Savivaldybės nepanaudojo 50 proc. socialinei paramai skirtų lėšų
Nu­ma­to­ma, kad 2015 m. vi­so­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se liks ne­pa­nau­do­ta 50 proc. so­cia­li­nėms pa­šal­poms bei būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų, karš­to bei ge­ria­mo­jo van­dens iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­joms skir­tų lė­šų.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė pri­me­na, kad pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei par­amai skir­tas, bet ne­pa­nau­do­tas lė­šas sa­vi­val­dy­bės pri­va­lo nau­do­ti ki­tiems svar­biems so­cia­li­niams po­rei­kiams ten­kin­ti – taip sa­vi­val­dy­bes elg­tis nuo 2015 m. pra­džios įpa­rei­go­ja nau­ja­sis Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės par­amos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mas, pra­ne­ša So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.

Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės par­amos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti nuo 2015 me­tų sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­ma be­veik 230 mln. eu­rų. Įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad ne­pa­nau­do­tas lė­šas sa­vi­val­dy­bės ne grą­ži­na į biu­dže­tą, bet nau­do­ja ki­toms so­cia­li­nėms reik­mėms.

Vi­du­ti­niš­kai per vie­ną 2015 me­tų sau­sio – rug­sė­jo mė­ne­sį so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­vo 114,7 tūkst. as­me­nų (4,0 proc. vi­sų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų). Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų sau­sio – rug­sė­jo mė­ne­siais, vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­vu­sių as­me­nų skai­čius su­ma­žė­jo 22,1 proc., iš­lai­dos so­cia­li­nei pa­šal­pai mo­kė­ti su­ma­žė­jo 27,0 proc.

Būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų ir iš­lai­dų van­de­niui kom­pen­sa­ci­joms teik­ti per 2015 me­tų sau­sio – rug­sė­jo mė­ne­sius iš­leis­ta 31,25 proc. ma­žiau lė­šų nei per tą pa­tį 2014 me­tų lai­ko­tar­pį.

Vi­du­ti­niš­kai per vie­ną 2015 me­tų sau­sio – rug­sė­jo šil­dy­mo se­zo­no mė­ne­sį būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jas ga­vo 144,4 tūkst. as­me­nų (5 proc. vi­sų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų). Per vie­ną 2015 me­tų sau­sio – rug­sė­jo šil­dy­mo se­zo­no mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su ati­tin­ka­mu 2014 me­tų lai­ko­tar­piu, vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį ga­vu­sių būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jas as­me­nų skai­čius su­ma­žė­jo 26,7 proc.

So­cia­li­nės pa­šal­pos ir kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jų bei iš­lai­dų ma­žė­ji­mui la­biau­siai įta­kos tu­rė­jo be­dar­bių skai­čiaus ma­žė­ji­mas (Lie­tu­vos dar­bo bir­žos duo­me­ni­mis, 2016 m. sau­sio 1 d. Lie­tu­vos dar­bo bir­žos duo­me­nų re­gis­tre bu­vo 9 proc. vi­sų ša­lies dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų, o tai 0,3 proc. ma­žiau nei prieš me­tus) ir au­gan­čios gy­ven­to­jų pa­ja­mos.