Sausio 13-osios byla perduota teismui
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pir­ma­die­nį teis­mui per­da­vė Sau­sio 13-osios by­lą, ku­rio­je de­šim­tims as­me­nų pa­teik­ti kal­ti­ni­mai ka­ro nu­si­kal­ti­mais ir nu­si­kal­ti­mais žmo­niš­ku­mui dėl so­vie­tų ag­re­si­jos 1991 me­tais.

Kal­ti­na­mai­siais dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų pri­pa­žin­ti 66 Ru­si­jos, Ukrai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai, tuo me­tu ėję va­do­vau­jan­čias par­ei­gas So­vie­tų Są­jun­gos ko­mu­nis­tų par­ti­jo­je, Gy­ny­bos, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­se, Vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­te (KGB), jų su­ka­rin­tuo­se pa­da­li­niuo­se.

Vi­si jie, iš­sky­rus du, tur­būt bus tei­sia­mi už akių.

Lai­ki­na­sis ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Rau­lu­šai­tis pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė, kad pro­ku­ro­rai ne­tu­ri pa­kan­ka­mai duo­me­nų, jog at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­tų tuo­me­ti­nį So­vie­tų Są­jun­gos va­do­vą Mi­chai­lą Gor­ba­čio­vą. Ty­ri­mo me­tu jį bu­vo sie­kia­ma apk­laus­ti, bet Ru­si­ja at­si­sa­kė su­teik­ti tei­si­nę pa­gal­bą.

„Bu­vo sie­kia­ma apk­laus­ti liu­dy­to­ju. Tai, kad M.Gor­ba­čio­vas ši­to­je by­lo­je nė­ra įta­ria­ma­sis, nė­ra kal­ti­na­ma­sis, liu­di­ja tik tai, kad, šią by­lą ty­ru­sių pro­ku­ro­rų nuo­mo­ne, tų duo­me­nų, ku­rie mums bu­vo prie­ina­mi, ku­riuos mes ga­vo­me esant to­kiam bend­ra­dar­bia­vi­mui su Ru­si­ja, tie­siog ne­pa­kan­ka“, – žur­na­lis­tams sa­kė D.Rau­lu­šai­tis.

Vie­nas iš įta­ria­mų­jų – Lie­tu­vo­je su­im­tas Ru­si­jos pi­lie­tis, bu­vęs so­vie­tų ka­ri­nin­kas Ju­ri­jus Me­lis. Pro­ku­ro­rų duo­me­ni­mis, Ru­si­jos pi­lie­tis bu­vo vie­na­me iš tan­kų so­vie­tams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą. Apie an­trą­jį įta­ria­mą­jį, ku­ris ga­li bū­ti tei­sia­mas Lie­tu­vo­je, dau­giau de­ta­lių pro­ku­ro­rai ne­pa­tei­kia.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų Są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.

1999 me­tais Sau­sio 13-osios by­lo­je dėl an­ti­vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kū­ri­mo ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų ka­lė­ti bu­vo nu­teis­ti še­ši as­me­nys – My­ko­las Bu­ro­ke­vi­čius, Juo­zas Jar­ma­la­vi­čius, Juo­zas Kuo­le­lis, Leo­nas Bar­to­še­vi­čius, Sta­nis­la­vas Mic­ke­vi­čius ir Ja­ros­la­vas Pro­ko­po­vi­čius.