Sausio 13-osios byloje – dviejų mėnesių pertrauka
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas Sau­sio 13-osios by­lo­je pa­skel­bė be­veik dvie­jų mė­ne­sių per­trau­ką – ki­tas teis­mo po­sė­dis vyks sau­sio 9 die­ną. Ki­tą­met pro­ce­se bus pra­dė­ta nu­ken­tė­ju­sių­jų apk­lau­sa.

Tei­sė­ja Ai­no­ra Kor­ne­li­ja Ma­ce­vi­čie­nė par­agi­no ad­vo­ka­tus da­ly­vau­ti po­sė­džiuo­se, nes į pro­ce­są at­vyks dau­giau žmo­nių. Nu­ken­tė­ju­sių­jų šio­je by­lo­je yra be­veik 500.

„Pra­šau pa­grin­di­nių ad­vo­ka­tų su pa­kai­ti­niais ad­vo­ka­tais su­de­rin­ti at­os­to­gų pla­nus, kad šio­je by­lo­je pro­ce­sas vyk­tų grei­čiau“ , – tre­čia­die­nį sa­kė tei­sė­ja.

Šio­je by­lo­je vie­nam kal­ti­na­ma­jam pa­skir­ta po du ad­vo­ka­tus, kad ne­ga­lint į by­lą at­vyk­ti vie­nam gy­nė­jui, vie­to­je jo ga­lė­tų da­ly­vau­ti ki­tas. Tei­sė­ja A.K.Ma­ce­vi­čie­nė par­agi­no ad­vo­ka­tus la­biau bend­rau­ti tar­pu­sa­vy­je, ste­bė­ti po­sė­džių tvar­ka­raš­čius.

Teis­mo po­sė­džiai Sau­sio 13-osios by­lo­je yra su­pla­nuo­ti iki 2017 me­tų gruo­džio pa­bai­gos.

Pa­skelb­ti J.Jer­ma­la­vi­čiaus parodymai

Tre­čia­die­nį po­sė­dy­je pa­skelb­ti už vals­ty­bi­nį per­vers­mą ki­to­je Sau­sio 13-osios by­lo­je nu­teis­to ir ka­lė­ju­sio bu­vu­sio pro­mask­vie­tiš­kos Lie­tu­vo­je vei­ku­sios kom­par­ti­jos (LKP/SSKP) vei­kė­jo Juo­zo Jer­ma­la­vi­čiaus par­ody­mai. Jis bu­vo nu­teis­tas ka­lė­ti kar­tu su da­bar jau mi­ru­siu My­ko­lu Bu­ro­ke­vi­čiu­mi. M.Bu­ro­ke­vi­čiaus par­ody­mus ke­ti­na­ma pa­skelb­ti sau­sį.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad nė­ra duo­me­nų apie 76 me­tų J.Jer­ma­la­vi­čiaus bu­vi­mo vie­tą. J.Jer­ma­la­vi­čius po baus­mės at­li­ki­mo 2002-jų sau­sį bu­vo pa­leis­tas į lais­vę ir ne­tru­kus iš­va­žia­vo į Ru­si­ją.

Pir­ma­ja­me teis­mo pa­skelb­ta­me teis­mo do­ku­men­te ra­šo­ma, kad po kru­vi­nų­jų Sau­sio 13-osios įvy­kių, 1991 me­tų ko­vą J.Jer­ma­la­vi­čius par­eiš­kė ne­pri­pa­žįs­tan­tis Lie­tu­vos įsta­ty­mų.

„Aš ne­pri­pa­žįs­tu Lie­tu­vo Res­pub­li­kos įsta­ty­mų, pro­ku­ra­tū­ros ir jos dar­buo­to­jų. Aš gy­ve­nu ir va­do­vau­juo­si tik TSRS įsta­ty­mais. Ka­dan­gi sa­vęs kal­tu ne­lai­kau, jo­kių do­ku­men­tų ne­pa­si­ra­ši­nė­siu“, – Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vui par­eiš­kė J.Jer­ma­la­vi­čius. Ta­čiau jis at­sa­kė į sve­čio klau­si­mus.

Iš už­duo­da­mų klau­si­mų ma­ty­ti, kad pro­ku­ra­tū­rą do­mi­no Na­cio­na­li­nio gel­bė­ji­mo ko­mi­te­to veik­la, jo su­kū­ri­mas.

J.Jer­ma­la­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad bu­vo pa­kvies­tas į bu­tą Vil­niu­je su­si­tik­ti su Na­cio­na­li­nio gel­bė­ji­mo ko­mi­te­to na­riais.

„Aš tuos žmo­nes pa­žįs­tu, bet at­si­sa­kau pa­sa­ky­ti jų pa­var­des. Jie – ryš­kios fi­gū­ros, ta­čiau po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me jie bu­vo še­šė­ly­je. Dau­gu­ma lie­tu­viai, bet yra ir ki­tų tau­ty­bių. Ko­kia­me bu­te bu­vo su­si­ti­ki­mas, nu­ro­dy­ti at­si­sa­kau,“ – sa­kė J.Jer­ma­la­vi­čius.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros kal­ti­na­ma­ja­me ak­te ra­šo­ma, kad 1990 me­tų gruo­džio 16 die­ną bu­vo įkur­tas „Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­nių jė­gų kong­re­sas“, ku­ris 1991 me­tų sau­sio 11 die­ną kar­tu su Pi­lie­čių ko­mi­te­tu įkū­rė an­ti­vals­ty­bi­nę or­ga­ni­za­ci­ją – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nį gel­bė­ji­mo ko­mi­te­tą. Jų už­da­vi­nys – pe­rim­ti val­džią: įsta­ty­mų lei­džia­mą­ją, įsta­ty­mų vyk­do­mą­ją, at­kur­ti So­vie­tų Są­jun­gos kons­ti­tu­ci­jos vei­ki­mą Lie­tu­vo­je, įve­dant tie­sio­gi­nį so­vie­tų pre­zi­den­ti­nį val­dy­mą ir ko­men­dan­to va­lan­dą.

Siū­las ve­da į Maskvą

J.Jer­ma­la­vi­čius sa­kė, kad Lie­tu­vo­je ski­lus Ko­mu­nis­tų par­ti­jai, au­go įtam­pa, o jei ne­bū­tų bu­vę Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos ant TSKP plat­for­mos, tai „bū­tų ar­mi­ja ir ji vis­ką tvar­ky­tų, bū­tų krau­jo upe­liai“.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų Są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.

„Kam rei­ka­lin­gas tas bokš­tas, te­le­vi­zi­jos pa­sta­tas, kam toks triukš­mas? Ma­no nuo­mo­ne, tai bu­vo rei­ka­lin­ga Mi­chai­lui Gor­ba­čio­vui ir V.Lands­ber­giui“, – sa­kė J.Jer­ma­la­vi­čius.

„Ar Na­cio­na­li­nio gel­bė­ji­mo ko­mi­te­tas ir Ko­mu­nis­tų par­ti­ja ga­lė­jo iš ki­tur iš­sik­vies­ti pa­jė­gas? Siū­las ve­da tie­siai į Mask­vą. Dar kar­tą sa­kau, kad Na­cio­na­li­nis gel­bė­ji­mo ko­mi­te­tas į ar­mi­ją pa­gal­bos ne­si­krei­pė. Aš ne­su to ko­mi­te­to na­rys, bu­vau po sau­sio įvy­kio su­si­ti­kęs su jo na­riais ir ži­nau, kad jie ar­mi­jos ne­išk­vie­tė“, – ti­ki­no J.Jer­ma­la­vi­čius.

Taip pat bu­vo pa­skelb­ti J.Jer­ma­lav­čiaus pa­aiš­ki­ni­mai, ku­riuos jis da­vė 1994 me­tų sausį

1993 me­tais M.Bu­ro­ke­vi­čius ir jo bend­ra­žy­gis, pro­so­vie­ti­nės LKP sky­riaus ve­dė­jas J.Jer­ma­la­vi­čius bu­vo su­lai­ky­ti Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je. Lie­tu­vos par­ei­gū­nai juos par­si­ve­žė į Lie­tu­vą.

1994-ųjų sau­sio 15 die­ną į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą at­vež­tas J.Jer­ma­la­vi­čius par­eiš­kė, kad dėl są­moks­lo or­ga­ni­za­vi­mo tiks­lu užg­rob­ti val­džią Lie­tu­vo­je, dėl ty­či­nio nu­žu­dy­mo su­nki­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis kal­tu ne­pri­si­pa­žįs­ta.

„Ši­tie kal­ti­ni­mai yra pra­si­ma­ny­ti, aš jų ne­ga­liu pri­im­ti, aš juos at­me­tu ir dėl šios prie­žas­ties jo­kių par­ody­mų ne­duo­siu“, – ta­da pa­sa­kė J.Jer­ma­la­vi­čius.

Sau­sio 13-osios by­lo­je dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui tei­sia­ma per 60 kal­ti­na­mų­jų, dau­gu­ma iš jų tei­sia­mi už akių, nes slaps­to­si Ru­si­jo­je ar­ba Bal­ta­ru­si­jo­je. Teis­mo po­sė­džiuo­se da­ly­vau­ja tik du kal­ti­na­mie­ji.