Savivaldybė „Vilniaus festivaliuose“ atlieka auditą
Sos­ti­nės kul­tū­ri­niams fes­ti­va­liams par­amą skirs­tan­čio­je įstai­go­je „Vil­niaus fes­ti­va­liai“ at­lie­ka­mas au­di­tas.

Kaip BNS in­for­ma­vo me­ro pa­ta­rė­jas Alek­sand­ras Zub­ria­ko­vas, sa­vi­val­dy­bės Au­di­to tar­ny­ba ti­kri­ni­mą at­lie­ka jau apie mė­ne­sį – ti­kri­na­mos eta­tų struk­tū­ros ir fi­nan­si­niai da­ly­kai.

Me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius sa­ko, kad au­di­tą jis pa­ve­dė at­lik­ti at­siž­velg­da­mas į kri­ti­ką dėl „Vil­niaus fes­ti­va­lių“ skirs­to­mos par­amos, tai pat dėl čia dir­ban­čių as­me­nų dar­bo san­ty­kių su ki­to­mis įstai­go­mis, įskai­tant Vil­niaus fes­ti­va­lio stei­gė­ją, Lie­tu­vos ope­ros ir ba­le­to tea­tro va­do­vą Gin­tau­tą Kė­vi­šą.

Anot me­ro, nuo au­di­to re­zul­ta­tų pri­klau­sys, ar bus svars­to­ma įstai­gos va­do­vo Re­mi­gi­jaus Mer­ke­lio at­sa­ko­my­bė.

„Man ky­la įvai­rių klau­si­mų, dėl to ir pa­ve­džiau iš­siaiš­kin­ti vi­sus da­ly­kus – ir anks­čiau vy­ku­sius vi­sus fi­nan­sa­vi­mus, tų fi­nan­sa­vi­mų tvar­kas, pa­nau­do­ji­mo tiks­lin­gu­mą. Kol kas re­zul­ta­tų nė­ra, bet klau­si­mų ne­abe­jo­ti­nai ky­la. Ma­nau, ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­si­me at­sa­ky­mus“, – BNS sa­kė me­ras.

Vil­niaus fes­ti­va­liams šie­met sa­vi­val­dy­bė sky­rė 317 tūkst. eu­rų, iš jų dar­bo už­mo­kes­čiui – 125 tūkst. eu­rų, li­ku­sios lė­šos pa­skirs­ty­tos de­vy­niems fes­ti­va­liams fi­nan­suo­ti: po 16,7 tūkst. eu­rų nu­ma­ty­ta „Vil­niaus fes­ti­va­liui“, fes­ti­va­liams „Si­re­nos“, „Gai­da“, „Nau­ja­sis Bal­ti­jos šo­kis“, „Ki­no pa­va­sa­ris“, „Kris­tu­po va­sa­ros fes­ti­va­lis“, „Vil­nius Ma­ma Jazz“, „Vil­nius Jazz“, „Ban­chet­to Mu­si­ca­le“, pro­jek­tui „Kul­tū­ros nak­tis“ skir­ta 61 tūkst. eu­rų, „Gat­vės mu­zi­kos die­nai“ – 7 tūkst. eu­rų, „Sos­ti­nės die­nai“ – 54 tūkst. eu­rų.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja šiuo me­tu aiš­ki­na­si, ar G.Kė­vi­šas tu­rė­jo tei­sę pa­pil­do­mai dirb­ti vie­šo­jo­je įstai­go­je „Vil­niaus fes­ti­va­liai“. Mi­nis­te­ri­ja nu­sta­tė, kad tam G.Kė­vi­šas ne­tu­rė­jo rei­ka­lin­go mi­nis­te­ri­jos lei­di­mo. Taip pat kons­ta­tuo­ta, kad vyk­da­mas į ko­man­di­ruo­tes kaip LNOBT va­do­vas jis ne­ga­lė­jo at­lik­ti dar­bo „Vil­niaus fes­ti­va­liuo­se „.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė per „Vil­niaus fes­ti­va­lius“ yra sky­ru­si 30 tūkst. eu­rų par­amą per­nai vy­ku­siam Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro kon­cer­tui, ku­rį or­ga­ni­za­vo G.Kė­vi­šo sū­naus Mar­ty­no va­do­vau­ja­ma Kip­re re­gis­truo­ta įmo­nė „Ri­ver­si­de mu­sic Ltd“. Pats G.Kė­vi­šas pra­šė sa­vi­val­dy­bės par­amos dar dviem sū­naus or­ga­ni­zuo­tiems kon­cer­tams. Dėl to Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) at­lie­ka ty­ri­mą. Iš vi­so trims kon­cer­tams LNOBT sky­rė 390 tūkst. eu­rų.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja taip pat aiš­ki­na­si ap­lin­ky­bes dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos tea­tro ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos va­do­vų, ku­rie be sa­vo par­ei­gų dir­ba vie­šo­jo­je įstai­go­je „Vil­niaus fes­ti­va­liai“, nors tam nė­ra ga­vę kul­tū­ros mi­nis­trės lei­di­mo. Na­cio­na­li­nio tea­tro va­do­vas Mar­ty­nas Bud­rai­tis sa­ko tu­rė­jęs anks­tes­nio mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio žo­di­nį lei­di­mą, o nau­jo­ji va­do­vy­bė ne­paaiš­ki­no tvar­kos, kaip gau­ti lei­di­mą.