Savanoriškai gesinti gaisrų niekas nesiveržia
Vals­ty­bei ne­beiš­ga­lint iš­lai­ky­ti kai­muo­se dir­ban­čių ug­nia­ge­sių, ge­sin­ti gais­rus kvie­čia­mi sa­va­no­riai. Ta­čiau jų pa­ieš­kos kol kas - ko­ne be­vai­sės.

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu vei­kia dar ko­lū­kių lai­kais įkur­tos 276 sa­vi­val­dy­bių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo ko­man­dos, jo­se - be­veik 2,5 tūkst. ug­nia­ge­sių. Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) il­gai stum­tos, pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mo pa­ga­liau pri­im­tos Prieš­gais­ri­nės sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­sos įpa­rei­go­ja nuo ki­tų me­tų už at­ly­gi­ni­mą dir­ban­čius šių ko­man­dų ug­nia­ge­sius pa­keis­ti sa­va­no­riais gais­rų ge­sin­to­jais.

Fi­nan­si­nė našta

PAGD Par­eng­ties or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Do­na­tas Gu­re­vi­čius LŽ pa­žy­mė­jo, kad sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių ko­man­dos Lie­tu­vo­je gy­va­vo va­di­na­muo­ju sme­ton­me­čiu, tad da­bar jas te­no­ri­ma at­kur­ti. So­vie­ti­nių ko­lū­kių lai­kais įkur­tų, ka­dai­se pa­čių ko­lū­kių iš­lai­ky­tų, o at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę sa­vi­val­dy­bių ži­nion pe­rė­ju­sių ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų ko­man­dų iš­lai­ky­mas Lie­tu­vai ta­po per­ne­lyg di­de­le fi­nan­si­ne naš­ta.

To­dėl PAGD, ėmęs svars­ty­ti, kaip už­ti­krin­ti prieš­gais­ri­nę sau­gą ir kar­tu šiam tiks­lui iš­leis­ti kuo ma­žiau lė­šų, dar 2010 me­tais at­li­ko gy­ven­to­jų apk­lau­są, ar šie su­tik­tų sa­va­no­riš­kai ge­sin­ti gais­rus. „Apk­lau­sa par­odė, kad aš­tuo­ni iš de­šim­ties žmo­nių yra pa­si­ren­gę bū­ti sa­va­no­riais“, - ti­ki­no D. Gu­re­vi­čius. Anot jo, šis iš­kal­bin­gas fak­tas pa­ska­ti­no de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tus reng­ti sa­va­no­rys­tę įtei­si­nan­čias Prieš­gais­ri­nės sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­sas.

„Rei­kia pa­brėž­ti, kad gais­rų ge­si­ni­mas yra itin bran­gus, vien nau­jas ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­lis kai­nuo­ja apie 300 tūkst. eu­rų. Dau­gu­ma ša­ly­je vei­kian­čių ug­nia­ge­sių ko­man­dų gais­rų ge­sin­ti va­ži­nė­ja dar so­viet­me­čiu įsi­gy­to­mis ma­ši­no­mis“, - kal­bė­jo D. Gu­re­vi­čius. Jis tei­gė, jog prob­le­ma yra ir tai, kad 95 proc. kai­miš­ko­se vie­to­vė­se esan­čių ug­nia­ge­sių ko­man­dų iš­lai­ky­mui skir­tų lė­šų ati­ten­ka ug­nia­ge­sių at­ly­gi­ni­mui, o li­ku­sių pi­ni­gų ne­pa­kan­ka tech­ni­kai at­nau­jin­ti.

„Su­si­kū­rus ir pra­dė­jus veik­ti sa­va­no­rių ko­man­doms, už pi­ni­gus, ku­rie da­bar su­mo­ka­mi kaip at­ly­gi­ni­mai, bus ga­li­ma at­nau­jin­ti bū­ti­ną tech­ni­ką“, - aiš­ki­no D. Gu­re­vi­čius.

No­rin­čių­jų neatsirado

Nu­ma­ty­ta, kad sa­va­no­riai ug­nia­ge­siai bus dvie­jų ly­gių. Vie­ni tie­sio­giai ge­sins gais­rus, ki­ti da­ly­vaus va­di­na­mo­jo­je švie­čia­mo­jo­je pro­fi­lak­ti­nė­je veik­lo­je. Ga­li­my­bė ge­sin­ti gais­rus bus su­teik­ta as­me­nims nuo 16 iki 65 me­tų, jie tu­rės ati­tik­ti svei­ka­tos ir bend­ro­jo fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mus. Pre­ven­ci­nį dar­bą bus ga­li­ma dirb­ti nuo 14 me­tų. Ug­nia­ge­siu bus ga­li­ma tap­ti iš­klau­sius spe­cia­lią mo­ky­mų prog­ra­mą, iš­lai­kius eg­za­mi­nus bei su­da­rius ra­šy­ti­nę sa­va­no­riš­kos veik­los su­tar­tį. Ji ga­lios ket­ve­rius me­tus, vė­liau ga­lės bū­ti pra­tęs­ta. Sa­va­no­riai tu­rės spe­cia­lų ženk­lą bei jų veik­lą liu­di­jan­tį pa­žy­mė­ji­mą.

Už lai­ką, pra­leis­tą ge­si­nant gais­rus ir mo­kan­tis juos ge­sin­ti, nu­ma­ty­tas ap­mo­kė­ji­mas. Vals­ty­bė įsi­pa­rei­go­ja sa­va­no­rius ap­rū­pin­ti spe­cia­lia ap­ran­ga bei dar­bo prie­mo­nė­mis. Ka­da bus pra­dė­ti sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių mo­ky­mai ir kaip kon­kre­čiai jie dirbs, dar ne­aiš­ku. Anot D. Gu­re­vi­čiaus, šiuo klau­si­mu dar teks ne­ma­žai nu­veik­ti. PAGD at­sto­vo tei­gi­mu, ki­tą­met sa­va­no­riai ug­nia­ge­siai ti­krai pra­dės dar­bą.

Skel­bi­mas, kvie­čian­tis tap­ti sa­va­no­riais ug­nia­ge­siais, jau se­no­kai įdė­tas į Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį.

„Tap­ti jais ra­gi­na­me to­li gra­žu ne tik to­kiu bū­du. Ka­bi­na­me skel­bi­mus įvai­rio­se vie­to­se, agi­tuo­ja­me per su­si­ti­ki­mus su vie­tos gy­ven­to­jais, bet dar ne­at­si­ra­do nė vie­no, ku­ris bū­tų su­si­do­mė­jęs šia veik­la“, - LŽ sa­kė Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas And­rius Mi­liaus­kas. Anot jo, la­biau nei su­si­do­mė­ji­mo sa­va­no­rys­te su­lau­kia­ma žmo­nių prie­kaiš­tų, kad ne­be­bus kam ge­sin­ti gais­rų.

A. Mi­liaus­kas tei­gė, jog nė vie­nas ug­nia­ge­sių, dir­ban­čių jo va­do­vau­ja­mos prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos ko­man­do­se, ne­pa­no­ro tap­ti sa­va­no­riu. „Man tai at­ro­dy­tų kaip pa­si­ty­čio­ji­mas - ati­mi iš žmo­gaus dar­bą ir rei­ka­lau­ji, kad jis tą pa­tį dar­bą dirb­tų už dy­ką“, - ste­bė­jo­si A. Mi­liaus­kas.

Pers­pek­ty­va - ne­tek­ti darbo

Za­ra­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Aloy­zas Varž­ga­lys pri­pa­ži­no, jog šia­me ra­jo­ne sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių ne­ieš­ko­ma. „Tie­są sa­kant, ne­ži­nau, nuo ko pra­dė­ti to­kias pa­ieš­kas, ne­ži­nau, ką pa­sa­ky­ti bū­si­miems sa­va­no­riams, nes ir man nie­kas ne­išaiš­ki­no, kaip jie pri­va­lės dirb­ti“, - LŽ sa­kė jis. Anot A. Varž­ga­lio, pa­skli­du­si ži­nia apie siū­lo­mą sa­va­no­ria­vi­mą kol kas vien įskau­di­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių ug­nia­ge­sių ko­man­dų vy­rus, nes jų pers­pek­ty­va - ne­tek­ti dar­bo.

Tuo me­tu Pa­ne­vė­žio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Arū­nas Bla­že­vi­čius pa­brė­žė itin pri­ta­rian­tis sa­va­no­rys­tei ge­si­nant gais­rus, to­dėl va­ži­nė­jan­tis po ra­jo­ną ir agi­tuo­jan­tis žmo­nes. „De­ja, ne­sua­gi­ta­vau nė vie­no“, - ap­gai­les­ta­vo jis.

A.Bla­že­vi­čius par­eiš­kė ne­ti­kin­tis, kad ug­nia­ge­siai sa­va­no­riai sa­vo veik­lą pra­dės nuo ki­tų me­tų pra­džios. Anot jo, tai įvyks ne­bent po ko­kių pen­ke­rių me­tų.

Du sa­va­no­riai už pu­sę etato

PAGD par­ei­gū­nas D. Gu­re­vi­čius tei­gė, jog Lie­tu­vo­je šiuo me­tu jau yra 15 sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių rink­ti­nių, ir kaip vie­ną to­kių nu­ro­dė gy­vuo­jan­čią Vil­niaus ra­jo­ne, Pa­ber­žė­je.

Ta­čiau Pa­ber­žės ug­nia­ge­sių ko­man­dos te­le­fo­nu at­si­lie­pęs ir ug­nia­ge­siu pri­sis­ta­tęs Ma­ri­ja­nas Ži­lie­vi­čius par­eiš­kė, jog vi­si Pa­ber­žės ug­nia­ge­siai dir­ba už at­ly­gi­ni­mą ir nė ne­ke­ti­na tap­ti sa­va­no­riais. „Pa­gal­vo­ki­te pa­tys: da­bar ug­nia­ge­siai bu­di dar­bo vie­to­je ir vos ga­vę pra­ne­ši­mą apie gais­rą le­kia jo ge­sin­ti. O sa­va­no­riai juk mie­gos sa­vo na­muo­se ir kol su­si­rengs ge­sin­ti gais­ro, ne­be­bus ką gel­bė­ti“, - svars­tė jis.

Ki­to­kia pa­tir­ti­mi pa­si­da­li­jo Ša­kių ra­jo­no Barz­dų se­niū­ni­jos se­niū­nas Re­mi­gi­jus Nau­jo­kai­tis. Šio­je se­niū­ni­jo­je prieš tre­jus me­tus pa­nai­ki­nus ug­nia­ge­sių ko­man­dą, du jo­je dir­bę ug­nia­ge­siai su­ti­ko užim­ti vie­ną vai­ruo­to­jo eta­tą se­niū­ni­jos ad­mi­nis­tra­ci­jo­je ir to­liau ge­sin­ti gais­rus. Per tre­jus me­tus jie vy­ko ge­sin­ti aš­tuo­nių gais­rų. De­ga­lų ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­liui par­ūpi­na pa­tys gy­ven­to­jai, jie duo­da ir mal­kų gais­ri­nės pa­sta­tui šil­dy­ti žie­mą. „Ma­nau, šiems mū­sų ug­nia­ge­siams at­si­sa­kius dirb­ti už pu­sės eta­to at­ly­gi­ni­mą, dau­giau ne­at­si­ras­tų kam ge­sin­ti gais­rų“, - sa­kė R. Nau­jo­kai­tis.