Savivaldybėms užraukė skolų maišą
Ša­lies sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai reiš­kia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl ge­ro­kai griež­tes­nių sko­li­ni­mo­si iš ban­kų nuo­sta­tų, įsi­ga­lio­ju­sių nuo šie­met. Nuo­gąs­tau­ja­ma, kad ga­li strig­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mas, nes me­ri­jos ne­tu­rės pa­kan­ka­mai pi­ni­gų pri­si­dė­ti prie jų fi­nan­sa­vi­mo.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja aiš­ki­na, jog įves­ti ri­bo­ji­mus bu­vo bū­ti­na ma­tant, kaip vie­tos val­džia vis gi­liau len­da į sko­las, ir ti­ki­na, kad eu­ro­pi­niams pro­jek­tams sa­vi­val­dy­bės ga­lės pa­nau­do­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to gau­tas su­bsi­di­jas.

Sko­lų kup­ra augo

Kur kas griež­tes­nės sko­li­ni­mo­si są­ly­gos nu­ma­ty­tos dar 2014 me­tais Sei­mo pri­im­ta­me Fis­ka­li­nės su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mo kons­ti­tu­ci­nia­me įsta­ty­me. Jis ra­do­si pa­ste­bė­jus, kad sa­vi­val­dy­bių sko­los ėmė aug­ti. 2013 me­tų sau­sio 31 die­ną jos sie­kė 268 mln. eu­rų, 2014-ųjų gruo­džio 31-ąją – 326 mln. eu­rų. Su ko­kio­mis sko­lo­mis sa­vi­val­dy­bės bai­gė 2015-uo­sius, kol kas ne­sus­kai­čiuo­ta. Per­nai spa­lio 1 die­ną jos sie­kė 320 mln. eu­rų. La­biau­siai pra­sis­ko­li­nu­si bu­vo sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė – jos sko­los su­da­rė 128 proc. me­ti­nio biu­dže­to. Dau­giau kaip 60 proc. me­ti­nio biu­dže­to dy­džio sko­lų tu­rė­jo Aly­taus mies­to, Ku­piš­kio ir Ro­kiš­kio ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės.

Nuo šie­met sa­vi­val­dy­bėms ran­kos im­ant pa­sko­las iš ban­kų su­riš­tos. Pa­gal mi­nė­tą įsta­ty­mą, sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rių asig­na­vi­mai ne­vir­ši­ja 0,3 proc. pra­ėju­sių me­tų bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to, biu­dže­tas tu­ri bū­ti vyk­do­mas taip, kad asig­na­vi­mai ne­vir­šy­tų pa­ja­mų dau­giau kaip 1,5 pro­cen­to.

Algirdas Vrubliauskas: "Detalių dar neišgirdome. Kalbama, kad subsidiją galbūt reikės grąžinti, gal tik dalį jos, o gal apskritai nereikės."

Vir­vė ant kaklo

Ša­kių ra­jo­no me­ras Juo­zas Ber­ta­šius ne­slė­pė pa­si­pik­ti­ni­mo griež­tes­nė­mis fis­ka­li­nės draus­mės nuo­sta­to­mis. Anot jo, dėl jų la­biau­siai nu­ken­tė­jo tos me­ri­jos, ku­rios iki šiol tau­pė, ne­iš­lai­da­vo ir ne­lin­do į sko­las.

„Mū­sų sa­vi­val­dy­bė ti­krai nė­ra pra­sis­ko­li­nu­si. Tau­pė­me ir sten­gė­mės sko­lin­tis kuo ma­žiau. Ta­čiau pri­imant įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bės, ku­rios pi­ni­gus tau­pė ir ne­sis­ko­li­no, bu­vo pri­ly­gin­tos iš­lai­da­vu­sioms. Tad mū­sų tau­pu­mas at­si­su­ko prieš mus pa­čius“, – LŽ tei­gė J. Ber­ta­šius.

Pa­sak jo, itin di­de­lę ne­igia­mą įta­ką ap­ri­bo­ji­mas tu­rės įgy­ven­di­nant 2014–2020 me­tų ES in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus, nes juos ko­fi­nan­suo­ti rei­kės ne iš pa­sis­ko­lin­tų, o iš sa­vų lė­šų. J. Ber­ta­šiaus aiš­ki­ni­mu, pa­gal se­ną­ją tvar­ką ra­jo­nas šie­met bū­tų ga­lė­jęs pa­sis­ko­lin­ti iki 4 mln. eu­rų, o pa­gal da­bar­ti­nę ga­lės tik iki 800 tūkst. eu­rų.

„Pa­da­ry­ta ne­są­mo­nė. Jei jau no­rė­ta ap­ri­bo­ti sa­vi­val­dy­bių sko­li­ni­mą­si, rei­kė­jo nu­ma­ty­ti, kad tai tai­ko­ma pra­sis­ko­li­nu­sioms sa­vi­val­dy­bėms, o ne vi­soms. Šie­met dar kaip nors iš­si­ver­si­me, ta­čiau ki­tą­met, kai bus pra­dė­ta įgy­ven­din­ti įvai­rius pro­jek­tus, lė­šų po­rei­kis bus kur kas di­des­nis. Ne­ži­nau, kaip rei­kės vers­tis“, – kal­bė­jo me­ras.

Eu­ro­pi­niams pro­jek­tams ko­fi­nan­suo­ti sa­vi­val­dy­bėms siū­lo­ma nau­do­ti sa­vas lė­šas. Ta­čiau, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) skai­čia­vi­mu, jei da­lis sa­vi­val­dy­bių ir ras­tų ga­li­my­bių skir­ti lė­šų, tai su­da­ry­tų ne dau­giau kaip 3,5 proc. pro­jek­tų ver­tės, o juk įgy­ven­din­da­mos ES fon­dų pi­ni­gais fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus sa­vi­val­dy­bės tu­ri už­ti­krin­ti vi­du­ti­niš­kai nuo 7,5 iki 15 proc. nuo­sa­vų lė­šų in­dė­lį.

Bend­ras nu­ma­to­mas sa­vi­val­dy­bių nuo­sa­vo in­dė­lio dy­dis pa­gal 2014–2020 me­tų veiks­mų prog­ra­mos pri­ori­te­tus sie­kia 119 mln. eu­rų, nes ski­ria­mos ES fon­dų lė­šos su­da­ro 885 mln. eu­rų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad vien šie­met pro­jek­tams fi­nan­suo­ti sa­vi­val­dy­bėms pri­reiks apie 14 mln. eu­rų.

LSA pre­zi­den­to, Drus­ki­nin­kų me­ro Ri­čar­do Ma­li­naus­ko tei­gi­mu, su­griež­tin­ta sko­li­ni­mo­si tvar­ka sa­vi­val­dy­bes ri­bo­ja per stip­riai. Be to, jei sa­vi­val­dy­bės ne­įgy­ven­dins pro­jek­tų pa­nau­do­da­mos eu­ro­pi­nes lė­šas, vė­liau vi­sus pro­jek­tus tu­rės fi­nan­suo­ti tik sa­vo lė­šo­mis. Su­si­da­ry­tų ge­ro­kai di­des­nė su­ma, nei rei­kė­tų sko­lin­tis.

Siū­lo išeitį

Sa­vi­val­dy­bių nuo­gąs­ta­vi­mus Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ne­lin­ku­si lai­ky­ti pa­grįs­tais ir siū­lo joms teik­ti su­bsi­di­jas iš vals­ty­bės biu­dže­to, už­ti­kri­nant jų nuo­sa­vus in­dė­lius. Taip esą sie­kia­ma ska­tin­ti sa­vi­val­dy­bes in­ves­tuo­ti į pro­jek­tus, ku­rie pa­dė­tų tu­rė­ti ma­žiau iš­lai­dų, bet dau­giau pa­ja­mų. Ne­va sa­vi­val­dy­bės bus ska­ti­na­mos da­ly­vau­ti ener­gi­nio efek­ty­vu­mo ir ki­to­se prog­ra­mo­se, ku­rios įgy­ven­di­na­mos nau­do­jant leng­va­ti­nes pa­sko­las ir ga­ran­ti­jas.

„Ieš­ko­jo­me spren­di­mo, kaip, iš­lai­kant fis­ka­li­nę draus­mę, ne­di­di­nant sa­vi­val­dy­bėms leis­ti­nų sko­li­ni­mo­si li­mi­tų, pa­dė­ti joms pa­deng­ti ga­li­mą nuo­sa­vų lė­šų trū­ku­mą. Vie­nas bū­dų – su­bsi­di­jos, ku­rios bus tei­kia­mos tik griež­tai įver­ti­nus jų po­rei­kį“, – tei­gė fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius. Jis įsi­ti­ki­nęs, jog tik taip vyk­do­mi pro­jek­tai leis pa­jus­ti tei­gia­mą eko­no­mi­nį efek­tą kon­kre­čiai te­ri­to­ri­jai – pri­trauks pri­va­čių in­ves­ti­ci­jų, su­kurs dar­bo vie­tų.

To­kį su­ma­ny­mą mi­nis­tras pri­sta­tė LSA. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bių va­do­vai jį kol kas ver­ti­na la­bai at­sar­giai. Kaip tei­gė LSA vi­cep­re­zi­den­tas, Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, idė­ja gal ge­ra, ta­čiau kol kas ne­ži­no­ma, kaip ji bū­tų įgy­ven­di­na­ma.

„De­ta­lė­se daž­nai sly­pi vel­nias, bet to­kio su­ma­ny­mo de­ta­lių dar ne­iš­gir­do­me. Kal­ba­ma, kad su­bsi­di­ją gal­būt rei­kės grą­žin­ti, gal tik da­lį jos, o gal aps­kri­tai ne­rei­kės. Vis­kas pri­klau­sys nuo pro­jek­tu pa­siek­tų ro­dik­lių. Ta­čiau kaip vyks ver­ti­ni­mas, kon­tro­lė, kol kas ne­aiš­ku“, – sa­kė jis.