Savivaldos rinkimai – signalas kovai dėl Seimo
Pa­si­bai­gus sa­vi­val­dos ir tie­sio­gi­nių me­ro rin­ki­mų ma­ra­to­nui kai ku­rios par­ti­jos jau pa­skel­bė pra­de­dan­čios reng­tis ki­tų me­tų pa­bai­go­je vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams. Sėk­mės juo­se trokš­tan­čioms di­džio­sioms po­li­ti­nėms jė­goms rei­kia at­si­nau­jin­ti, su­si­do­ro­ti su vi­di­nė­mis prob­le­mo­mis, keis­ti bend­ra­vi­mą su vi­suo­me­ne.

Po­li­ti­kai ir po­li­to­lo­gai va­kar ver­ti­no su tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų an­truo­ju tu­ru pa­si­bai­gu­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus. To­li gra­žu ne vi­sos di­džio­sios par­ti­jos pa­ten­kin­tos pa­siek­tais re­zul­ta­tais ir iš­ko­vo­tais me­rų pos­tais. En­tu­ziaz­mo ne­slė­pė be­ne vie­nin­te­lis Li­be­ra­lų są­jū­dis.

Da­rys išvadas

Dau­giau­sia me­rų pos­tų iš­ko­vo­ju­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius džiau­gė­si rin­ki­mų re­zul­ta­tais. Vi­so­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se dirbs so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vai. „Tu­rė­si­me 16 me­rų, ir skai­čius mus džiu­gi­na, tu­rint gal­vo­je, kad so­cial­de­mo­kra­tai šiuo me­tu yra val­džio­je. Bū­da­mi opo­zi­ci­jo­je, no­riu pa­brėž­ti, mes ga­vo­me ma­žiau bal­sų – 188 tūks­tan­čius. Šį kar­tą už mū­sų par­ti­ją bal­sa­vo 218 tūkst. rin­kė­jų. Tai mus nu­tei­kia ga­na tei­gia­mai“, - sa­kė jis.

A. But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, per sa­vi­val­dos rin­ki­mus par­ti­jos sky­riams bu­vo su­teik­ta dau­giau lais­vės, ta­čiau kai kur, ypač di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, ši pra­kti­ka ne­pa­si­tei­si­no. „Kau­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Klai­pė­do­je ar­ti­miau­siu me­tu sky­riai įver­tins, iš­ana­li­zuos rin­ki­mų re­zul­ta­tus ir ti­kriau­siai ras ki­tus ly­de­rius“, - pa­žy­mė­jo LSDP ly­de­ris.

Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Tė­vy­nės Są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) pri­pa­ži­no pra­lai­mė­ji­mą di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se. Tai, kad par­ti­ją par­ėmė 180 tūkst. rin­kė­jų, o į me­rus iš­rink­ta 11 kon­ser­va­to­rių vie­toj da­bar esan­čių 13, TS-LKD pir­mi­nin­ko And­riaus Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, nė­ra nei la­bai blo­gas, nei la­bai džiu­gi­nan­tis re­zul­ta­tas. „Bend­ras iš­va­das ti­krai da­ry­si­me la­bai aiš­kias tiek dėl di­džių­jų mies­tų, tiek dėl re­gio­nų, ma­žes­nių sa­vi­val­dy­bių. Ma­to­me la­bai ryš­kų skir­tu­mą tuo­se sky­riuo­se, ku­riuo­se tu­rė­jo­me jau­nes­nes ko­man­das, tu­rin­čias dau­giau ener­gi­jos, dau­giau pa­si­ry­ži­mo siek­ti re­zul­ta­tų. Tu­rė­si­me ieš­ko­ti at­sa­ky­mų vi­sos par­ti­jos mas­tu, kaip to­kią pa­tir­tį iš­plės­ti po vi­są par­ti­ją“, - aiš­ki­no A. Ku­bi­lius.

Ren­gia­si Sei­mo rinkimams

Pui­kiai rin­ki­muo­se pa­si­ro­džiu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis tvir­ti­no esan­tis la­bai pa­ten­kin­tas par­ti­jos pa­sie­ki­mais. „Į­gy­ti rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą iš ti­krų­jų yra la­bai svar­bu, bet dar svar­biau tą pa­si­ti­kė­ji­mą iš­sau­go­ti. Da­bar nuo šios aki­mir­kos už mus tu­rės kal­bė­ti mū­sų dar­bai. To­dėl par­ti­ja ir vi­sas mū­sų par­ti­nis po­ten­cia­las bus nu­kreip­tas į tai, kad sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se rin­kė­jai pa­si­ti­kė­jo mū­sų kan­di­da­tais į me­rus, mes vyk­dy­tu­me sa­vo prog­ra­mi­nius pa­ža­dus“, - sa­kė jis.

Eligijus Masiulis (kairėje) džiaugėsi Remigijaus Šimašiaus sėkme Vilniuje ir teigė, kad "yra visos geros prielaidos tam, kad Liberalų sąjūdis labai gerai pasirodytų kitų metų Seimo rinkimuose". /Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

E. Ma­siu­lis va­kar pa­skel­bė, kad jau pra­dė­jo reng­tis Sei­mo rin­ki­mams ir ar­ti­miau­siu me­tu įvar­dys tiks­lus. Anot jo, par­la­men­to rin­ki­mų re­zul­ta­tai pri­klau­sys ir nuo to, kaip iš­rink­tiems me­rams sek­sis veik­la ir dar­bai. „Ma­nau, yra vi­sos ge­ros prie­lai­dos tam, kad Li­be­ra­lų są­jū­dis la­bai ge­rai pa­si­ro­dy­tų ki­tų me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se ir tap­tų par­ti­ja, ap­link ku­rią bus for­muo­ja­ma val­dan­čio­ji dau­gu­ma“, - pa­brė­žė E. Ma­siu­lis.

Tris me­rų man­da­tus lai­mė­ju­si Dar­bo par­ti­ja ža­da ieš­ko­ti nau­jų ly­de­rių di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se. „Rin­kė­jai ro­do nau­jų vei­dų ir nau­jų idė­jų no­rą, tai su­pran­ta­ma, ir kaip po­li­ti­nė par­ti­ja tu­ri­me ati­tin­ka­mai į tai rea­guo­ti. Ar­ti­miau­siu me­tu tai da­ry­si­me“, - tvir­ti­no Dar­bo par­ti­jos na­rys Vy­tau­tas Gap­šys.

Yra apie ką pamąstyti

Po­li­to­lo­go Ber­na­ro Iva­no­vo ma­ny­mu, Li­be­ra­lų są­jū­džio sėk­mę ins­pi­ra­vo ne tiek li­be­ra­liz­mo ver­ty­bių sklai­da Lie­tu­vo­je, bet se­nų­jų po­li­ti­nių par­ti­jų kam­pa­ni­jos. „Li­be­ra­lai šiuo­se rin­ki­muo­se pa­si­ro­dė be­ne nuo­šir­džiau­si sa­vo ko­mu­ni­ka­ci­ja su rin­kė­jais. Šie įver­ti­no verž­lią, nuo­šir­džią, bend­rau­ti lin­ku­sią po­li­ti­nę gru­pę, ku­ri at­ėjo, ne­bi­jo­jo pa­ko­vo­ti ir pa­sie­kė sa­vo re­zul­ta­tą“, - aiš­ki­no jis.

Vytautas Gapšys: "Rinkėjai rodo naujų veidų ir naujų idėjų norą, tai suprantama, ir kaip politinė partija turime atitinkamai į tai reaguoti." /Romo Jurgaičio nuotrauka

Anot B. Iva­no­vo, LSDP ir TS-LKD pa­sie­ki­mai ne­tu­rė­tų džiu­gin­ti par­ti­jų va­do­vų, pir­miau­sia to­dėl, kad di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se jie ne­tu­rės me­rų. Šioms par­ti­joms pri­trū­ko nau­jų vei­dų, ryš­kes­nių as­me­ny­bių. Kon­ser­va­to­riai ne­ban­dė pri­trauk­ti nau­jų rin­kė­jų, ne­kei­tė sa­vo ga­na ra­di­ka­lios re­to­ri­kos. Iš pra­stų Dar­bo par­ti­jos bei „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ re­zul­ta­tų ga­li­ma spręs­ti, kad šios po­li­ti­nės jė­gos silps­ta. „Aps­kri­tai im­ant, šios par­ti­jos nu­vy­lė rin­kė­jus tiek re­to­ri­ka, tiek dar­bais. Bū­nant val­džio­je jų pa­sie­ki­mai men­ko­ki. Šios par­ti­jos dėl sa­vo į va­kar die­ną orien­tuo­tos re­to­ri­kos ne­lai­mė­jo“, - sa­kė po­li­to­lo­gas.

Kai ku­rioms po­li­ti­nėms jė­goms sa­vi­val­dos rin­ki­mai yra rim­tas sig­na­las. B. Iva­no­vo nuo­mo­ne, kon­ser­va­to­riams, so­cial­de­mo­kra­tams de­rė­tų pa­mąs­ty­ti apie ge­res­nį rin­ki­mų kam­pa­ni­jų su­sty­ga­vi­mą, keis­ti bend­ra­vi­mą su vi­suo­me­ne.

Ra­miai sė­dė­ti neišeis

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, per šiuos sa­vi­val­dos ir tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus vi­suo­me­nė tu­rė­jo ga­li­my­bių įvai­riai reikš­tis, sa­vo bal­sus pa­ti­kė­ti ne tik po­li­ti­kams, bet ir pi­lie­tiš­kai ini­cia­ty­viems as­me­nims.

Pa­sak L. Bie­li­nio, di­džio­sios po­li­ti­nės par­ti­jos po šių rin­ki­mų tu­ri su­pras­ti, kad ra­miai sė­dė­ti ne­išeis. Kon­ser­va­to­riai tu­rės ieš­ko­ti iš­ei­čių iš su­dė­tin­gos sa­vo si­tua­ci­jos, LSDP – spręs­ti di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ki­lu­sias prob­le­mas. „Dar­bie­čiams“, par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ko­ją ki­ša vi­di­nė įtam­pa. Li­be­ra­lų są­jū­džio sėk­mė dar ne­ro­do li­be­ra­liz­mo įsi­ga­lė­ji­mo mū­sų ša­ly­je. Šios par­ti­jos sėk­mę, po­li­to­lo­go ma­ny­mu, lė­mė ne tik jų su­ge­bė­ji­mas su­si­telk­ti, bet ir kon­ser­va­to­rių su­tri­ki­mas, blaš­ky­ma­sis.

Par­ti­jų iš­ko­vo­ti me­rų postai

Par­ti­ja Merai
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja 16
Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai 11
Li­be­ra­lų są­jū­dis 9
Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) 5
Vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai 4
Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga 4
Dar­bo par­ti­ja 3
"Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas" 3
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja 2
Res­pub­li­ko­nų par­ti­ja 1
Sa­ve iš­kė­lę kan­di­da­tai 1

Šal­ti­nis: Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų komisija