ko­mis, jos pre­ven­ci­ja.

„Anks­čiau STT puo­se­lė­jo min­tį, kad sa­vi­val­dy­bė­se bus nors po vie­ną tin­ka­mai pa­si­ren­gu­sį spe­cia­lis­tą, ku­ruo­jan­tį ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sri­tį. Ta­čiau ši idė­ja bu­vo nu­ma­rin­ta“, - ap­gai­les­ta­vo A. Gri­cius.

Ne­mėgs­ta viešumo

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pro­jek­tų koor­di­na­to­riaus Pa­uliaus Mu­raus­ko ne­ste­bi­na tai, kad sa­vi­val­dy­bės sto­ko­ja dė­me­sio an­ti­ko­rup­ci­nėms prie­mo­nėms ir jų vie­ši­ni­mui. Tą pa­tį at­sklei­dė ir šie­met at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių skaid­ru­mo ty­ri­mas.

Daug sa­vi­val­dy­bių vis dar vie­šai ne­tei­kia pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos apie vyk­do­mus vie­šuo­sius pir­ki­mus, val­do­mas įmo­nes, taip pat ne­si­kon­sul­tuo­ja su gy­ven­to­jais. Be to, ky­la klau­si­mas, kiek iš jau pa­vie­šin­tų an­ti­ko­rup­ci­nių prog­ra­mų iš tie­sų nau­do­ja­ma kas­die­nė­je ta­ry­bos na­rių ir ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jų veik­lo­je.

„Tai ne­do­va­no­ti­na dė­me­sio itin opiai prob­le­mai sto­ka, nes, Lie­tu­vos ko­rup­ci­jos že­mė­la­pio duo­me­ni­mis, sa­vi­val­dy­bės yra vie­nos ko­rum­puo­čiau­sių mū­sų ša­lies ins­ti­tu­ci­jų“, - tei­gė P. Mu­raus­kas. Me­ri­jų at­sto­vai bend­rau­ja per­ne­lyg biu­ro­kra­tiš­kai ir vis dar lai­ko­si nuo­sta­tos vie­šin­ti tik tą in­for­ma­ci­jos da­lį, ku­rią įpa­rei­go­ja at­skleis­ti tei­sės ak­tai. To­dėl bū­tent juos rei­kia keis­ti.