Savivaldybėms teks verstis be opozicijos lyderių
Sei­mo kon­ser­va­to­rių ini­cia­ty­va stip­ri­ni sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ma­žu­mas (opo­zi­ci­ją) Vy­riau­sy­bės ne­su­ža­vė­jo. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rio­mis siū­lo­ma nu­sta­ty­ti opo­zi­ci­jos par­ei­gas ir tei­ses bei nu­ma­ty­ti, kad vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se bū­tų stei­gia­ma opo­zi­ci­jos ly­de­rio par­ei­gy­bė, siū­lo­ma ne­pri­tar­ti.

Sei­mo opo­zi­cio­nie­rių And­riaus Ku­bi­liaus ir Do­na­to Jan­kaus­ko siū­ly­mą iš­nag­ri­nė­ję Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) spe­cia­lis­tai kons­ta­ta­vo, kad ga­lio­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas ir da­bar už­ti­kri­na pa­kan­ka­mas ga­li­my­bes kiek­vie­nam sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui vyk­dy­ti jam su­teik­tus įga­lio­ji­mus ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar šis pri­klau­so ta­ry­bos dau­gu­mai ar ma­žu­mai.

Sei­mo na­rių tei­gi­mu, teik­ti mi­nė­tas pa­tai­sas pa­ska­ti­no sie­kis su­stip­ri­ni sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ma­žu­mas (opo­zi­ci­ją), kad vie­tos ly­giu bū­tų puo­se­lė­ja­mos ir stip­ri­na­mos de­mo­kra­ti­jos ver­ty­bės bei de­mo­kra­tiš­kos vie­tos sa­vi­val­dy­bių val­dy­mo pra­kti­kos. Pa­sak jų, pro­jek­tu sie­kia­ma tiks­liau apib­rėž­ti opo­zi­ci­jos vie­tą sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dar­be, nu­sta­ty­ti jos par­ei­gas ir tei­ses, aiš­kiai nu­brėž­ti pri­nci­pus, ku­riais sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ma­žu­ma de­le­guo­ja pir­mi­nin­kus į Kon­tro­lės ko­mi­te­tą, Eti­kos ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jas. Taip pat nu­ma­to­ma, kad vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se bū­tų įve­da­ma opo­zi­ci­jos ly­de­rio par­ei­gy­bė, pri­ly­gi­na­ma me­ro pa­va­duo­to­jo par­ei­gy­bei. To­kia nau­jo­vė, Sei­mo na­rių aps­kai­čia­vi­mu, kas­met rei­ka­lau­tų ne ma­žiau kaip 748 078 eu­rų (ar­ba 2 244 234 eu­rų per 3 me­tus). Ši su­ma tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­ta sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų biu­dže­tuo­se. Sei­mo na­rių nuo­mo­ne, da­bar­ti­nis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas tik epi­zo­diš­kai apib­rė­žia sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ma­žu­mų veik­lą, tei­ses ir par­ei­gas. Ne re­tai įsta­ty­me nu­ma­ty­tos nuo­sta­tos, pa­vyz­džiui, dėl Kon­tro­lės ko­mi­te­to ar Eti­kos ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų sky­ri­mo, skir­tin­go­se sa­vi­val­dy­bė­se yra trak­tuo­ja­mos skir­tin­gai, iš­si­vys­to ne vie­no­da ir teis­muo­se gin­či­ja­ma pra­kti­ka. Tuo me­tu VRM spe­cia­lis­tai at­krei­pė dė­me­sį, kad siū­lo­ma iš­im­tis dėl va­do­va­vi­mo šiems ko­mi­te­tams, nė­ra pa­grįs­ta jo­kiais ob­jek­ty­viais kri­te­ri­jais ir pa­žeis­tų ki­tų ta­ry­bos na­rių, ne­prik­lau­san­čių ta­ry­bos ma­žu­mai, ly­gy­bės pri­nci­pą. Eks­per­tai taip pat ne­ma­to pa­grin­do sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se steig­ti opo­zi­ci­jos ly­de­rio par­ei­gy­bę. Juo­lab, kad net ir pri­ly­gi­nus ją vi­ce­me­ro, tei­sės ir par­ei­gos, pri­skir­tos pa­sta­ra­jam, ne­at­si­ras­tų. Tai prieš­ta­rau­tų tei­sė­kū­ros aiš­ku­mo ir sis­te­miš­ku­mo pri­nci­pui.