Savaitgalį Vilniuje pareigūnams įkliuvo 13 neblaivių vairuotojų
Sa­vait­ga­lį Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai pa­si­rink­to­se Vil­niaus mies­to vie­to­se ti­kri­no vai­ruo­to­jų blai­vu­mą, ar ne­vai­ruo­ja aps­vai­gę nuo nar­ko­ti­nių ir ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų.

Per sa­vai­tę (gruo­džio 8-14 d.) ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nai iš­aiš­ki­no 23 at­ve­jus, kai au­to­mo­bi­lius vai­ra­vo ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai. Vien pra­ėju­sį penk­ta­die­nį-sek­ma­die­nį bu­vo iš­aiš­kin­ta 13 to­kių at­ve­jų, 6 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai su­kė­lė eis­mo įvy­kius, ku­riuo­se su­ga­din­tos trans­por­to prie­mo­nės, dvie­juo­se – nu­ken­tė­jo žmo­nės.