Sausio 13-osios medaliais apdovanoti septyni asmenys
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo Lais­vės gy­nė­jų die­nos pro­ga Sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo me­da­liu ap­do­va­no­jo sep­ty­nis as­me­nis.

Šiais me­da­liais ap­do­va­no­ja­mi žmo­nės, 1991 me­tų sau­sio – rug­sė­jo mė­ne­siais ak­ty­viai gy­nę Lie­tu­vos lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę, sau­go­ję vi­suo­me­nės rim­ti ir žmo­nių svei­ka­tą.

Sau­sio 13-osios me­da­liai pa­skir­ti 66-ių Ole­gui Abd­rach­ma­no­vui, 74-ių Al­gir­dui Ba­ruo­liui, 43-ių Gin­tau­tui Lu­ko­šai­čiui, 47-ių Tat­ja­nai Ma­čė­nie­nei, 75-ių Jur­giui Mi­kai­lai, 50-ies Al­vy­dui Sir­vy­džiui ir 46-ių Sau­liui Stel­mo­kui.

At­mi­ni­mo me­da­lius D.Gry­baus­kai­tė ap­do­va­no­tie­siems įteiks vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jos me­tu va­sa­rio 16-ąją, BNS sa­kė pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė.

Prieš 25-rius me­tus so­vie­tai mė­gi­no ka­ri­ne jė­ga nu­vers­ti tei­sė­tą Lie­tu­vos val­džią, 1990-ųjų ko­vo 11 die­ną pa­skel­bu­sią ša­lies ne­prik­lau­so­my­bę nuo SSRS.

1991-ųjų sau­sio 13-osios nak­tį prie Te­le­vi­zi­jos bokš­to, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­to žu­vo 14 lais­vės gy­nė­jų.