Sausio 13-osios byloje teismas apklaus liudytojus, pirmasis – V. Landsbergis
Sau­sio 13-osios by­lą nag­ri­nė­jan­tis Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ket­vir­ta­die­nį pla­nuo­ja pra­dė­ti liu­dy­to­jų apk­lau­sas, BNS pra­ne­šė teis­mo at­sto­vė spau­dai Vai­da By­tau­tė.

Pir­mo­je die­nos pu­sė­je pla­nuo­ja­ma apk­laus­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo va­do­vą Vy­tau­tą Lands­ber­gį, o po pie­tų – Egi­di­jų Bič­kaus­ką, ku­ris 1990 me­tų ba­lan­džio bu­vo pa­skir­tas Lie­tu­vos nuo­la­ti­niu at­sto­vu SSRS, nuo 1991–1993 me­tais bu­vo Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nės mi­si­jos Ru­si­jo­je va­do­vu.

Į ki­tą po­sė­dį, ku­ris vyks ba­lan­džio 6 die­ną, kvie­čia­mas Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tas Alek­sand­ras Abi­ša­la, pir­mas at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ma­ri­jo­nas Mi­siu­ko­nis.

Šią sa­vai­tę teis­me bu­vo apk­laus­ti kal­ti­na­mie­ji – Ru­si­jos pi­lie­čiai Ju­ri­jus Me­lis ir Ge­na­di­jus Iva­no­vas. Jie ne­igia kal­ti­ni­mus dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui.

Teis­mas apk­lau­sia kal­ti­na­muo­sius, ku­rie da­ly­vau­ja teis­mo po­sė­džiuo­se. Ki­ti dau­giau nei 60 kal­ti­na­mų­jų su teis­mu bend­ra­dar­biau­ti at­si­sa­ko ir į po­sė­džius Lie­tu­vo­je ne­at­vyks­ta.

Ši by­la sa­vo apim­ti­mi ir kal­ti­na­mų­jų skai­čiu­mi yra vie­na di­džiau­sių bau­džia­mų­jų by­lų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos teis­mų is­to­ri­jo­je. Nu­ken­tė­ju­sių­jų šio­je by­lo­je – be­veik 500, liu­dy­to­jų – apie tūks­tan­tis. By­lą su­da­ro 709 to­mai, iš jų vien kal­ti­na­ma­sis ak­tas – 13 to­mų.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.