Savivaldybėse apsigyveno 40 nuo karo bėgusių lietuvių kilmės ukrainiečių
Į Lie­tu­vą at­vy­kus dau­giau nei 80-čiai lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čių, pu­sė jų jau ap­si­gy­ve­no ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se.

Kaip BNS sa­kė Ruk­los Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Mi­ku­lė­nas, šiuo me­tu iš 62 cen­tre esan­čių pa­bė­gė­lių 44 yra at­vy­kę iš ka­ro nu­nio­ko­tos ry­tų Ukrai­nos, da­lis jų – Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

A.Mi­ku­lė­no tei­gi­mu, šiuo me­tu cen­tras ga­li pri­im­ti iki 150 žmo­nių.

Pa­bė­gė­liais sa­vi­val­dy­bė­se rū­pi­na­si „Ca­ri­tas“ ar­ba Rau­do­na­sis kry­žius – anot A.Mi­ku­lė­no, ne­ma­ža da­lis iš Ukrai­nos at­vy­ku­sių lie­tu­vių kil­mės as­me­nų tu­ri čia gi­mi­nių, drau­gų, tad jiems in­teg­ruo­tis leng­viau, nei ira­kie­čiams, af­ga­nis­ta­nie­čiams ar ki­tų tau­ty­bių pa­bė­gė­liams.

Kaip penk­ta­die­nį in­for­ma­vo Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, šei­ma iš Do­nec­ko – Ma­ri­ja Pro­se­vi­čiū­tė, jos vy­ras Pa­vlo Pa­vlo­siu­kas su du­kra So­fi­ja jau sau­sio pra­džio­je įsi­kū­rė sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nia­me būs­te Voš­ko­niuo­se. Do­nec­ke mo­te­ris dir­bo ru­sų kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja, o jos vy­ras už­siė­mė kū­ry­ba, gro­jo pia­ni­nu.

M.Pro­se­vi­čiū­tės se­ne­lis ir tė­vas gy­ve­no Kau­ne.

Anot sa­vi­val­dy­bės, M.Pro­se­vi­čiū­tė ir P.Pa­vlo­siu­kas šiuo me­tu in­ten­sy­viai ieš­ko dar­bo ir kol kas gy­ve­na iš 418 eu­rų pa­šal­pos. Vie­tos bend­ruo­me­nė jiems pa­do­va­no­jo vai­kiš­ką lo­vy­tę, te­le­vi­zo­rių, so­fą ir ke­le­tą ki­tų daik­tų.

Vy­riau­sy­bė ap­gy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je nuo ka­ro ken­čian­čius lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čius ir Lie­tu­vos pi­lie­čius su jų šei­mo­mis iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių bei Ru­si­jos anek­suo­to Kry­mo nu­spren­dė lie­pos pa­bai­go­je. Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūkst. lie­tu­vių kil­mės as­me­nų. Ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių yra apie 1,5 tūks­tan­čio.

Kry­mas nuo 2014-ųjų ko­vo yra anek­suo­tas Ru­si­jos. Ry­tų Ukrai­no­je, Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­ty­se, taip pat nuo per­nai vyks­ta ka­ras tarp vy­riau­sy­bi­nių pa­jė­gų ir Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų.

Lie­tu­va taip pat įsi­pa­rei­go­jo per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 as­me­nis, ku­rie bė­ga nuo smur­to Si­ri­jo­je, Ira­ke ir Eri­trė­jo­je. Pa­bė­gė­liai per­ke­lia­mi iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos, ku­rios su­si­dū­rė su di­džiau­siu mig­ran­tų antp­lū­džiu.

Pir­mo­ji šei­ma – tė­vas, ma­ma ir du vai­kai – pa­gal šį ES su­si­ta­ri­mą į Lie­tu­vą at­vy­ko gruo­džio vi­du­ry­je. Dvie­jų ma­ža­me­čių vai­kų tė­vas mo­kė­si aukš­tes­nio­jo­je va­dy­bos mo­kyk­lo­je, tu­ri va­dy­bos, sta­ty­bų dar­bo pa­tir­ties, mo­ti­na nie­kur nė­ra dir­bu­si.