Savanoriškai atlikti karo tarnybą užsirašė 1,5 tūkst. piliečių
Sa­va­no­riš­kai at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą jau už­si­ra­šė 1520 Lie­tu­vos pi­lie­čių.

To­kie duo­me­nys šeš­ta­die­nį skel­bia­mi Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Šie­met ka­riuo­me­nė nu­ma­to pa­šauk­ti tris tūks­tan­čius jau­nuo­lių. Pir­miau­sia bus kvie­čia­mi sa­va­no­riai nuo 18 iki 38 me­tų. Jų pri­trū­kus, pri­va­lo­mai bus pa­šauk­ti jau­nuo­liai nuo 19 iki 26 me­tų.

Šeš­ta­die­nį Vil­niu­je de­šim­tys žmo­nių su­si­rin­ko į pro­tes­to ak­ci­ją prieš šauk­ti­nių grą­ži­ni­mą į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, sa­ky­da­mi, kad tai pa­žei­džia pa­si­rin­ki­mo lais­vę ir ga­li su­prie­šin­ti vi­suo­me­nę.

Maž­daug tiek pat vil­nie­čių at­ėjo iš­sa­ky­ti par­amos šauk­ti­nių ka­riuo­me­nei, teig­da­mi, kad gin­ti vals­ty­bę yra kiek­vie­no pi­lie­čio par­ei­ga.

Ka­riuo­me­nės va­do­vy­bė tei­gia, kad šauk­ti­niai grą­žin­ti, sie­kiant už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės da­li­nius ir su­kur­ti re­zer­vą.

Apk­lau­sos ro­do, kad šauk­ti­nių tar­ny­bai pri­ta­ria kiek dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

Sos­ti­nė­je vy­ko mi­tin­gas prieš šauk­ti­nių grąžinimą

Apie 50 žmo­nių šeš­ta­die­nį Vil­niu­je prie Vy­riau­sy­bės su­si­rin­ko į pro­tes­to ak­ci­ją prieš šauk­ti­nių grą­ži­ni­mą į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, sa­ky­da­mi, kad tai pa­žei­džia pa­si­rin­ki­mo lais­vę ir ga­li su­prie­šin­ti vi­suo­me­nę.

Maž­daug tiek pat vil­nie­čių at­ėjo iš­sa­ky­ti par­amos šauk­ti­nių ka­riuo­me­nei, teig­da­mi, kad gin­ti vals­ty­bę yra kiek­vie­no pi­lie­čio par­ei­ga.

Vie­nas iš ren­gi­nio da­ly­vių, 28 me­tų To­mas Mar­cin­ke­vi­čius tei­gė, kad spren­di­mas dėl šauk­ti­nių pri­im­tas sku­bo­tai, ne­pa­si­ta­rus su vi­suo­me­ne.

„Aš esu prieš, ti­kiu žmo­gaus pa­si­rin­ki­mo lais­ve. Vals­ty­bė tu­ri už­siau­gin­ti to­kius žmo­nes, ku­rie pa­tys no­rė­tų ją gin­ti“, - BNS sa­kė ak­ci­jos da­ly­vis.

29 me­tų Ar­tū­ras Ru­do­mans­kis sa­kė, kad Lie­tu­vo­je „rea­lų gy­ny­bos stip­ri­ni­mą už­go­žia mi­li­ta­ris­ti­nė is­te­ri­ja“. Mi­tin­go or­ga­ni­za­to­riai lai­kė pla­ka­tus su už­ra­šais „Kiek­vie­nas tu­ri tei­sę ne­žu­dy­ti“, „Prie­var­ta nė­ra sau­gu­mas“.

Jie ke­lis kar­tus pa­brė­žė, kad griež­tai ne­pri­ta­ria Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no po­li­ti­kai, ta­čiau tei­gė ma­nan­tys, kad Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je nė­ra pa­kan­ka­mai at­spin­di­mos val­džiai ne­pri­ta­rian­čios nuo­mo­nės.

Iš­sa­ky­ti par­amos šauk­ti­niams su­si­rin­kę žmo­nės tei­gė, kad iš­au­gus Ru­si­jos grės­mei vals­ty­bė tu­ri stip­rin­ti ka­riuo­me­nę, o tuo rū­pin­tis yra kiek­vie­no pi­lie­čio par­ei­ga.

22 me­tų Vik­to­ri­ja Jan­kaus­kai­tė sa­kė ma­nan­ti, kad pro­tes­tuo­jan­tie­ji prieš šauk­ti­nius tu­ri ma­žai ži­nių apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę ir ne­ger­bia Lie­tu­vos is­to­ri­jos.

„Jei no­ri­me iš­veng­ti ka­ro, tu­ri­me reng­tis iš anks­to“, - BNS sa­kė mer­gi­na, į ren­gi­nį at­si­ne­šu­si Lie­tu­vos tris­pal­vę.

„Kiek­vie­nas tu­ri par­ei­gą gin­ti sa­vo ša­lį. Da­bar­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je ne­ga­li­me nie­ko ne­da­ry­ti“, - an­tri­no Ka­ro­lis Ur­be­lio­nis.

Šie­met į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę ke­ti­na­ma pa­kvies­ti apie 3 tūkst. šauk­ti­nių. Ka­riuo­me­nės va­do­vy­bė tei­gia, kad taip sie­kia­ma už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės da­li­nius ir su­kur­ti re­zer­vą.

Ne­se­niai pa­skelb­ta apk­lau­sa ro­dė, kad šauk­ti­nių tar­ny­bos grą­ži­ni­mui pri­ta­ria 52 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, prieš yra 28 proc.