Savivaldybėse – akį traukiantys algų kalneliai
Dėl su­nkiai pa­aiš­ki­na­mų prie­žas­čių iš sa­vi­val­dy­bių ar jų įmo­nių biu­dže­tų dau­giau at­rie­kia­ma bū­re­liui dar­buo­to­jų. Štai sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riais ge­riau dirb­ti Pa­gė­giuo­se ir Laz­di­juo­se, nes Vil­niu­je ir Kau­ne šiems tar­nau­to­jams mo­ka­ma ma­žes­nė al­ga. Kas ki­ta – dar­buo­tis did­mies­čių val­do­mo­se įmo­nė­se. Pa­vyz­džiui, UAB „Start Vil­nius“ per­nai vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis du tris kar­tus vir­ši­jo di­džiau­sią sa­vi­val­dy­bių val­do­mo­se bend­ro­vė­se mo­kė­tą at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kį.

Pa­pras­tas Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bi­nin­kas per­nai „ant po­pie­riaus“ per mė­ne­sį ga­vo maž­daug 485 eu­rus. Ta­čiau tai – vi­so sa­vi­val­dy­bių vie­šo­jo sek­to­riaus or­ga­ni­za­ci­jų al­gų vi­dur­kis. Tai­gi mo­kyk­lo­se, dar­že­liuo­se, bib­lio­te­ko­se, mu­zie­juo­se, so­cia­li­nės rū­py­bos įstai­go­se, įvai­riuo­se ug­dy­mo cen­truo­se ir ki­to­se biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se da­lies dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, ti­kė­ti­na, ma­žes­ni. Kal­ba­ma apie be­veik 135 tūkst. žmo­nių – tiek per­nai jų dir­bo biu­dže­ti­nė­se sa­vi­val­dy­bių įstai­go­se.

Pra­ėju­siais me­tais dar­bo už­mo­kes­tis, at­siž­vel­giant į sek­to­rių, ūg­te­lė­jo 2–8 proc., ta­čiau esa­ma ir to­kių įstai­gų, ku­rio­se jo šuo­lis smar­kiai ski­ria­si nuo vi­sų sa­vi­val­dy­bių įmo­nių at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kio.

Di­rek­to­rius ir 4 jo pavaduotojai

Dau­gu­ma di­džiau­sias al­gas mo­kan­čių bend­ro­vių – sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė­je. Ta­čiau ir tarp jų iš­sis­ki­ria UAB „Start Vil­nius“. Per­nai šio­je įmo­nė­je, pri­klau­so­mai nuo lai­ko­tar­pio, dir­bo 4–12 eta­ti­nių dar­buo­to­jų, bet me­ti­nis at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kis ge­ro­kai len­kė pa­na­šių įmo­nių dar­buo­to­jų al­gas.

Ne­efek­ty­viai vei­ku­si bend­ro­vė šiuo me­tu reor­ga­ni­zuo­ja­ma. „Da­bar čia dir­ba trys žmo­nės, įskai­tant ir ma­ne, – aiš­ki­no „Start Vil­nius“ va­do­vas Ma­rius Ba­ra­naus­kas. – Ma­no al­ga – 2300 eu­rų ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Įmo­nei pra­dė­jau va­do­vau­ti per­nai bir­že­lio 30 die­ną. Iki tol bend­ro­vė­je dir­bo 12 dar­buo­to­jų, pa­skui li­ko trys. Be­je, di­rek­to­rius tu­rė­jo ke­tu­ris pa­va­duo­to­jus, ir jų at­ly­gi­ni­mai bu­vo ati­tin­ka­mai ne­men­ki. Dar dir­bo vy­riau­sia­sis bu­hal­te­ris, da­bar jo ir­gi ne­bė­ra. Vi­sa tai su­ma­ži­no sta­tis­ti­nį bend­ro­vės dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kį, o tuo me­tu gal­būt dėl to jis ir bu­vo toks di­de­lis.“

„Start Vil­nius“ at­si­ra­do, kai sos­ti­nei va­do­va­vo Ar­tū­ras Zuo­kas. Bu­vo reor­ga­ni­zuo­ta ki­ta Vil­niaus mies­to val­do­ma bend­ro­vė „Šiau­rės mies­te­lis“. Jai 2012 me­tais me­ri­ja per­lei­do ne­ma­žai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­čia­me sos­ti­nės cen­tre – apie du šim­tus sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių bu­tų. Vė­liau skelb­ta, kad įmo­nei „Start Vil­nius“ bu­vo per­duo­ti pa­sta­tai, bu­tai, san­dė­liai ir ki­tas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, ver­tas maž­daug 6,66 mln. eu­rų.

Valdas Benkunskas: "Pinigų srautas buvo didelis, tad ir atlyginimai - atitinkami.“/Alinos Ožič nuotrauka

Bū­tent „Start Vil­nius“ val­dė ir sos­ti­nės oro li­ni­jų „Air Li­tua­ni­ca“ ak­ci­jas. Šiai bend­ro­vei ban­kru­ta­vus mies­to va­do­vy­bė par­eiš­kė, kad „Start Vil­nius“ ta­po ne­be­rei­ka­lin­gas. Ta­čiau įmo­nė vei­kia iki šiol. Per­nai ir šie­met ji par­da­vi­nė­jo sos­ti­nės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą.

Vil­niaus mies­to vi­ce­me­ras Val­das Ben­kuns­kas pra­ėju­sią sa­vai­tę tei­gė, jog sa­vi­val­dy­bė ren­gia­si lik­vi­duo­ti šią bend­ro­vę, su­jung­ti ją su Vil­niaus vys­ty­mo kom­pa­ni­ja. Tam, anot jo, yra pri­ta­ru­sios ir įmo­nių ste­bė­to­jų ta­ry­bos. Te­rei­kia pri­im­ti spren­di­mą Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je. „Ši įmo­nė bai­gia sa­vo eg­zis­ten­ci­ją, ji bus iš­for­muo­ta. O kal­bant apie 2015 me­tų al­gas, tai tė­ra vi­so vaiz­do pa­sku­ti­nis pa­veiks­lė­lis. Sa­vi­val­dy­bė ne kar­tą di­di­no bend­ro­vės įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą – bu­tais, ki­to­mis pa­tal­po­mis, vyk­dė gar­siuo­sius in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus – Liep­kal­nio sli­di­nė­ji­mo kal­ne pro­jek­tą, „Air Li­tua­ni­cą“. Ma­tyt, dėl to ir to­kios al­gos mo­kė­tos. Pi­ni­gų srau­tas bu­vo di­de­lis, tad ir at­ly­gi­ni­mai – ati­tin­ka­mi“, – svars­tė vi­ce­me­ras.

Ar­chi­tek­tai už ma­žai nedirba

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Vil­niaus pla­nas“ taip pat il­gą lai­ką gar­sė­ja di­des­nė­mis nei įpras­ta sa­vi­val­dy­bė­se al­go­mis, jos di­rek­to­rius pir­mau­ja tarp dau­giau­sia už­dir­ban­čių įmo­nių va­do­vų. „Lie­tu­vos ži­nios“ jau ra­šė, kad, pa­vyz­džiui, lai­ki­nai šias par­ei­gas ei­nan­tis Li­nas Sin­ke­vi­čius bir­že­lį ga­vo 5688 eu­rų at­ly­gi­ni­mą. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je skel­bia­ma, esą šios įmo­nės ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vų dar­bo už­mo­kes­tis sie­kia 2210 eu­rų. Ma­tyt, ne­at­si­tik­ti­nai dau­giau kaip šim­to „Vil­niaus pla­ne“ dir­ban­čių žmo­nių al­gų vi­dur­kis per­nai bu­vo vie­nas di­džiau­sių – 1032 eu­rai.

„Tai įmo­nė, ku­rio­je dir­ba tik kva­li­fi­kuo­ti dar­buo­to­jai: ar­ba ar­chi­tek­tai, ar­ba brai­žy­mo sis­te­mų spe­cia­lis­tai. Bet kur rin­ko­je pri­va­tūs darb­da­viai jiems ga­lė­tų pa­siū­ly­ti ti­krai ne ma­žes­nes al­gas. Kad ši funk­ci­ja bū­tų įgy­ven­di­na­ma, o įmo­nė – gy­vy­bin­ga, rei­kia mo­kė­ti adek­va­čias al­gas“, – kal­bė­jo Vil­niaus vi­ce­me­ras V. Ben­kuns­kas.

Di­des­nis ne­gu vi­du­ti­nis Lie­tu­vos at­ly­gi­ni­mas per­nai mo­kė­tas ir ki­to­se Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės įstai­go­se. Štai Vil­niaus vie­ša­ja­me trans­por­te dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kis bu­vo 941, Vil­niaus gat­vių apš­vie­ti­mo elek­tros tink­lų įmo­nė­je – 917, o „Grin­do­je“ – 873 eu­rai.

„Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri vertę“

Į akis krin­ta vi­du­ti­niai at­ly­gi­ni­mai ir sos­ti­nės vie­šo­sio­se įstai­go­se, ku­rių įvai­ro­vė – di­džiu­lė. Tai ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos (li­go­ni­nės, pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trai, sa­na­to­ri­jos), tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­trai, vers­lo kon­sul­ta­ci­niai cen­trai, bend­ruo­me­nių cen­trai, me­nų in­ku­ba­to­riai, spor­to cen­trai, kul­tū­ros cen­trai ir ki­ti. Jų dar­buo­to­jų al­gų vi­dur­kis sos­ti­nė­je – di­džiau­sias. Tar­ki­me, Vil­niaus te­ni­so aka­de­mi­jo­je sie­kia per 1600 eu­rų. Tie­sa, Vil­niaus mies­tas yra šios įstai­gos (50 proc.) da­li­nin­kas.

Vil­niaus te­ni­so aka­de­mi­jos di­rek­to­rius Ra­mū­nas Gru­šas sa­kė, kad jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je ne­at­si­tik­ti­nai mo­ka­mi to­kie di­de­li at­ly­gi­ni­mai. „Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri sa­vo ver­tę ir kiek­vie­nas dar­bas tu­ri sa­vo ver­tę. Ma­nau, gal­būt ati­tin­ka­mas yra ir to dar­bo įver­ti­ni­mas. Juk vie­ni žmo­nės – ak­ci­nin­kai, ki­ti – da­li­nin­kai ir pa­na­šiai“, – aiš­ki­no jis.

„Sod­ros“ duo­me­ni­mis, da­bar šio­je vie­šo­jo­je įstai­go­je yra ke­tu­ri dar­buo­to­jai. „Mū­sų įstai­ga daug di­des­nė, tu­ri 600 auk­lė­ti­nių. Tad dir­ba ir tre­ne­riai, ir ap­tar­nau­jan­tys spe­cia­lis­tai, bet tie­siog... Gal taip pa­žy­mė­ta...“ – ko­men­ta­vo R. Gru­šas.

Pa­ly­gin­ki­me: Vil­niaus ki­no biu­re per­nai bu­vo mo­ka­mas 1067 eu­rų dar­bo už­mo­kes­tis, sa­vi­val­dy­bė yra vie­nin­te­lė šios įstai­gos da­li­nin­kė, ta­čiau per­nai čia dir­bo tik vie­nas žmo­gus, t. y. va­do­vas. VšĮ „Svei­kas mies­tas“ šiuo me­tu tu­ri 5–6 dar­buo­to­jus, 2015-ai­siais jų vi­du­ti­nė al­ga sie­kė 1069 eu­rus. VšĮ Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties dar­buo­to­jų vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis – 1060 eu­rų.

Bir­žuo­se skai­čiais nepatikėjo

Di­džiau­si at­ly­gi­ni­mai sa­vi­val­dy­bių val­do­mo­se bend­ro­vė­se ir įstai­go­se mo­ka­mi ne vien Vil­niu­je. Jei ti­kė­tu­me 2015 me­tų vie­šo­jo sek­to­riaus at­as­kai­to­je pa­tei­kia­mais duo­me­ni­mis, per­nai Ma­ri­jam­po­lės ši­lu­mos tink­luo­se al­gų vi­dur­kis bu­vo 1253 eu­rai.

Bir­žų au­to­bu­sų par­ke šiuo me­tu dir­ba maž­daug 72 žmo­nės, o jų vi­du­ti­nis at­ly­gis sie­kia 1119 eu­rų – yra di­des­nis ne­gu UAB Vil­niaus vie­ša­ja­me trans­por­te, ku­ria­me per­nai su­da­rė 941 eu­rą. Ta­čiau Bir­žų au­to­bu­sų par­ko at­sto­vė šia in­for­ma­ci­ja ne­pa­ti­kė­jo. „A­be­jo­ju, ar taip yra. Gal tai klai­da? Ne­ga­liu nei ko­men­tuo­ti, nei pa­tvir­tin­ti in­for­ma­ci­jos. Da­bar pas mus dir­ba 72 dar­buo­to­jai. Per di­de­lės jų al­gos? Ma­ny­čiau, skel­bia­mos per­ne­lyg di­de­lės. Koks va­do­vo at­ly­gi­ni­mas, ir­gi ne­ži­nau“, – tvir­ti­no Bir­žų au­to­bu­sų par­ko Trans­por­to sky­riaus vir­ši­nin­kė Ni­jo­lė Pa­pi­ni­gie­nė, pa­va­duo­jan­ti bend­ro­vės va­do­vę. Vie­nin­te­lė šios įmo­nės ak­ci­nin­kė, val­dan­ti 100 proc. jos ak­ci­jų, – Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Spren­džia tarybos

Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų al­gų re­kor­di­nin­kai – sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lie­riai. Štai Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bo­je triū­sia tik vie­nas dar­buo­to­jas, t. y. pats kon­tro­lie­rius. Jo dar­bo už­mo­kes­tis – 2508 eu­rai – per­nai len­kė ir Vil­niaus, ir Kau­no sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lie­rių, ga­vu­sių ati­tin­ka­mai 2466 ir 1839 eu­rų, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, al­gas.

Vals­ty­bės kon­tro­lės 3-io­jo Au­di­to de­par­ta­men­to va­do­vė Re­gi­na Ru­do­kie­nė pa­aiš­ki­no, kad sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rių dar­bo už­mo­kes­tį nu­sta­to mies­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos, rem­da­mo­si Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mu. „Y­ra vi­sų par­ei­gy­bių at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tai, ta­čiau ma­žiau­sias ar mak­si­ma­lus koe­fi­cien­tas nu­sta­to­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu. Nie­kas ne­ga­li da­ry­ti įta­kos sa­vi­val­dos at­sto­vams“, – pa­brė­žė ji. Vals­ty­bės kon­tro­lės 3-io­jo Au­di­to de­par­ta­men­to va­do­vė pri­dū­rė, kad au­di­to­rių pa­slau­gos rin­ko­je la­bai bran­gios, o sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lie­riai yra iš­orės au­di­to gran­dis. Anot R. Ru­do­kie­nės, au­di­to­riai – iš­skir­ti­niai spe­cia­lis­tai, to­dėl jiems mo­ka­mos al­gos vals­ty­bės tar­ny­bo­je – ne pa­čios ma­žiau­sios.

Di­džiau­sias al­gų vi­dur­kis sa­vi­val­dy­bių UAB

Sa­vi­val­dy­bė Bend­ro­vės pa­va­di­ni­mas Dar­buo­to­jų skai­čius Vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis (eu­rais)
Vil­niaus m. UAB „Start Vil­nius“ 4–10 2667
Vil­niaus m. UAB Vil­niaus vys­ty­mo kompanija 38 1343
Ma­ri­jam­po­lės UAB Ma­ri­jam­po­lės ši­lu­mos tink­lai 4 1253
Klai­pė­dos m. UAB Gat­vių apšvietimas 39 1245
Bir­žų r. UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­kas 70 1119

Di­džiau­sias al­gų vi­dur­kis sa­vi­val­dy­bių įmo­nė­se (SĮ)

Vil­niaus m. SĮ „Vil­niaus pla­nas“ 109 1259
Vil­niaus r. SĮ „Vil­niaus ra­jo­no pla­nas“ 0–12 1032
Vil­niaus m. SĮ „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ 150 884
Vil­niaus m. SĮ „Vil­niaus mies­to būs­tas“ 32 812
Kau­no m. SĮ „Kau­no pla­nas“ 52 720

Di­džiau­sias al­gų vi­dur­kis sa­vi­val­dy­bių VšĮ

Vil­niaus m. VšĮ Vil­niaus te­ni­so aka­de­mi­ja 4 1607
Vil­niaus m. VšĮ Vil­niaus lo­gis­ti­kos par­kas 3 1372
Vil­niaus m. VšĮ „Sau­lė­te­kio slė­nis“ 11 1245
Vil­niaus m. VšĮ „Krep­ši­nio ry­tas“ 22 1212
Vil­niaus m. VšĮ Vil­niaus ki­no biu­ras 1 1167

Šal­ti­nis: 2015 me­tų vie­šo­jo sek­to­riaus at­as­kai­ta, rek­vi­zi­tai.vz.lt

. . .

Sa­vi­val­dy­bių ir jų įstai­gų dar­buo­to­jai bei jų al­gų vidurkis

* Per­nai sa­vi­val­dy­bių vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­bo 191 841 dar­buo­to­jas:

6 681 vals­ty­bės tar­nau­to­jas sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se,

185 160 sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų.

* Sa­vi­val­dy­bių vies­̌o­jo sek­to­riaus or­ga­ni­za­ci­jų dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kesc­̌io vi­dur­kis 2015 me­tais bu­vo 485 eu­rai (2014-ai­siais – 462 eu­rai).

* Biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų al­gų vi­dur­kis per­nai sie­kė 475, vie­šų­jų įstai­gų – 552, o ak­ci­nių ir už­da­rų­jų ak­ci­nių bend­ro­vių – 556 eu­rus.