Savi L. Graužinienės žada neversti
Li­kus ma­žiau nei me­tams iki Sei­mo rin­ki­mų, Dar­bo par­ti­ja (DP) jo­kių kad­ri­nių re­vo­liu­ci­jų ne­pla­nuo­ja. Par­la­men­tui esą to­liau va­do­vaus Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, nors jos veik­la ne­ten­ki­na ne tik opo­zi­ci­jos, bet ir kai ku­rie val­dan­čių­jų.

Pa­lik­da­mas DP jos kū­rė­jas ir gar­bės pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas par­ti­jos ko­le­goms pa­žė­rė ne itin ma­lo­nių epi­te­tų. Kri­ti­kos kliu­vo ir iš­ti­ki­mai bend­ra­žy­gei Sei­mo pir­mi­nin­kei L. Grau­ži­nie­nei. V. Us­pas­ki­cho tei­gi­mu, ši po­li­ti­kė „neats­to­vau­ja ne tik vals­ty­bei ar uži­ma­mam pos­tui, bet ir pa­čiai sau“. Jis už­si­mi­nė, kad par­ti­ja tu­rė­tų svars­ty­ti, ar ne­ver­tė­tų Sei­mo vai­rą pa­ti­kė­ti ki­tam „dar­bie­čiui“.

Per­vers­mo ne­bus

Tuo me­tu nau­ja­sis DP ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis įsi­ti­ki­nęs, kad nie­ko keis­ti ne­rei­kia. „Pra­dė­ti ko­kius nors per­vers­mus ar pert­var­kas vi­siš­kai ne­tiks­lin­ga. Ži­no­ma, at­ei­nan­čiais me­tais tu­ri­me dirb­ti efek­ty­viau, iš­min­tin­giau, la­biau su­si­tel­kę, ieš­ko­ti ge­riau­sių spren­di­mų. Ta­čiau jo­kių grio­vi­mų, jo­kių re­vo­liu­ci­jų ti­krai ne­bus“, – LŽ ti­ki­no jis.

V. Ma­zu­ro­nio nuo­mo­ne, L. Grau­ži­nie­nė dir­ba ge­rai, „ti­krai ne pra­sčiau už anks­tes­nius Sei­mo pir­mi­nin­kus, o už kai ku­riuos – kur kas ge­riau“. Ki­tas da­ly­kas, anot jo, tas, kad „ke­lias­de­šimt kar­tų“ sten­gia­ma­si iš­pūs­ti net men­kiau­sias Sei­mo pir­mi­nin­kės klai­das. Taip esą ku­ria­mas ne­igia­mas L. Grau­ži­nie­nės įvaiz­dis. „Tai po­ki­li­mi­nės po­li­ti­nės ko­vos at­spin­dys“, – par­eiš­kė DP va­do­vas.

Jis tei­gė ne­su­reikš­mi­nan­tis V. Us­pas­ki­cho ver­ti­ni­mų. „Gar­bės pir­mi­nin­kai – lais­vi žmo­nės, jie lei­džia pa­si­reikš­ti sa­vo emo­ci­joms. Pri­si­min­ki­te, ką apie sa­vo par­ti­ją ar And­rių Ku­bi­lių vie­šai yra kal­bė­jęs kon­ser­va­to­rių gar­bės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis. Ma­tyt, V. Us­pas­ki­chui skau­da dėl par­ti­jos, bet tai – jo as­me­ni­nė nuo­mo­nė“, – kal­bė­jo V. Ma­zu­ro­nis.

Spren­di­mas ne­prog­no­zuo­ja­mas

Di­džiau­sios val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos at­sto­vo, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Ge­di­mi­no Kir­ki­lo tei­gi­mu, L. Grau­ži­nie­nės veik­los trū­ku­mus pir­miau­sia tu­rė­tų įver­tin­ti pa­tys „dar­bie­čiai“, esą keis­tu bū­du de­le­ga­vę ją į pos­tą vie­toj Vy­do Ged­vi­lo.

„Ma­no po­žiū­riu, ji dir­ba taip, kaip dir­ba. Gal DP at­ro­do, kad jos veik­la pri­de­da par­ti­jai ko­kių nors rei­tin­gų ar dar ko nors. Bet tai jų prob­le­ma, o ne pa­ties Sei­mo“, – pa­žy­mė­jo G. Kir­ki­las. Jo nuo­mo­ne, iš vi­sų Sei­mo pir­mi­nin­kų, su ku­riais te­ko dirb­ti, ge­riau­sias bu­vo Čes­lo­vas Jur­šė­nas. „Tai – vi­sų lai­kų Sei­mo pir­mi­nin­kas, vi­si ki­ti bu­vo dau­giau ar ma­žiau vie­no­di“, – LŽ sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas.

Anot G. Kir­ki­lo, iki rin­ki­mų li­kus ma­žai lai­ko pa­pras­tai par­la­men­tų va­do­vai ne­kei­čia­mi. Ta­čiau jis pri­pa­ži­no, kad ne­ga­li­ma nu­ma­ty­ti, kaip pa­sielgs DP. „Gal ir L. Grau­ži­nie­nė, kaip anks­čiau V. Ged­vi­las, bus pri­vers­ta trauk­tis „sa­vo no­ru“. To­kie pers­tum­dy­mai truk­do koa­li­ci­jos dar­bui. Bet jei DP įkū­rė­jas su­gal­vos dar kar­tą pa­si­ty­čio­ti iš sa­vo par­ti­jos, ko­le­gų, iš Sei­mo, vis­ko ga­li bū­ti“, – aiš­ki­no G. Kir­ki­las.

Per­mai­nas pa­lai­ky­tų

Di­džiau­sios Sei­mo opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma įsi­ti­ki­nęs, kad ar­gu­men­tas, jog iki Sei­mo rin­ki­mų li­ko ne­daug lai­ko, ne kliū­tis keis­ti Sei­mo pir­mi­nin­ką. „Kei­ti­mo pro­ce­dū­ra ga­na grei­ta, va­lan­da ki­ta – klau­si­mas iš­spręs­tas. Svar­bu, kad po to­kio spren­di­mo pa­siek­tu­me aukš­tes­nės po­li­ti­nės ko­ky­bės. Ma­nau, kad opo­zi­ci­nės frak­ci­jos mie­lai pri­si­dė­tų prie to­kio kei­ti­mo“, – LŽ sa­kė jis.

J. Raz­ma už­si­mi­nė, kad TS-LKD frak­ci­ja ne­se­niai svars­tė, ar ne­ver­tė­tų pa­gal­vo­ti apie ne­pa­si­ti­kė­ji­mo L. Grau­ži­nie­nei skel­bi­mą. Juo­lab kad ne­pa­si­ten­ki­ni­mo jos veik­la ženk­lų gau­na­ma ir iš val­dan­čių­jų.

„Sei­mo au­to­ri­te­tui to­kia pir­mi­nin­kė pliu­sų ne­pri­de­da ir rei­tin­gų ne­ge­ri­na. Šia­me svar­bia­me pos­te no­rė­tų­si ma­ty­ti di­des­nį au­to­ri­te­tą ir po­li­ti­nę pa­tir­tį tu­rin­tį žmo­gų. For­ma­liai pa­gal svar­bą tai an­tros par­ei­gos po pre­zi­den­to. Ma­nau, kad val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja sa­vo gre­to­se ga­lė­tų ras­ti tin­ka­mes­nį po­li­ti­ką“, – dės­tė kon­ser­va­to­rius. Var­dy­da­mas L. Grau­ži­nie­nės veik­los trū­ku­mus, jis pa­mi­nė­jo pri­mi­ty­vo­ką at­sto­va­vi­mą siau­riems par­ti­niams in­te­re­sams, ne­su­ge­bė­ji­mą su­telk­ti bend­ram dar­bui vi­sų Sei­mo frak­ci­jų, ne­no­rą at­siž­velg­ti į opo­zi­ci­jos reiš­kia­mas pa­sta­bas.

Be to, par­la­men­ta­ras no­rė­tų, kad ir už­sie­ny­je vals­ty­bei bū­tų at­sto­vau­ja­ma so­li­džiau. „Ma­nau, kad Sei­mo va­do­vas tu­ri pa­kil­ti aukš­čiau už par­ti­nius, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos in­te­re­sus. Bu­vu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė de­mons­tra­vo aukš­tes­nį po­li­ti­nės kul­tū­ros ly­gį“, – tei­gė J. Raz­ma.

Sei­mo pir­mi­nin­ke L. Grau­ži­nie­nė ta­po 2013 me­tų spa­lį. Ji pa­kei­tė me­tus nuo ka­den­ci­jos pra­džios par­la­men­tui va­do­va­vu­sį par­ti­jos ko­le­gą V. Ged­vi­lą. To­kią ro­kiuo­tę V. Us­pas­ki­cho va­do­vau­ja­mi „dar­bie­čiai“ įvyk­dė vos ne per nak­tį.

V. Ged­vi­las ti­ki­no pa­si­trau­kiąs sa­vo no­ru, už tai ga­vo Sei­mo pir­mo­jo vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­tą. Jis li­ko lais­vas iš Sei­mo va­do­vy­bės tuo pat me­tu pa­si­trau­kus DP at­sto­vui Vy­tau­tui Gap­šiui. Tuo­met bu­vo pats DP „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­los įkarš­tis. Nuo­spren­dį šio­je by­lo­je ke­ti­na­ma skelb­ti ki­tų me­tų va­sa­rį.