Savanoriams vadovaus A. Jasinskas
Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­goms (KASP) pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus va­do­va­vu­sį pul­ki­nin­ką Ro­mual­dą Mol­da­rį penk­ta­die­nį pa­keis pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ar­tu­ras Ja­sins­kas.

Ofi­cia­li KASP va­dų pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja vyks Vil­niu­je, Sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­be Vir­šu­liš­kė­se.

A.Ja­sins­kas tar­ny­bą kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je pra­dė­jo 1993 me­tais, bu­vo Sa­va­no­riš­ko­sios kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bos (da­bar­ti­nės KASP) Kau­no rink­ti­nės 212 kuo­pos va­das.

Nuo 1995 iki 2007 me­tų A.Ja­sins­kas ėjo įvai­rias par­ei­gas Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je, vė­liau iki 2008 me­tų mo­kė­si Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­dže Es­ti­jo­je, o ta­da bu­vo pa­skir­tas KASP 1-osios rink­ti­nės va­du.

Jis taip pat tar­na­vo Go­ro pro­vin­ci­jos at­kū­ri­mo gru­pė­je Af­ga­nis­ta­ne, bu­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to In­for­ma­ci­nių ope­ra­ci­jų sky­riaus vir­ši­nin­kas.

Nuo 2014 me­tų A.Ja­sins­kas mo­kė­si stra­te­gi­nio lyg­mens kur­suo­se Sau­su­mos pa­jė­gų ka­ro ko­le­dže Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se.

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių va­dą pen­ke­riems me­tams ski­ria kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras ka­riuo­me­nės va­do tei­ki­mu.

KASP ren­gia ka­rius sa­va­no­rius sie­kiant vys­ty­ti ir iš­lai­ky­ti par­eng­tus, per­dis­lo­kuo­ja­mus, nu­sta­ty­tą lai­ką nu­sta­ty­to­je vie­to­vė­je iš­lai­ko­mus pa­jė­gu­mus, ge­ban­čius sa­va­ran­kiš­kai, nau­do­jant ma­žų pa­da­li­nių tak­ti­ką, už­ti­krin­ti na­cio­na­li­nių po­rei­kių ir Lie­tu­vos tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą.

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gas su­da­ro Sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­bas ir še­šios rink­ti­nės, api­man­čios vi­są Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją.

KASP yra for­muo­ja­mos iš ka­rių sa­va­no­rių ir pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių. Pa­jė­go­se tar­nau­ja apie 4500 ka­rių sa­va­no­rių ir apie 700 pro­fe­sio­na­lų. Jos ofi­cia­liai įkur­tos 1991 me­tais.