Sausio 13-osios renginiai
2015 me­tų Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mo ren­gi­nių programa

Sau­sio 12 d., pirmadienis

12.15–12.45 val.

Ukrai­nos fo­to­me­ni­nin­ko Olek­sand­ro Glia­de­lo­vo fo­tog­ra­fi­jų par­odos „Mai­da­nas ir ka­ras“ ati­da­ry­mas Sei­mo II rū­mų par­odų galerijoje

13.00–16.00 val.

Lais­vės gy­nė­jų su­si­ti­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ko­vo 11-osios Ak­to salėje*

~16.10–16.40 val.

Lais­vės gy­nė­jų ri­kiuo­tė Sei­mo Par­la­men­to galerijoje*

17.00–21.00 val.

At­vi­rų du­rų va­lan­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo I rū­mų fojė

Par­odų eks­po­na­vi­mas, vaiz­do me­džia­gos de­mons­tra­vi­mas, vai­kų pie­ši­nių dirb­tu­vės, me­ni­nės kompozicijos

(prog­ra­ma skel­bia­ma in­ter­ne­to sve­tai­nė­je http://sau­sio13.lrs.lt/)

At­mi­ni­mo lau­žai už­de­ga­mi:

18.00 val.

Prie Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to ati­den­gia­mas at­nau­jin­tas Kry­žių kal­ne­lis (Sau­sio 13-osios g.)

18.30 val.

At­min­ties va­lan­da „Ne­ri­mo min­tys“ Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to salėje

18.30 val.

Prie Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­to (S. Ko­nars­kio g. 49)

19.00 val.

Ce­re­mo­nia­las Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rūmų

19.30 val.

Są­jū­džio va­lan­da prie at­mi­ni­mo lau­žo Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rūmų

20.00 val.

Kon­cer­tas „In Me­mo­riam“ Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je. Įėji­mas laisvas

20.30 val.

Tra­di­ci­nis Lais­vės gy­nė­jų su­si­ti­ki­mas Vil­niaus įgu­los ka­ri­nin­kų ramovėje*

Sau­sio 13 d., antradienis

8.00–8.10 val.

Pi­lie­ti­nė ak­ci­ja „At­min­tis gy­va, nes liu­di­ja“.

Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, mo­kyk­lo­se prie kiek­vie­no lan­go už­de­ga­mos žvakutės

9.00 val.

Gė­lių pa­dė­ji­mas prie Ko­vo 11-ajai skir­to pa­mink­lo Ne­prik­lau­so­my­bės aikštėje

9.20 val.

2014 me­tų Lais­vės pre­mi­jos lau­rea­tui Ada­mui Mich­ni­kui skir­tos par­odos ati­da­ry­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Vi­tra­žo galerijoje*

10.00 val.

Iš­kil­min­gas Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mas ir Lais­vės pre­mi­jos įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ko­vo 11-osios Ak­to salėje*

12.00 val.

Vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Ne­prik­lau­so­my­bės aikštėje

12.30–14.00 val.

At­vi­rų du­rų va­lan­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo I rū­mų fojė

Par­odų eks­po­na­vi­mas, me­ni­nės kom­po­zi­ci­jos, vaiz­do me­džia­gos demonstravimas

(prog­ra­ma skel­bia­ma in­ter­ne­to sve­tai­nė­je http://sau­sio13.lrs.lt/)

13.30 val.

Sau­sio 13-osios au­kų pa­ger­bi­mas An­ta­kal­nio kapinėse

14.30–16.30 val.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo va­do­vy­bės su­si­ti­ki­mas su žu­vu­sių­jų ar­ti­mai­siais ir nu­ken­tė­ju­siais nuo So­vie­tų Są­jun­gos ag­re­si­jos 1991 me­tais Par­la­men­to ga­le­ri­jo­je* (da­ly­vau­ja as­me­nys, ga­vę kvie­ti­mus į 2015 me­tų Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mą ir Lais­vės pre­mi­jos įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją)

17.30 val.

Šv. Mi­šios Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je bazilikoje

* * *

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­rių pa­gar­bos Lais­vės gy­nė­jams ati­da­vi­mo ce­re­mo­ni­ja Aly­taus, Kau­no, Kė­dai­nių, Ma­ri­jam­po­lės, Ro­kiš­kio, Vil­niaus kapinėse

PARODOS

Sau­sio 5–26 d.

Sei­mo II rū­mų par­odų ga­le­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­ma Ukrai­nos fo­to­me­ni­nin­ko Olek­sand­ro Glia­de­lo­vo fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Mai­da­nas ir karas“

Sau­sio 5–30 d.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Par­la­men­to ga­le­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­ma par­oda „Mes bu­vo­me ten...“

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Vi­tra­žo ga­le­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­ma 2014 me­tų Lais­vės pre­mi­jos lau­rea­tui Ada­mui Mich­ni­kui skir­ta paroda

(iš­anks­ti­nė re­gis­tra­ci­ja į par­odas tel. (8 5) 239 6210, 239 6206)

Sau­sio 8 d., ketvirtadienis

16.00 val. – par­odos iš Skir­man­to And­riu­šio ko­lek­ci­jos „Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos po­li­ci­ja fo­tog­ra­fi­jo­se“ ati­da­ry­mas Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je (Žir­mū­nų g. 1F)

Sau­sio 12 d., pirmadienis

15.00 val. – na­cio­na­li­nio mo­ki­nių kon­kur­so „Lie­tu­vos ko­vų už lais­vę ir ne­tek­čių is­to­ri­ja“ dar­bų par­odos „Šau­kė­me lais­vę“ ati­da­ry­mas Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­te (Sau­sio 13-osios g. 10)

10.00–17.00 – at­vi­rų du­rų die­na Ge­no­ci­do au­kų muziejuje

Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jų (Au­kų g. 2A) ir Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so eks­po­zi­ci­jos „Tus­ku­lė­nų dva­ro pa­slap­tys“ (Žir­mū­nų g. 1N) lankymas

Kop­ly­čios-ko­lum­ba­riu­mo lan­ky­mas (Žir­mū­nų g. 1F)

Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jaus Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je – Me­dar­do Va­si­liaus­ko fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Tar­pu­ka­rio Lie­tu­va ka­ri­nin­ko aki­mis (1930–1940)“

Te­mi­nės eks­kur­si­jos Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­ju­je (Au­kų g. 2A)***:

13.00 val. – „Par­ti­za­ni­nis ka­ras Lie­tu­vo­je. Bu­vęs KGB vi­daus kalėjimas“

14.00 val. – „Bu­vęs KGB vi­daus ka­lė­ji­mas. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai la­ge­riuo­se ir tremtyje“

15.00 val. – „So­vie­ti­nių rep­re­si­nių struk­tū­rų veik­la. Bu­vęs KGB vi­daus kalėjimas“

Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je – fo­tog­ra­fi­jų par­oda iš Skir­man­to And­riu­šio ko­lek­ci­jos „Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos po­li­ci­ja fo­tog­ra­fi­jo­se“ (Žir­mū­nų g. 1F)

Sau­sio 13 d., antradienis

Na­cio­na­li­nio mo­ki­nių kon­kur­so „Lie­tu­vos ko­vų už lais­vę ir ne­tek­čių is­to­ri­ja“ dar­bų par­oda „Lais­vės pa­slap­tis yra drą­sa“ Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės rū­muo­se (Ge­di­mi­no pr. 11)

10.00–17.00 – at­vi­rų du­rų die­na Ge­no­ci­do au­kų muziejuje

Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jų (Au­kų g. 2A) ir Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so eks­po­zi­ci­jos „Tus­ku­lė­nų dva­ro pa­slap­tys“ (Žir­mū­nų g. 1N) lankymas

Kop­ly­čios-ko­lum­ba­riu­mo lan­ky­mas (Žir­mū­nų g. 1F)

Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jaus Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je – Me­dar­do Va­si­liaus­ko fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Tar­pu­ka­rio Lie­tu­va ka­ri­nin­ko aki­mis (1930–1940)“

Te­mi­nės eks­kur­si­jos Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­ju­je (Au­kų g. 2A)**:

13.00 val. – „Par­ti­za­ni­nis ka­ras Lie­tu­vo­je. Bu­vęs KGB vi­daus kalėjimas“

14.00 val. – „Bu­vęs KGB vi­daus ka­lė­ji­mas. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai la­ge­riuo­se ir tremtyje“

15.00 val. – „So­vie­ti­nių rep­re­si­nių struk­tū­rų veik­la. Bu­vęs KGB vi­daus kalėjimas“

Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je – fo­tog­ra­fi­jų par­oda iš Skir­man­to And­riu­šio ko­lek­ci­jos „Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos po­li­ci­ja fo­tog­ra­fi­jo­se“ (Žir­mū­nų g. 1F)

*****

* – su kvietimais

** – iš­anks­ti­nė re­gis­tra­ci­ja į eks­kur­si­jas el. pa­štu mu­zie­jus@­ge­no­cid.lt ar­ba tel.: (8 5) 249 8156, (8 5) 266 3282