Sausio 13-osios byloje apklaustas tanko vairuotojas-mechanikas
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas an­tra­die­nį Sau­sio 13-osios by­lo­se liu­dy­to­ju apk­lau­sė tan­ko vai­ruo­to­ją-me­cha­ni­ką An­dže­jų Rev­ko, ku­rio val­do­mas tan­kas 1991 me­tais iš Šiau­rės mies­te­lio at­vy­ko iki Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­to S.Ko­nars­kio gat­vė­je.

No­rė­da­mas pa­tek­ti į te­ri­to­ri­ją, A.Rev­ko tan­kas iš­grio­vė ne­to­li pa­sta­to esan­čią be­to­ni­nę sie­ną.

A.Rev­ko kal­ti­ni­mai ne­bu­vo pa­teik­ti, ka­dan­gi jis bu­vo ei­li­nis, ne­bu­vo įvyk­dęs kon­kre­čios vei­kos, nuo ku­rios bū­tų nu­ken­tė­ję žmo­nės.

„Ka­rei­vė­liams, šauk­ti­niams kal­ti­ni­mai nė­ra pa­teik­ti“, – po­sė­dy­je sa­kė tei­sė­ja Ai­no­ra Kor­ne­li­ja Ma­ce­vi­čie­nė.

Liu­dy­to­jas pa­sa­ko­jo, kad, kai tan­kas iš­šo­vė tuš­čiais šo­vi­niais, žmo­nės nuo jo sto­vė­jo už maž­daug 30–50 me­trų.

„Šau­do­ma bu­vo, nes bu­vo bi­jo­ma grės­mės iš žmo­nių“, – sa­kė vy­ras.

Jis pri­pa­ži­no, kad po įvy­kių, kaip ki­ti ka­riš­kiai, bu­vo ap­do­va­no­tas gar­bės raš­tu ir me­da­liu.

Ka­ro nu­si­kal­ti­mais ir nu­si­kal­ti­mais žmo­niš­ku­mui kal­ti­na­mų Ju­ri­jaus Me­lio ir Ge­na­di­jaus Iva­no­vo jis sa­kė ne­pa­žįs­tan­tis.

Ka­ri­nin­kas J.Me­lis pri­pa­žįs­ta, kad 1991 me­tų sau­sį bu­vo vie­na­me iš tan­kų so­vie­tams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą. Jis bu­vo so­vie­tų Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos 107-osios mo­to­ri­zuo­tų šau­lių di­vi­zi­jos 106-ojo tan­kų pul­ko bū­rio va­du.

Ru­si­jo­je gi­męs ir šiuo me­tu Vil­niu­je gy­ve­nan­tis G.Iva­no­vas so­vie­tų ag­re­si­jos me­tu bu­vo 107-osios mo­to­ri­zuo­tų šau­lių di­vi­zi­jos ra­ke­tų ar­ti­le­ri­nės gink­luo­tės tar­ny­bos vir­ši­nin­ku. Jam par­eikš­ti kal­ti­ni­mai su­si­ję su įvy­kiais prie Spau­dos rū­mų Vil­niu­je.

Vil­niu­je gy­ve­nan­tis A.Rev­ko sa­kė, kad įvy­kių me­tu jam te­bu­vo 18 me­tų.

Jis sa­ko da­bar ma­nan­tis, kad prieš tai­kius žmo­nes tan­kų nau­do­ti ne­rei­kė­jo.

„Šo­kas – nak­tį į mies­tą tan­ku rei­kė­jo va­žiuo­ti, Aš ne­sup­ra­tau – ar ka­ras, ar kas. Po po­ros die­nų, kai vis­kas nu­ri­mo, tik ta­da pra­dė­jau su­pras­ti ir ver­tin­ti“, – sa­kė A.Rev­ko.

Po tan­kų šū­vių su­silp­nė­jo klausa

Liu­dy­to­ju teis­me an­tra­die­nį bu­vo apk­laus­tas ir bu­vęs Lie­tu­vos Vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­to (VSK) sep­tin­to­jo sky­riaus dar­buo­to­jas, ku­ris nu­ken­tė­jo per te­le­vi­zi­jos bokš­to štur­mą 1991 me­tų sau­sio 13-ąją.

S.Sav­čen­ka teis­mui pa­sa­ko­jo dir­bęs VSK sep­tin­ta­ja­me sky­riu­je, ku­rio pa­grin­di­nė funk­ci­ja bu­vo as­me­nų se­ki­mas.

Liu­dy­to­jas dar iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu yra sa­kęs, kad po tan­kų šū­vių jam už­gu­lė au­sis ir jis blo­gai gir­di.

„Tan­kai su­sto­jo prie bokš­to, vie­no­je grei­to­sios ma­ši­no­je bu­vo daug krau­jo“, – sa­kė liu­dy­to­jas.

Bu­vęs VSK dar­buo­to­jas pa­sa­ko­jo, kad jam į na­mus pa­skam­bi­no bu­din­tis ir at­siun­tė ma­ši­ną nu­vy­ki­mui prie te­le­vi­zi­jos bokš­to. S.Sav­čen­ka tu­rė­jo ste­bė­ti, kas vyks­ta. Vy­ras, kaip ir ki­ti anks­čiau liu­di­ję bu­vę VSK dar­buo­to­jai pa­sa­ko­jo, kad prieš sau­sio įvy­kius dar­buo­to­jams bu­vo iš­da­lin­ti tar­ny­bi­niai gink­lai, su­stip­rin­tas bu­dė­ji­mas.

Teis­mas anks­tes­niuo­se po­sė­džiuo­se liu­dy­to­jais yra apk­lau­sęs tuo­me­ti­nį vals­ty­bės va­do­vą Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­ką Vy­tau­tą Lands­ber­gį, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tą Al­gir­dą Sau­dar­gą, tuo­me­ti­nį Lie­tu­vos at­sto­vą Mask­vo­je Egi­di­jų Bič­kaus­ką, bu­vu­sį Kraš­to ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­rių Aud­rių But­ke­vi­čių, tuo­me­ti­nį svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trą, da­bar Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jan­tį Juo­zą Ole­ką, tuo­me­ti­nį Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tą Alek­sand­rą Abi­ša­lą, V.Lands­ber­gio pa­va­duo­to­ją Čes­lo­vą Stan­ke­vi­čių, bu­vu­sius so­vie­ti­nio sau­gu­mo dar­buo­to­jus ir ki­tus as­me­nis.

Sau­sio 13-osios by­lo­je dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui tei­sia­ma per 60 kal­ti­na­mų­jų, dau­gu­ma iš jų tei­sia­mi už akių, nes slaps­to­si Ru­si­jo­je ar­ba Bal­ta­ru­si­jo­je.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.