Savivaldybė nemato priežasčių skųsti sprendimą dėl „w“
Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė ne­ma­to prie­žas­čių skųs­ti Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mo, ku­riuo sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rius įpa­rei­go­tas už bel­go iš­te­kė­ju­sios lie­tu­vės pa­var­dę san­tuo­kos liu­di­ji­me ra­šy­ti su ne­lie­tu­viš­ka rai­de „w“, penk­ta­die­nį BNS in­for­ma­vo me­ras.

„Teis­mo spren­di­mo teks­to dar ne­ma­čiau, bet pa­gal tai, kas bu­vo pa­skelb­ta, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ne­ma­tau prie­žas­čių, ko­dėl rei­kė­tų skųs­ti šį spren­di­mą“, - tei­gė Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

„Aš ne­ma­tau jo­kių kliū­čių įgy­ven­din­ti ši­tą teis­mo spren­di­mą ir ma­nau, kad tai yra pa­gar­bu Lie­tu­vos pi­lie­čių at­žvil­giu (...) Ana­lo­giš­kais at­ve­jais, jei­gu, tar­ki­me, mo­te­ris iš­te­ka už vy­ro, ku­rio pa­var­dė­je yra lo­ty­niš­kos rai­dės, ne­san­čios lie­tu­vių kal­bo­je, tai yra tos trys žy­mio­sios rai­dės „x“, „q“ ir „w“, tai, be abe­jo, yra pre­ce­den­tas ir ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­ga tu­rės tuo va­do­vau­tis. Ar­ba jei­gu bus at­neš­tas kū­di­kis re­gis­truo­ti į ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gą ir no­rės gau­ti tė­vo, ku­rio­je yra ta pa­ti bai­sio­ji „w“ rai­dė, pa­var­dę, tai, be abe­jo, šiuo pre­ce­den­tu ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­ga tu­rės va­do­vau­tis“, - pri­dū­rė jis.

Pa­gal įpras­tą tvar­ką, rem­da­mo­si san­tuo­kos liu­di­ji­mais Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų mig­ra­ci­jos val­dy­bos iš­duo­da nau­jus as­mens do­ku­men­tus.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas ket­vir­ta­die­nį įpa­rei­go­jo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rių už bel­go iš­te­kė­ju­sios lie­tu­vės pa­var­dę san­tuo­kos liu­di­ji­me ra­šy­ti su ne­lie­tu­viš­ka rai­de „w“.

Per­nai ko­vą Vil­niaus mies­to Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rius su­si­tuo­ku­siems lie­tu­vei ir bel­gui iš­da­vė san­tuo­kos liu­di­ji­mą, ku­ria­me mo­ters pa­var­dė įra­šy­ta su „v“ rai­de (Pa­uvels), o jos vy­rui pa­var­dė pa­lik­ta ori­gi­na­lo for­ma, t. y. su „w“ rai­de (Pa­uwels). Su­tuok­ti­niai šį spren­di­mą aps­kun­dė.

Teis­mo pra­ne­ši­me spau­dai pa­žy­mi­ma, kad ne­lei­dus pa­keis­ti pa­var­dės Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas ga­lė­tų tai pri­pa­žin­ti dis­kri­mi­na­ci­ja.

„Teis­mas, at­siž­velg­da­mas į vi­sas par­eiš­kė­jų nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes, kons­ta­ta­vo, kad šio­je by­lo­je yra pa­grin­das nu­kryp­ti nuo teis­mų pra­kti­kos: Lie­tu­vo­je yra re­gis­truo­ti as­me­nys, ku­rių pa­var­dė­se eg­zis­tuo­ja „w“ rai­dė, o par­eiš­kė­jos at­ve­ju, at­si­sa­kius tai pa­da­ry­ti, Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas ga­li tai pri­pa­žin­ti kaip dis­kri­mi­na­ci­ją“, - sa­ko­ma teis­mo pra­ne­ši­me.

Anot teis­mo, as­mens pri­va­taus ir šei­mos gy­ve­ni­mo ne­lie­čia­mu­mas tu­ri pri­ori­te­tą prieš vals­ty­bės pa­gei­da­vi­mą sau­go­ti kul­tū­ri­nį iden­ti­te­tą, ne­at­siž­vel­giant į nau­jai su­sik­los­čiu­sias są­ly­gas, Lie­tu­vai ta­pus Eu­ro­pos Są­jun­gos na­re. Nu­tar­ty­je tei­gia­ma, kad ne­be­sant vals­ty­bes ski­rian­čios ri­bos, ne­ga­li­ma ri­bo­ti as­mens įsta­ty­mi­nės tei­sės pa­si­rink­ti sa­vo pa­var­dę (ne­prieš­ta­rau­jan­čią vie­ša­jai tvar­kai ir ge­rai mo­ra­lei).

Teis­mas pa­brė­žė, kad par­eiš­kė­jai su­ke­lia­mi di­de­li ne­pa­to­gu­mai tu­rint skir­tin­gai ra­šo­mą jos ir su­tuok­ti­nio pa­var­dę, o su­tuok­ti­nių vai­kų pa­var­dė vi­suo­met skir­sis nuo tė­vo ar­ba mo­ti­nos pa­var­dės, taip su­var­žant ir ap­ri­bo­jant jų tei­ses bei tei­sė­tus in­te­re­sus.

Ši teis­mo nu­tar­tis nė­ra ga­lu­ti­nė, ji ga­li bū­ti skun­džia­ma aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Klau­si­mą dėl rai­džių ra­šy­mo ori­gi­na­liai daž­nai ke­lia Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys len­kai ir Var­šu­vos po­li­ti­kai.

Sei­me svars­to­mi du al­ter­na­ty­vūs pro­jek­tai: vie­nas lei­džia as­mens do­ku­men­tuo­se nau­do­ti lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­des x, w, q, ki­tas įtei­sin­tų ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je.

Pir­mų­jų pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms. Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris spren­di­mą ver­ti­na skeptiškai

Gabrielius Landsbergis/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis tei­gia esąs nu­ste­bin­tas Vil­niaus teis­mo spren­di­mo dėl „w“ ra­šy­mo lie­tu­vės pa­var­dė­je, nes ne­sup­ran­tąs, ko­kiu tei­sės ak­tu va­do­va­vo­si teis­mas.

„Y­ra nu­ste­bi­mas, ko­kiu įsta­ty­mu, ko­kiu tei­sės ak­tu rė­mė­si teis­mas. Jei­gu teis­mas rė­mė­si ko­kiu nors tarp­tau­ti­niu spren­di­mu, tai kam mes gin­či­ja­mės dėl to įsta­ty­mo Sei­me?“ - penk­ta­die­nių Ži­nių ra­di­jui sa­kė po­li­ti­kas.

Jis pri­mi­nė, kad Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo per­kel­tas į Sei­mo ru­dens se­si­ją ir kol kas nė­ra pri­im­tas.

Pa­klaus­tas apie TS-LKD po­zi­ci­ją dėl ne­lie­tu­viš­kų raš­me­nų lie­tu­viš­kuo­se as­mens do­ku­men­tuo­se, G.Lands­ber­gis tvir­ti­no, kad par­ti­jos Po­li­ti­kos ko­mi­te­tas yra pa­tvir­ti­nęs nuo­mo­nę, jog „bet koks pa­var­džių ra­šy­mas tu­ri ati­tik­ti tei­sės nor­mas, ar tai bū­tų Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mas, ar koks ki­tas tei­si­nis pa­grin­das“.

„Ki­ta ver­tus, su­pran­ta­me žmo­giš­ką po­rei­kį žmo­nėms pa­var­des ra­šy­ti taip, kad jiems bū­tų pa­to­gu (...) ir kad jiems ne­kel­tų su­nku­mo jų pa­pras­ta­me gy­ve­ni­me“, - tvir­ti­no kon­ser­va­to­rius.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas ket­vir­ta­die­nį įpa­rei­go­jo sos­ti­nės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rių už bel­go iš­te­kė­ju­sios lie­tu­vės pa­var­dę san­tuo­kos liu­di­ji­me ra­šy­ti su ne­lie­tu­viš­ka rai­de „w“.