Savivaldybės parama – Gintauto Kėvišo sūnaus organizuotiems koncertams
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė, rem­da­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) kon­cer­tus, sky­rė 30 tūkst. eu­rų par­amą ir LNOBT va­do­vo Gin­tau­to Kė­vi­šo sū­naus įmo­nės reng­tam kon­cer­tui, dėl ku­rio or­ga­ni­za­vi­mo skaid­ru­mo tea­tras su­lau­kė ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ir po­li­ti­kų kri­ti­kos.

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai aiš­ki­na­si, ar šios ap­lin­ky­bės bu­vo ži­no­mos Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės vie­ša­jai įstai­gai „Vil­niaus fes­ti­va­liai“, per ku­rią ir bu­vo skir­ta par­ama, ir ne­at­me­ta svars­ty­ti kas­me­ti­nės par­amos LNOBT nu­trau­ki­mą.

Sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, iš vi­so LNOBT reng­tiems įvai­rių žy­mių pa­sau­ly­je or­kes­trų ir at­li­kė­jų kon­cer­tams 2010–2017 me­tais iš Vil­niaus biu­dže­to skir­ta per 200 tūkst. eu­rų. Iš jų – 30 tūkst. eu­rų per­nai vy­ku­siam Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro kon­cer­tui, ku­rį or­ga­ni­za­vo LNOBT va­do­vo Gin­tau­to Kė­vi­šo sū­naus įmo­nė. Spren­di­mas pri­im­tas dar 2015-ai­siais, ta­čiau jau at­ėjus nau­ja­jai Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus li­be­ra­lų pa­skir­tai ad­mi­nis­tra­ci­jai. Be­je, par­ama, kaip ir anks­tes­niais at­ve­jais, skir­ta ne tie­sio­giai, o per „Vil­niaus fes­ti­va­lius“.

Sa­vi­val­dy­bės pa­teik­ti do­ku­men­tai ro­do, kad 2015-ai­siais jau bu­vo nu­ma­ty­tos ir kon­kre­čios kon­cer­tų są­ma­tos. Kaip BNS pa­tvir­ti­no „Vil­niaus fes­ti­va­lių“ di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Mer­ke­lys, są­ma­tas ren­gia kon­cer­to or­ga­ni­za­to­riai ir šiuo at­ve­ju tai da­ry­ti tu­rė­jo vie­nin­te­liai įga­lio­ti Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro at­sto­vai Lie­tu­vo­je – Kip­re re­gis­truo­ta bend­ro­vė „Ri­ver­si­de mu­sic“, ku­rios ak­ci­nin­kas yra G.Kė­vi­šo sū­nus Mar­ty­nas. Sa­vo in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je G.Kė­vi­šas skel­bia, kad ki­tos, Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tos bend­ro­vės „Ri­ver­si­de mu­sic“ ak­ci­nin­kė yra ir jo žmo­na Rū­te­lė Kė­vi­šie­nė.

Pats G.Kė­vi­šas anks­čiau žur­na­lis­tams tei­gė ne iš kar­to su­ži­no­jęs, kad kon­cer­tą or­ga­ni­zuos jo sū­naus įmo­nė ir vos tik tai su­ži­no­jęs nu­si­ša­li­no. Ty­ri­mą at­li­ku­si Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba bu­vo prieš­in­gos nuo­mo­nės ir kons­ta­ta­vo, kad G.Kė­vi­šui šis fak­tas bu­vo ži­no­mas iš anks­to, o nu­si­ša­li­ni­mas bu­vo for­ma­lus.

Sa­vi­val­dy­bė ten­ki­no ne vi­sus prašymus

Dėl par­amos ke­tu­riems kon­cer­tams LNOBT į sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si dar 2015-ųjų bir­že­lį. Krei­pi­mą­si, ad­re­suo­tą nau­jai iš­rink­tam me­rui Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui, pa­si­ra­šė pats G.Kė­vi­šas. Ja­me pra­šy­ta par­em­ti LNOBT 2016–2017 me­tais pla­nuo­ja­mus kon­cer­tus, tarp jų – du G.Kė­vi­šo sū­naus įmo­nės „Ri­ver­si­de mu­sic“ vė­liau suo­rga­ni­zuo­tus pa­si­ro­dy­mus: Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro kon­cer­tą su di­ri­gen­tu An­to­nio Pa­ppa­no (An­to­ni­ju­mi Pa­pa­no) bei smui­ki­nin­ku Ni­ko­la­ju­mi Znai­de­riu, taip pat Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos Ka­ra­liš­ko­jo fil­har­mo­ni­jos or­kes­tro kon­cer­tą su di­ri­gen­tu Char­les Du­toit (Šar­liu Diu­to). Vis dėl­to 30 tūkst. eu­rų skir­ta tik Lon­do­no sim­fo­ni­niam or­kes­trui at­vež­ti į Vil­nių – bend­ra kon­cer­to są­ma­ta sie­kė 180 tūkst. eu­rų, li­ku­si da­lis su­rink­ta iš rė­mė­jų, tea­trui ski­ria­mo fi­nan­sa­vi­mo. Par­ama, kaip tei­gia sa­vi­val­dy­bė, skir­ta ne tie­sio­giai LNOBT, o per sa­vi­val­dy­bės įsteig­tą vie­šą­ją įstai­gą „Vil­niaus fes­ti­va­liai“. Jai va­do­vau­ja Re­mi­gi­jus Mer­ke­lys.

Prieš 15 me­tų įvai­rių kul­tū­ri­nių ren­gi­nių rė­mi­mui su­kur­tos įstai­gos „Vil­niaus fes­ti­va­liai“ va­do­vas pa­brė­žia, kad toks pi­ni­gų sky­ri­mas kul­tū­ri­niams ren­gi­niams yra įpras­ta sa­vi­val­dy­bės pra­kti­ka nuo pat šios įstai­gos įkū­ri­mo. Jis sa­ko ži­nan­tis, kad LNOBT į sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si dėl tie­sio­gi­nės par­amos, ta­čiau to pa­da­ry­ti ad­mi­nis­tra­ci­ja ne­ga­li, nes tuo­met tek­tų reng­ti vie­šą­jį pir­ki­mą.

„To­kiu at­ve­ju pro­ce­dū­ros la­bai už­truk­tų ir gal­būt tuo­met iš­vis ne­išei­tų par­amos skir­ti. Sa­vi­val­dy­bė­je yra per 300 įstai­gų, per ku­rias sa­vi­val­dy­bė re­mia įvai­rius kul­tū­ros, so­cia­li­nius, edu­ka­ci­nius pro­jek­tus“, – BNS aiš­ki­no R.Mer­ke­lys.

Dar vie­nas LNOBT krei­pi­ma­sis į sa­vi­val­dy­bę gau­tas 2016-ųjų ge­gu­žę. Šį­kart – di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Lai­mos Vi­li­mie­nės var­du. Ji pra­šė Vil­niaus vi­ce­me­ro Li­no Kve­da­ra­vi­čiaus 30-čia tūkst. eu­rų par­em­ti Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos Ka­ra­liš­ko­jo fil­har­mo­ni­jos or­kes­tro su di­ri­gen­tu Char­les Du­toit (Šar­liu Diu­to) kon­cer­tą. Be­je, šį kon­cer­tą, ku­rio nu­ma­ty­ta są­ma­ta –vėl 180 tūkst. eu­rų, taip pat or­ga­ni­za­vo G.Kė­vi­šo sū­nus. Re­mian­tis sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais do­ku­men­tais, pa­gei­dau­ja­ma par­ama ne­bu­vo skir­ta.

Par­amą sky­rė ir anks­tes­nės valdžios

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai BNS in­for­ma­vo, kad Vil­niaus mies­tas par­amą LNOBT ski­ria nuo 2010-ųjų, įgy­ven­din­da­mas pro­jek­tą „Gar­siau­si pa­sau­lio or­kes­trai Vil­niu­je“. 2010-ai­siais mies­tui va­do­va­vo me­rai kon­ser­va­to­riai Vi­lius Na­vic­kas ir iš jo pos­tą pe­rė­męs Rai­mun­das Alek­na. 2010-ai­siais 100 tūkst. li­tų (apie 29 tūkst. eu­rų) par­ama skir­ta vie­nam – Niu­jor­ko fil­har­mo­ni­jos or­kes­tro kon­cer­tui. 2011–2014 me­tais, kuo­met spren­di­mus pri­imi­nė­jo da­bar­ti­nio Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) ly­de­rio me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko ad­mi­nis­tra­ci­ja, skir­ta apie 500 tūkst. li­tų (145 tūkst. eu­rų), R.Ši­ma­šiaus va­do­va­vi­mo me­tu 2015 ir 2016 me­tais bu­vo pa­tvir­tin­ta po 30 tūkst. eu­rų par­ama kas­met.

Be per­nai ir už­per­nai įvy­ku­sių Mi­la­no La Sca­los, Lo­no­no or­kes­tro kon­cer­tų, pla­nuo­ta dar 30 tūkst. skir­ti Vie­nos fil­har­mo­ni­jos or­kes­tro kon­cer­to or­ga­ni­za­vi­mui, ta­čiau, kaip in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bė, par­amos ne­pri­rei­kė ir ji ne­bu­vo skir­ta.

Par­ama kas­met nu­ma­to­ma sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te, pa­siū­ly­mą ren­gia sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­tas. Jo va­do­vas, me­ro bend­ra­par­tie­tis li­be­ra­las Vy­tau­tas Mi­ta­las sa­ko, kad ko­mi­te­tas ne­tu­rė­jo jo­kios in­for­ma­ci­jos, jog pi­ni­gai ski­ria­mi G.Kė­vi­šo sū­naus įmo­nei.

„Ne, ne­tu­rė­jo­me to­kios in­for­ma­ci­jos svars­ty­da­mi klau­si­mą ko­mi­te­te (...). Kad G.Kė­vi­šas yra „Vil­niaus fes­ti­va­lio“ me­no va­do­vas, man at­ro­do, yra fak­tas, kad ger­bia­mas Kė­vi­šas bend­ra­dar­biau­ja su „Vil­niaus fes­ti­va­liais“. Tai, aš ma­nau, kad bus pra­dė­tas, ir aš ini­ci­juo­siu ty­ri­mą, ku­ris ir at­sa­kys, ar iš tie­sų „Vil­niaus fes­ti­va­liai“ ži­no­jo, ar ne­ži­no­jo ir ką tai reiš­kia, ko­kią at­sa­ko­my­bę jiems tai už­trau­kia“, – sa­kė V.Mi­ta­las.

Me­ro pa­ta­rė­jas Alek­sand­ras Zub­ria­ko­vas sa­ko, kad R.Ši­ma­šius šiuo me­tu yra Vo­kie­ti­jo­je ir si­tua­ci­jos kol kas pa­ko­men­tuo­ti ne­ga­li. „Bet ma­nau, kad da­bar svars­ty­si­me, ar spren­di­mą per­žiū­rė­ti“, – tei­gė jis.

„Vil­niaus fes­ti­va­lių“ va­do­vas sa­ko ne­ži­no­jęs, kad par­ama te­ko G.Kė­vi­šo šei­mos įmonei

Pats R.Mer­ke­lys taip pat sa­ko ne­ži­no­jęs, kad per­nai per jo va­do­vau­ja­mus „Vil­niaus fes­ti­va­lius“ sa­vi­val­dy­bės skir­ti 30 tūkst. eu­rų pa­gal LNOBT su­tar­tį ati­te­ko G.Kė­vi­šo šei­mos įmo­nei, ku­ri sa­vo ruo­žtu at­sis­kai­tė su Lon­do­no or­kes­tru ir at­li­kė­jais.

„Mes ren­gi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mą vyk­dė­me su LNOBT, jo­kių ki­tų duo­me­nų, vi­di­nių de­ta­lių, kiek už lėk­tu­vo bi­lie­tus bu­vo mo­ka­ma, koks bu­vo vieš­bu­čio ap­mo­kė­ji­mas, ki­tos iš­lai­dos – to­kių de­ta­lių ne­tu­rė­jo­me“, – sa­kė jis.

R.Mer­ke­lys pa­brė­žia, kad „Vil­niaus fes­ti­va­lių“ stei­gė­ja ir vie­nin­te­lė da­li­nin­kė yra sa­vi­val­dy­bė, o vie­nin­te­lė są­sa­ja su tuo­me­ti­nio Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos va­do­vo G.Kė­vi­šo 1997-ai­siais su­ma­ny­tu mu­zi­kos ren­gi­niu „Vil­niaus fes­ti­va­lis“ yra pa­va­di­ni­mų pa­na­šu­mas. Nuo „Vil­niaus fes­ti­va­lių“ įkū­ri­mo jiems va­do­vau­jan­tis R.Mer­ke­lys taip pat sa­ko ne­pa­me­nan­tis, koks bu­vo G.Kė­vi­šo, tuo­met bu­vu­sio tarp sos­ti­nės ta­ry­bos val­dan­čių­jų, in­dė­lis ku­riant įstai­ga.

„Kiek aš pri­si­me­nu, tai bu­vo be­rods me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko ir mū­sų kul­tū­ri­nin­kų, ko­kių 5–6, ini­cia­ty­va, jie įti­ki­nė­jo me­rą, kad rei­kia to­kios įstai­gos. Čia Kė­vi­šo va­di­mens ne­ga­liu pri­si­min­ti ir pa­sa­ky­ti, ar jis bu­vo le­mia­mas, ar la­bai di­de­lis“, – pa­sa­ko­jo R.Mer­ke­lys.

Su pa­čiu G.Kė­vi­šu BNS ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti. Jis ži­nu­te in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu yra už­sie­ny­je ir grįš tik po sa­vai­tės.

Kaip skelb­ta anks­čiau, pa­gal su­tar­tis su „Ri­ver­si­de mu­sic“ LNOBT per­nai su­ren­gė so­lis­tų An­ge­los Gheorg­hiu (An­ge­los Geor­gi­ju), so­lis­to Ma­rius'o Bren­ciu (Ma­riaus Bren­ciu) ir di­ri­gen­to Cip­ria­no Teo­do­ras­cu (Kip­ria­no Teo­do­ras­ku) kon­cer­tas, Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro su di­ri­gen­tu An­to­nio Pa­ppa­no (An­to­ni­ju­mi Pa­pa­no) ir smui­ki­nin­ku Ni­ko­la­ju­mi Znai­de­riu kon­cer­tas, taip pat Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos Ka­ra­liš­ko­jo fil­har­mo­ni­jos or­kes­tro su di­ri­gen­tu Char­les Du­toit (Šar­liu Diu­to). Iš vi­so „Ri­ver­si­de mu­sic“ su­mo­kė­ta 390 tūkst. eu­rų, ko­kia da­lis ati­te­ko at­li­kė­jams, nei LNOBT, nei pats G.Kė­vi­šas ne­skel­bia.

G.Kė­vi­šas su­tar­ties ne­pa­si­ra­šė – tai už jį pa­da­rė pa­va­duo­to­jas Nag­lis Stan­ci­kas. To­kią pra­kti­ką ne­pa­lan­kiai įver­ti­no Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT), Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT), pa­žy­mė­da­mos, kad nu­si­ša­li­ni­mas te­bu­vo for­ma­lus ir ne­už­ti­kri­no spren­di­mų skaid­ru­mo. Po tar­ny­bų iš­va­dų G.Kė­vi­šo pa­siaiš­ki­ni­mo par­ei­ka­la­vo kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė – Jons­son, Sei­mo opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai ra­gi­na G.Kė­vi­šą trauk­tis iš par­ei­gų, taip pat pra­šo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos įver­tin­ti G.Kė­vi­šo šei­mos na­rių tur­to ir pa­ja­mų pa­grįs­tu­mą. LNOBT va­do­vas yra dek­la­ra­vęs tur­tą ir pa­ja­mas, ta­čiau dek­la­ra­ci­ja nė­ra vie­ša.