Sausio 13-osios byloje – per šimtą advokatų
Siek­da­mas už­ti­krin­ti spar­tes­nį ir sklan­des­nį Sau­sio 13-osios by­los nag­ri­nė­ji­mą, Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė vi­siems kal­ti­na­mie­siems, ku­rie tu­ri vals­ty­bės skir­tus ad­vo­ka­tus, skir­ti an­trus pa­kai­ti­nius gy­nė­jus.

Tei­sė­ja Ai­no­ra Kor­ne­li­ja Ma­ce­vi­čie­nė pir­ma­die­nį po­sė­dy­je sa­kė, kad apie teis­mo pri­im­tą nu­tar­tį in­for­muo­ta Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­ba. Nau­jai į by­lą įtrauk­tų ad­vo­ka­tų są­ra­šas tu­ri bū­ti pa­teik­tas iki ko­vo 10 die­nos.

Tei­sė­ja aiš­ki­no, kad dau­giau ad­vo­ka­tų pri­rei­kė, kai va­sa­rio 23 die­ną teis­mui ne­pa­vy­ko tęs­ti by­los nag­ri­nė­ji­mo, nes su­sir­go vie­na gy­nė­ja. Dėl to bu­vo at­šauk­ti du po­sė­džiai. Da­bar su­sir­gus ar ne­ga­lint da­ly­vau­ti vie­nam ad­vo­ka­tui, į jo vie­tą at­eis pa­kai­ti­nis.

By­lo­je yra per 60 kal­ti­na­mų­jų, šiuo me­tu juos gi­na tiek pat ad­vo­ka­tų. Teis­mui pa­sky­rus pa­kai­ti­nius gy­nė­jus, ad­vo­ka­tų skai­čius šio­je by­lo­je per­kops šim­tą.

Pir­ma­die­nį po­sė­dy­je teis­mas to­liau skel­bė kal­ti­na­mų­jų par­ody­mus, duo­tus dar 1991 me­tais tuoj po Sau­sio 13-osios įvy­kių.

Kal­ti­na­ma­sis Ana­to­li­jus Ki­mas tuo me­tu per apk­lau­są pa­sa­ko­jo, kad tar­nau­da­mas ka­ri­nia­me da­li­ny­je ga­vo už­duo­tį pa­ju­dė­ti Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to link ir su­teik­ti pa­gal­bą de­san­ti­nin­kų da­li­niams. Ko­vi­niais šo­vi­niais šau­dy­ti bu­vo drau­džia­ma, ati­deng­ti ug­nį bu­vo ga­li­ma tik pa­gal vy­riau­sių­jų va­dų ko­man­dą. Bokš­to prie­igos bu­vo užt­ver­tos kro­vi­ni­nė­mis ma­ši­no­mis, to­dėl tan­ko me­cha­ni­ko vai­ruo­to­jo A.Ki­mo už­duo­tis bu­vo pa­stum­ti trans­por­to prie­mo­nes.

„Aš pa­su­kau kai­rėn ir at­stū­miau ma­ši­ną, užt­vė­ru­sią ke­lią. Ci­vi­liai mė­tė ak­me­nis“, – per apk­lau­są pa­sa­ko­jo A.Ki­mas. Jis sa­kė, kad ne­ma­tė su­žeis­tų ar už­muš­tų žmo­nių, krau­jo ant tan­ko vikš­ro ne­bu­vo.

A.Ki­mas taip pat sa­kė da­ly­va­vęs ope­ra­ci­jo­je, kai bu­vo užim­ti Spau­dos rū­mai.

Kal­ti­na­ma­sis Dmi­tri­jus Bol­ša­ko­vas įvy­kių me­tu ėjo gink­lo tai­ky­to­jo par­ei­gas, jis per apk­lau­są sa­kė ga­vęs už­duo­tį už­ti­krin­ti de­san­ti­nin­kams pra­ėji­mą prie te­le­vi­zi­jos bokš­to. Ka­riš­kių eki­pa­žas bu­vo su­komp­lek­tuo­tas iš­va­ka­rė­se. Vy­riš­kis per apk­lau­są pa­sa­ko­jo, kad žmo­nės ban­dė pul­ti tan­kus, ban­dy­da­mi juos su­stab­dy­ti. Vė­liau ant tan­kų krau­jo pėd­sa­kų ras­ta ne­bu­vo.

Ki­tas bu­vęs gink­lo tai­ky­to­jas Ni­ko­la­jus Ogur­co­vas sa­kė, kad nau­do­ti gink­lus Sau­sio įvy­kių me­tu įsa­ky­mo ne­bu­vo. Ci­vi­liai as­me­nys esą mu­šė de­san­ti­nin­kus. Jam bu­vo par­ody­tas as­muo, ku­ris esą šo­vė iš dau­gia­bu­čio de­vin­to­jo aukš­to, N.Ogur­co­vo bu­vo pra­šo­ma apš­vies­ti tą as­me­nį.

Sau­sio 13-osios by­lą Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pra­dė­jo nag­ri­nė­ti pra­ei­tą mė­ne­sį. Tai vie­na di­džiau­sių tei­sė­sau­gos by­lų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je.

Jo­je dau­giau kaip 60 bu­vu­sių so­vie­tų par­ei­gū­nų kal­ti­na­mi ka­ro nu­si­kal­ti­mais ir nu­si­kal­ti­mais žmo­niš­ku­mui. Vi­si, iš­sky­rus du, bus tei­sia­mi už akių. Dau­gu­ma kal­ti­na­mų­jų gy­ve­na Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je, ku­rios at­si­sa­kė su­teik­ti Lie­tu­vai tei­si­nę pa­gal­bą.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį so­vie­tų ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.

1999 me­tais Sau­sio 13-osios by­lo­je dėl an­ti­vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kū­ri­mo ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų ka­lė­ti bu­vo nu­teis­ti še­ši as­me­nys. By­la dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui pir­myn pa­sis­tū­mė­jo pri­ėmus įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl teis­mo pro­ce­so už akių.