Savivaldybės kratosi Aurelijaus Verygos ir Jurgitos Petrauskienės idėjos
Kau­no mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai tei­gia svars­ty­sian­tys siū­ly­mą dėl pie­tų per­trau­kos il­gi­ni­mo ir šve­diš­ko sta­lo pri­nci­po mo­kyk­lo­se, ta­čiau at­krei­pia dė­me­sį, kad tai ga­li su­kel­ti ne­pa­to­gu­mų bū­re­lius lan­kan­tiems moks­lei­viams.

„Vai­kai pa­val­go per pus­va­lan­dį, ki­tą lai­ką mes tu­rė­tu­me gal­vo­ti apie jų užė­mi­mą. Ki­tas klau­si­mas – il­gė­ja vai­ko bu­vi­mas mo­kyk­lo­je ir nu­si­ke­lia įvai­rios užk­la­si­nės veik­los. (...) Tų mo­kyk­lų mo­ki­niams ga­li at­si­ras­ti prob­le­mų lan­kant pa­pil­do­mus už­siė­mi­mus“, – BNS sa­kė Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Pu­trie­nė.

Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Ne­stec­kis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad il­ges­nė pie­tų per­trau­ka kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se bū­tų su­dė­tin­ga mo­ky­to­jams, dir­ban­tiems dau­giau nei vie­no­je švie­ti­mo įstai­go­je, be to, rei­kė­tų de­rin­ti moks­lei­vių par­ve­ži­mą mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais.

„Vai­kai tu­ri ir užk­la­si­nių veik­lų, ne­for­ma­laus ug­dy­mo pa­mo­kė­les – la­bai daug kas keis­tų­si. (...) Ir su­ve­ži­mas vai­kų yra pri­tai­ko­mas – kad au­to­bu­siu­kai juos ga­lė­tų at­vež­ti ir iš­vež­ti – vis­kas yra su­si­ję, rei­kia ma­ty­ti vi­su­mą, ne tik pra­il­gin­tą pie­tų per­trau­ką“, – BNS sa­kė jis.

Ra­jo­ne Švie­ti­mo ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jų siū­ly­mą pla­nuo­ja­ma ap­tar­ti rug­sė­jo pra­džio­je, kai iš at­os­to­gų grįš mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės. Kau­ne pa­siū­ly­mas yra svars­to­mas ir pla­nuo­ja­ma, kad maž­daug pen­kio­se mo­kyk­lo­se šį mai­ti­ni­mo bū­dą bū­tų ga­li­ma iš­ban­dy­ti, ta­čiau tai ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­din­ta ne anks­čiau sau­sio mė­ne­sio.

„Rei­ka­lin­gi sis­te­mi­niai spren­di­mai, ku­rie už­trun­ka. (...) Mo­kyk­lų val­gyk­lo­se dir­ba pri­va­čios įstai­gos, ku­rie tei­kia šią pa­slau­gą – tu­rė­tu­me kal­bė­ti su tie­kė­jais, ar jie ga­lė­tų tai už­ti­krin­ti. Tai su­si­ję su iš­lai­do­mis įren­giant pa­tal­pas, pri­tai­kant to­kiam mai­ti­ni­mui“, – sa­kė N.Pu­trie­nė.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad Kau­no mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėms siū­lo iš­ban­dy­ti pi­lo­ti­nį pro­jek­tą mo­kyk­lo­se – il­gin­ti pie­tų per­trau­kas iki vie­nos va­lan­dos, o mais­tą tiek­ti ne por­ci­jo­mis, kaip yra šiuo me­tu, o šve­diš­ko sta­lo pri­nci­pu.

Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, šiam mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos bei švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės pa­siū­ly­tam pro­jek­tui pa­si­tei­si­nus, toks mo­de­lis bū­tų die­gia­mas ir ki­to­se ša­lies mo­kyk­lo­se.

„Tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad Lie­tu­vos moks­lei­vių mi­ty­ba yra pra­sta ir no­rint ug­dy­ti svei­ką jau­ną­ją kar­tą yra bū­ti­na tai­sy­ti nu­sis­to­vė­ju­sį mo­de­lį, to­dėl re­mian­tis už­sie­nio ša­lių pa­tir­ti­mi bu­vo pa­siū­ly­tas vi­siš­kai nau­jas mi­ty­bos pla­nas. Kau­nas ir Kau­no ra­jo­nas šiam pi­lo­ti­niam pro­jek­tui bu­vo pa­si­rink­tas ne­at­si­tik­ti­nai. Čia val­džia jau at­krei­pė dė­me­sį į keis­ti­ną si­tua­ci­ją, ban­dė ją ge­rin­ti ki­tais bū­dais ir yra at­vi­ra ino­va­ty­vioms idė­joms“, – sa­ko svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras A.Ve­ry­ga.

Kau­no ra­jo­nas jau yra iš­ban­dęs šve­diš­ko sta­lo mo­de­lį kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se, o Kau­no mies­tas kaip tik šiuo me­tu svars­to mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ge­ri­ni­mą ug­dy­mo įstai­go­se.

Mi­nis­tro A.Ve­ry­gos tei­gi­mu, mi­ty­bos spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja, kad pie­tūs bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mi ne vė­liau kaip pra­ėjus 4 val. nuo pa­mo­kų pra­džios. Vai­kų ir jau­ni­mo ap­tar­na­vi­mui pie­tų me­tu pa­ge­rin­ti re­ko­men­duo­ja­ma ras­ti ga­li­my­bę pa­il­gin­ti per­trau­kas iki vie­nos va­lan­dos.

Ki­ta daž­na prob­le­ma, anot SAM – moks­lei­viams pa­tei­kia­mas mais­tas por­ci­jo­mis. Moks­lei­viai, mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, bū­na iš­ran­kūs ir su­val­go ti­krai ne vis­ką, tad gau­na ne­pa­kan­ka­mą ka­lo­ri­jų ir nau­din­gų me­džia­gų kie­kį. To­dėl re­ko­men­duo­ja­ma su­da­ry­ti ga­li­my­bę moks­lei­viams pa­si­rink­ti iš ke­lių karš­tų­jų pie­tų pa­tie­ka­lų ir ke­lių gar­ny­rų.

Be to, SAM nu­ro­do, kad moks­lei­viams tu­ri bū­ti su­teik­ta ga­li­my­bė pa­tiems at­si­neš­ti mais­tą iš na­mų. Už to­kio mais­to ko­ky­bę bū­tų at­sa­kin­gi vai­ko tė­vai ar glo­bė­jai.