Sausumos pajėgų arsenalą papildė nauji snaiperiniai ginklai
Lap­kri­čio pra­džio­je į Lie­tu­vą at­ga­ben­ti Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės kom­pa­ni­jos „Ac­cu­ra­cy In­ter­na­tio­nal“ ga­mi­na­mi snai­pe­ri­niai gink­lai AXMC. Iki me­tų pa­bai­gos šie ki­tų NA­TO ša­lių ka­riuo­me­nė­se ge­rai už­si­re­ko­men­da­vę gink­lai bus pa­skirs­ty­ti po Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų ba­ta­lio­nus ir ka­rių ren­gi­mo įstai­gas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša, jog gink­lai nu­pirk­ti už 1,3 mln. eu­rų, o iš ki­tų snai­pe­ri­nių šau­tu­vų iš­sis­ki­ria tuo, kad jie ga­li nau­do­ti dvie­jų skir­tin­gų ka­lib­rų šaud­me­nis: 338 „La­pua Mag­num“ ar­ba 308 „Win“. Pri­klau­so­mai nuo už­duo­ties, ka­rys ga­li pa­si­rink­ti, ku­rio ka­lib­ro šaud­me­nis nau­dos – jam te­rei­kės pa­si­keis­ti gink­lo vamz­dį ir spy­ną. Tai jis per ke­lias mi­nu­tes ga­lės at­lik­ti net lau­ko są­ly­go­mis.

Snai­pe­ri­nių gink­lų neturėjo

Iki šiol Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gos snai­pe­ri­nių gink­lų ne­tu­rė­jo. Šiuo me­tu nau­do­ja­mi pu­siau au­to­ma­ti­niai taik­lio­jo šau­lio gink­lai FN SCAR-H PR, ku­rių efek­ty­vaus šū­vio nuo­to­lis sie­kia 600 me­trų. Snai­pe­ri­nis gink­las AXMC šį nuo­to­lį pa­di­di­na dau­giau nei du kar­tus.

„Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės bend­ro­vė „Ac­cu­ra­cy In­ter­na­tio­nal“ tu­ri se­nas gink­lų ga­my­bos tra­di­ci­jas ir yra ge­rai ži­no­ma tarp to­kių gink­lų var­to­to­jų vi­sa­me pa­sau­ly­je. Šio ga­min­to­jo gink­lai pa­si­žy­mi itin aukš­ta ko­ky­be ir pa­ti­ki­mu­mu įvai­rio­mis są­ly­go­mis, ne­tgi dy­ku­mų ar ark­ties. Gink­las AXMC yra ap­rū­pin­tas ga­lin­gu „Kah­les“ tai­kik­liu ir nak­ti­nio ma­ty­mo prie­du. Nau­juo­ju gink­lu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų snai­pe­riai ga­lės nai­kin­ti tai­ki­nius iki be­maž pu­san­tro ki­lo­me­tro at­stu­mu tiek die­nos, tiek ir nak­ties me­tu,“ – tei­gia Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų Juo­zo Luk­šos mo­ky­mo cen­tro snai­pe­ri­nių ir taik­lių­jų šau­lių gink­lų eks­per­tas vir­ši­la Er­nes­tas Kuc­kai­lis.

Pra­dės reng­ti snaiperius

Ga­vęs snai­pe­ri­nius šau­tu­vus Sau­su­mos pa­jė­gų Juo­zo Luk­šos mo­ky­mo cen­tras pra­dės reng­ti ir snai­pe­rių spe­cia­ly­bės ka­rius. Pa­sak vrš. E. Kuc­kai­lio, snai­pe­rių par­en­gi­mas yra la­bai pa­na­šus į žval­gų – jie mo­ko­mi veik­ti ma­žo­mis gru­pė­mis, ne­pas­te­bė­ti ju­dė­ti vie­to­vė­je, pra­sisk­verb­ti į prieš­o už­nu­ga­rį, pra­neš­ti apie ki­tus tai­ki­nius ir ko­re­guo­ti ne­tie­sio­gi­nę ug­nį, su­ras­ti svar­bius tai­ki­nius, o svar­bų prieš­o per­so­na­lą nai­kin­ti taik­lia ug­ni­mi.

Ka­ry­bos is­to­ri­jo­je yra ne­ma­žai pa­vyz­džių, kai net pa­vie­niai snai­pe­riai, pa­si­nau­do­da­mi vie­to­ve ir si­tua­ci­ja, su­kaus­to sa­vo ug­ni­mi kuo­pos ir net ba­ta­lio­no dy­džio vie­ne­tus. Ne ką ma­žes­nis yra ir mo­ra­li­nis snai­pe­rio bu­vi­mo mū­šio lau­ke po­vei­kis, kai prieš­as nuo­lat ti­ki­si snai­pe­rių šū­vio ir ne­sau­giai jau­čia­si net sa­vo kon­tro­liuo­ja­mo­je vie­to­vė­je.