Sausio 13-osios bylos kaltinamajam pratęsė suėmimą
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ne­su­ti­ko už 50 tūkst. eu­rų užs­ta­tą į lais­vę pa­leis­ti kal­ti­na­mą­jį Sau­sio 13-osios by­lo­je Ju­ri­jų Me­lį. Ru­si­jos pi­lie­čio su­ėmi­mas pra­tęs­tas dar trims mė­ne­siams.

Tei­sė­ja Ai­no­ra Kor­ne­li­ja Ma­ce­vi­čie­nė BNS sa­kė, kad su­ėmi­mas pra­tęs­tas at­siž­vel­gus, jog ne­si­kei­čia nei i pa­grin­dai, nei ap­lin­ky­bės to­kiai kar­do­ma­jai prie­mo­nei tai­ky­ti.

Ru­si­jos pi­lie­tis J.Me­lis Lie­tu­vo­je ne­tu­ri gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Su­im­to­jo ad­vo­ka­tė Ga­li­na Kar­da­novs­ka­ja BNS sa­kė, kad J.Mei­lis ga­lė­tų dė­vė­ti apy­ko­ję, ku­rios pa­gal­ba par­ei­gū­nai ga­lė­tų kon­tro­liuo­ti jo ju­dė­ji­mą.

„Jis ga­lė­tų gy­ven­ti vie­na­me iš kam­ba­rių tri­jų kam­ba­rių bu­te, taip pat jis tu­ri ga­li­my­bę gy­ven­ti da­ly­je pri­va­taus na­mo. Yra va­rian­tų. Pi­ni­gi­nį užs­ta­tą ža­da su­rink­ti drau­gai, šei­ma, yra no­rin­čių jam au­ko­ti. Be to, jis, kaip bu­vęs ka­ri­nin­kas, gau­na ne­ma­žą pen­si­ją iš Ru­si­jos, to­dėl jo pra­gy­ve­ni­mas Lie­tu­vo­je yra už­ti­krin­tas. Jis dis­cip­li­nuo­tas ir no­ri da­ly­vau­ti pro­ce­se“, – BNS sa­kė kal­ti­na­mo­jo gy­nė­ja G.Kar­da­novs­ka­ja.

Ki­tų me­tų ko­vą su­kaks tre­ji me­tai, kai Ru­si­jos pi­lie­tis lai­ko­mas už gro­tų Lie­tu­vo­je. J.Me­lis bu­vo su­lai­ky­tas 2014 me­tų ko­vo 12-osios va­ka­rą Lie­tu­vo­je, Pa­ne­mu­nės pa­sie­nio kon­tro­lės punk­te su Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus kraš­tu.

Per tą lai­ką, kol bu­vo su­im­tas, ad­vo­ka­tai daug kar­tų ra­šė skun­dus aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui, ta­čiau nu­tar­tys dėl su­ėmi­mo pra­tę­si­mo bū­da­vo pa­lik­tos ga­lio­ti.

J.Me­lis Sau­sio 13-osios by­lo­je kal­ti­na­mas pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mus.

Ru­si­jos pi­lie­tis pri­pa­žįs­ta, kad 1991 me­tų sau­sį bu­vo vie­na­me iš tan­kų so­vie­tams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą.

Sau­sio 13-osios by­los kal­ti­na­ma­ja­me ak­te ra­šo­ma, kad J.Me­lis, bū­da­mas So­vie­tų są­jun­gos Ko­mu­nis­tų par­ti­jos na­riu bei so­vie­tų Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos 107-osios mo­to­ri­zuo­tų šau­lių di­vi­zi­jos 106-ojo tan­kų pul­ko bū­rio va­du, vei­kė ki­tų ka­riš­kių su­bur­to­je or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je, su­si­de­dan­čio­je iš kal­ti­na­mo­jo ir 159 ka­riš­kių bei po­li­ti­nių vei­kė­jų.

Ru­si­jos pi­lie­tis kal­ti­na­mas pa­žei­dęs tarp­tau­ti­nės hu­ma­ni­ta­ri­nės tei­sės pa­pro­čius, tarp­tau­ti­nes su­tar­tis ir ki­tus tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, nau­do­jęs prieš ci­vi­lius bau­gi­ni­mo, te­ro­ro, taip pat užd­raus­tas ka­ro prie­mo­nes, vyk­dęs ir rė­męs so­vie­tų są­jun­gos, šios ša­lies Ko­mu­nis­tų par­ti­jos ir jos pa­da­li­nio Lie­tu­vo­je po­li­ti­ką.

Nuo 1991 me­tų sau­sio 11 iki rugp­jū­čio 23 die­nos pa­gal iš anks­to par­eng­tą nu­si­kals­ta­mą pla­ną so­vie­tų ka­riai užg­ro­bė 17 stra­te­giš­kai svar­bių ob­jek­tų.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui Sau­sio 13-osios by­la per­duo­ta per­nai rugp­jū­čio 31 die­ną. Ji nag­ri­nė­ja­ma su per­trau­ko­mis, ar­ti­miau­si po­sė­džiai vyks sau­sį.

By­lo­je dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui tei­sia­ma per 60 kal­ti­na­mų­jų, dau­gu­ma iš jų tei­sia­mi už akių, nes slaps­to­si Ru­si­jo­je ar­ba Bal­ta­ru­si­jo­je. Teis­mo po­sė­džiuo­se da­ly­vau­ja tik du kal­ti­na­mie­ji – J.Me­lis ir Ge­na­di­jus Iva­no­vas. Pa­sta­ra­sis tu­ri lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je ir nuo­spren­džio lau­kia lais­vė­je.

„Pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę, gy­ve­na­mo­ji vie­ta nė­ra prie­žas­tis tai­ky­ti su­ėmi­mą. Juk ki­tas kal­ti­na­ma­sis (G.Iva­no­vas-BNS) yra lais­vė­je. Ko­dėl vie­nam iš kal­ti­na­mų­jų ga­li­ma ne­tai­ky­ti su­ėmi­mo, o ki­tam ga­li­ma?“, – ste­bė­jo­si ad­vo­ka­tė G.Kar­da­novs­ka­ja.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų Są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.