Sausio 13-osios byloje – paskutiniai žingsniai teismo link
Mi­nint tra­giš­kų Sau­sio 13-ios įvy­kių me­ti­nes Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je vyks­ta pro­ce­so da­ly­vių su­si­pa­ži­ni­mas su pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je baig­to šio iš­skir­ti­nio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga.

Su­si­pa­žin­ti su ja tu­ri tei­sę dau­giau nei 700 nu­ken­tė­ju­sių­jų, 69 as­me­nys, ku­rie įta­ria­mi nu­si­kal­ti­mais žmo­niš­ku­mui bei ka­ro nu­si­kal­ti­mais, ir jų gy­nė­jai, pra­ne­ša­ma pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai.

Kaip jau bu­vo skelb­ta, pir­mą kar­tą Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je vi­sa iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga, ku­rią su­da­ro dau­giau nei 700 to­mų do­ku­men­tų, bu­vo nu­ska­nuo­ta ir da­bar yra sau­go­ma Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je spe­cia­lia­me, tik šiai me­džia­gai skir­ta­me, ser­ve­ry­je.

Spren­di­mas skait­me­nin­ti šią by­lą bu­vo pri­im­tas at­siž­vel­giant ne tik į jos apim­tį, pro­ce­so da­ly­vių skai­čių, bet ir į tai, kad by­lo­je esan­tys do­ku­men­tai tu­ri ne tik tei­si­nę, bet ir di­džiu­lę is­to­ri­nę ver­tę, tad la­bai svar­bu iš­sau­go­ti juos at­ei­ties kar­toms. Di­de­lės pa­gal­bos rū­pi­nan­tis, kad tie­siog by­rė­ję tarp pirš­tų do­ku­men­tai ne­pra­žū­tų, su­lauk­ta iš Lie­tu­vos vals­ty­bės cen­tri­nio ar­chy­vo, ku­ria­me bu­vo sėk­min­gai res­tau­ruo­ta dau­giau nei pu­san­tro tūks­tan­čio įvai­rių itin pra­stos būk­lės do­ku­men­tų.

In­for­ma­vus vi­sus pro­ce­so da­ly­vius apie jų tei­sę su­si­pa­žin­ti su ty­ri­mo me­džia­ga, pro­ku­ra­tū­ro­je bu­vo įreng­tos ir at­ski­ros kom­piu­te­ri­nės dar­bo vie­tos, su­da­ry­tas dar­bo prie jų gra­fi­kas. Ti­ki­ma­si, kad sklan­džiai vyks­tant šiam pro­ce­sui, jis bus baig­tas iki š. m. ge­gu­žės 12 die­nos. Pa­si­bai­gus nu­sta­ty­tam su­si­pa­ži­ni­mo lai­kui, pro­ku­ro­rai ra­šys kal­ti­na­mą­jį ak­tą ir per­duos by­lą nag­ri­nė­ti teis­me. Pla­nuo­ja­ma, kad tai įvyks dar 2015 me­tų va­sa­rą.

Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 12 d. bu­vo pa­skelb­ta, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas baig­tas 69 įta­ria­mų­jų at­žvil­giu.

Vi­si jie yra Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos, Ukrai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, ku­rie įvy­kių me­tu bu­vo ko­mu­nis­tų par­ti­jos va­do­vai, gy­ny­bos, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jų, KGB at­sto­vai, ka­ri­nin­kai ir da­ly­va­vo tra­giš­kuo­se įvy­kiuo­se prie Spau­dos rū­mų, te­le­vi­zi­jos bokš­to, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­to bei ki­tur. Du iš įta­ria­mų­jų yra Lie­tu­vo­je, ki­ti nuo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sle­pia­si už­sie­ny­je. Jiems iš­duo­ti Eu­ro­pos areš­to or­de­riai, pa­skelb­ta tarp­tau­ti­nė pa­ieš­ka.

Ki­tų įta­ria­mų­jų, tarp ku­rių ir šių me­tų va­sa­rą Ita­li­jo­je su­lai­ky­tas bei Lie­tu­vai ne­per­duo­tas įta­ria­ma­sis, at­žvil­giu ty­ri­mas bu­vo at­skir­tas ir yra tę­sia­mas.

Per ne­pil­nus ket­ve­rius me­tus in­ten­sy­vaus dar­bo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo gru­pė, su­si­de­dan­ti iš pen­kių Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rų bei Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro par­ei­gū­nų, nu­sta­tė be­veik vi­sų įta­ria­mų­jų as­mens duo­me­nis, iš­ana­li­za­vo ke­lis tūks­tan­čius vaiz­do do­ku­men­tų, apk­lau­sė šim­tus liu­dy­to­jų, at­li­ko dau­gy­bę ki­tų Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se nu­ma­ty­tų veiks­mų.

Pro­ku­ro­rai taip pat par­en­gė ir iš­siun­tė virš dvie­jų šim­tų įvai­rių tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mų į Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ją, Ukrai­ną ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­ką. Pa­sku­ti­niuo­siuo­se bu­vo pra­šo­ma, kad šių vals­ty­bių kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos pra­neš­tų įta­ria­mie­siems apie ty­ri­mo pa­bai­gą ir jų tei­sę su­si­pa­žin­ti su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga. To­kį pra­šy­mą pa­ne­šė įvyk­džiu­si Ukrai­nos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra. Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra at­si­sa­kė jį vyk­dy­ti, o at­sa­ky­mai iš Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos dar nė­ra gau­ti.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo su­rink­ti duo­me­nys, pa­grin­džian­tys pa­teik­tus mi­nė­tiems as­me­nims įta­ri­mus dėl ga­li­mo tarp­tau­ti­nės tei­sės drau­džia­mo el­ge­sio su žmo­nė­mis (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so (to­liau – BK) 100 str.), tarp­tau­ti­nės hu­ma­ni­ta­ri­nės tei­sės sau­go­mų as­me­nų žu­dy­mo (BK 101 str.), tarp­tau­ti­nės hu­ma­ni­ta­ri­nės tei­sės sau­go­mų as­me­nų ža­lo­ji­mo (BK 103 str. 1 d.), drau­džia­mos ka­ro at­akos prieš ci­vi­lius (BK 111 str. 1 d.) ir užd­raus­tų ka­ro prie­mo­nių nau­do­ji­mo (BK 112 str.).

Šiems nu­si­kal­ti­mams ne­tai­ko­ma se­na­tis, o iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bei teis­mi­nis pro­ce­sas ga­li vyk­ti ir baig­tis įta­ria­mie­siems ne­da­ly­vau­jant ja­me.