Sausio 13-osios įvykių byloje kaltinimai pareikšti dar dviem asmenims
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui per­da­vė nag­ri­nė­ti Sau­sio 13-osios įvy­kių by­lą, ku­rio­je iki­teis­mi­nis ty­ri­mas vy­ko at­sky­rus jį 2014 m. ru­de­nį iš bau­džia­mo­sios by­los, per­duo­tos Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui, kal­ti­nant 65 as­me­nis nu­si­kal­ti­mais žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mais. 

Per­duo­da­mo­je į teis­mą by­lo­je kal­ti­ni­mai dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų par­eikš­ti 2 Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čiams.

1991 m. sau­sį jė­ga bu­vo sie­kia­ma Ne­prik­lau­so­my­bę at­kū­ru­sią Lie­tu­vą grą­žin­ti į So­vie­tų Są­jun­gos su­dė­tį. Ka­ri­nių veiks­mų me­tu, uži­mant Spau­dos rū­mus, Te­le­vi­zi­jos bokš­tą, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­tus bei ko­men­dan­to va­lan­dos me­tu bu­vo nu­žu­dy­ta 14 ci­vi­lių, dau­giau nei 800 ci­vi­lių bu­vo su­ža­lo­ti.

Šio­je by­lo­je nu­ken­tė­ju­siais pri­pa­žin­ti 790 as­me­nų. Jie taip pat nu­ken­tė­ju­siais yra pri­pa­žin­ti ir šiuo me­tu Vil­niaus apy­gar­dos teis­me nag­ri­nė­ja­mo­je Sau­sio 13-osios bau­džia­mo­jo­je by­lo­je.

Ki­tų ne­nus­ta­ty­tų or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­rių at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas yra at­skir­tas, ta­čiau at­li­kus vi­sus įma­no­mus ir rei­kia­mus pro­ce­so veiks­mus bei iš­nau­do­jus vi­sas ga­li­my­bes nu­sta­ty­ti nu­si­kal­ti­mus pa­da­riu­sius as­me­nis jis pro­ku­ro­ro 2017 m. bir­že­lio 30 d. nu­ta­ri­mu yra su­stab­dy­tas pa­gal Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 31straips­nį.

At­si­ra­dus ty­ri­mui svar­bių duo­me­nų iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bus at­nau­jin­tas. Pri­min­ti­na, kad tik 2010 me­tais at­si­ra­do tei­si­nė ga­li­my­bė ty­ri­mus dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų at­lik­ti ir baig­ti įta­ria­mie­siems ne­da­ly­vau­jant pro­ce­se.

By­lą su­da­ro per 699 to­mų do­ku­men­tų. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko ty­ri­mo gru­pė, ku­rią su­da­rė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­to 3 pro­ku­ro­rai ir Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro 1 par­ei­gū­nas.

Už ka­ro nu­si­kal­ti­mus ir nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to lais­vės at­ėmi­mo baus­mę iki gy­vos gal­vos.